تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه‌های منطقه کامیاران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، قزوین

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

3 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

با افزایش نیاز به تولید غذا و کاهش منابع آبی، می‌توان با بررسی اراضی دیم از نظر خصوصیات توپوگرافی، دسترسی به منابع آبی و تخصیص بهینه منابع آب موجود، میزان تولید را با انجام آبیاری تکمیلی افزایش داد. در این مطالعه، پتانسیل‌یابی اراضی دیم منطقه کامیاران برای انجام آبیاری تکمیلی، با انتخاب اراضی دیم دارای شیب کمتر از 8 درصد و مجاورت با رودخانه‌های فصلی صورت گرفت. منابع آبی نیز برای انجام آبیاری بهاره (50 میلی‌متر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت)، آبیاری پاییزه (75 میلی متر در ماه‌های آبان و آذر) و جفت آبیاری (مجموع آبیاری بهاره و پاییزه) در نظر گرفته شد. بهینه‌سازی برای برآورد سطوح زیر کشت بهینه و به منظور افزایش سود خالص در زیرحوضه‌‌های کامیاران انجام شد. با توجه به حجم متفاوت منابع آبی قابل دسترس، یک زمان مشخص برای انجام آبیاری تکمیلی در تمام زیر حوضه‌ها تعیین نگردید. در زیر حوضه‌های A، B ،C آبیاری پاییزه گندم، در زیر حوضه های E، F و INT آبیاری بهاره و پاییزه گندم و آبیاری پاییزه جو و در زیرحوضه D، آبیاری بهاره و پاییزه گندم، توسط مدل بهینه‌سازی پیشنهاد شد. با اجرای مدل بهینه‌سازی در اراضی با شیب کمتر از 8 درصد، برای سال زراعی 94-1393، مجموع تولید گندم و جو به‌ترتیب 5/47 و 5/10 درصد، مجموع سود خالص گندم و جو 85 درصد و بهره وری آب برای دو محصول گندم و جو، به ترتیب 8/74 و 5/44 درصد، نسبت به کشت مطلق دیم افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Allocation of Water for Supplementary Irrigation of Farms of Wheat and Barley in the Sub-Basins of Region of Kamyaran

نویسندگان [English]

  • reza saeidi 1
  • Hadi Ramezani Etedali 2
  • Amir Samadi 2
  • Ali Reza Tavakoli 3
1 Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Imam Khomeini International University, Qazvin
3 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj
چکیده [English]

Introduction: Rainfed agriculture plays an important role in food production. In Iran, 6 million hectares of cultivated landsare rainfed. Moreover, about10% of raw agricultural products are being produced by rainfed agriculture. Yields of rainfed fields are decreased due to drought in recent years in Iran. Supplementary irrigation is a suitable management to improve and enhance the yield of rainfed agriculture. Determination of appropriate time of supplementary irrigation is necessary in each region. But water allocation for this practice is the main challenge, because water resources are restricted. Therefore, water allocation management between irrigated and rainfedfields could be a viable strategy. Water resources for supplementary irrigation in rainfed fields are saved through deficit irrigation in irrigated lands or from rivers. The purpose of this study is optimum water allocation for supplementary irrigation in wheat and barley farms from rivers to around rainfed fields in Kamyaran region. In this study, supplementary irrigation is considered in three management methods of autumn irrigation, spring irrigation and both of them.
Materials and Methods:Kamyaran is located in Kurdistan province in west of Iran. The area of rainfed field is very vast in this region. Usually, rainfed fields are located in high slop lands and far from water resources in Kamyaran region. Supplementary irrigation is possible in rainfed fields around to water resources and with slope of less than 8%. The area of sub-basins with appropriate situations in Kamyaran region was calculated by geographic information system (GIS). Ratio of wheat to barley in rainfed fields is 3 to 1. Rivers in each sub-basin is the only water resources for supplementary irrigation in Kamyarn region. In this study, the objective function is maximizing net benefit. Also, constraints are total available water volumes in rivers at supplementary irrigations times and rainfed fields with appropriate situation for supplementary irrigation. Decision variable is rainfed area with different irrigation managements (autumn supplementary irrigation, spring supplementary irrigation, autumn+spring supplementary irrigations and rainfed managements). The total costs and income of agricultural production are found in statistical books of agriculture jihad in 2008-2009 growing season.
Results and Discussion: The lands around of rivers with suitable slope are about 30% of rainfed land of Kamyaran. The appropriate rainfed fields in sub-basins of A, B, C, D, E, F and INT were 125.39, 15.52, 18.11, 1111.26, 96.51, 48.13 and 49.55 Km2, respectively. The results of Optimization model showed the supplementary irrigation managements are different in each sub-basin because of different discharge of river in each sub-basin in different months. The optimal supplementary irrigation management for barley rainfed fields is autumnsupplementary irrigation. The yields of barley rainfed fields increase about 90% by autumn supplementary irrigation. The optimal supplementary irrigation managements for wheat are different in each sub-basin, but autumn+spring supplementary irrigations is best managed if water resources will be enough in each sub-basin. Due to restriction of water in rivers at supplementary irrigation time, some of wheat and barley fields remain rainfed in A+B+C and D sub-basin. The results showed minimum and maximum increase of wheat production in D and INT sub-basins are 29 and 134%, respectively. Also production increasing are 87, 112 and 126% in A+B+C, E and F, respectively. Increasing of barley production in the sub-basins of E, F and INT, are 61, 96 and 96%, respectively. Other sub-basins of A+B+C and D remained in rainfed farming. Net benefit increase about 65 and 275% for wheat and barley fields respectively, in 2014. Water productivity in all sub-basins for both wheat and barley is 74.8 and 44.5%, respectively.
Conclusions:This study showed supplementary irrigation management increased the yield and net benefit in rainfed fields of Kamyaran sub-basins. Resultsshowed about 30% of rainfed land of Kamyaran, are suitable for supplementary irrigation. The results of optimization models showed total increase of wheat production in A+B+C,E, F, D and INT sub-basins are 87, 112, 126, 29, 134%, respectively. Also increase of barley production in the sub-basins of E, F and INT, are 61, 96 and 96%, respectively. The result showed production increase about double in Kamayaran region. Also, net benefit increase about 65 and 275% in wheat and barley fields respectively.It has been suggested in A, B, C sub-basin, autumn supplementary irrigation of wheat, in E, F and INT sub-basins, autumn and spring supplementary irrigation for wheat and autumn supplementary irrigation for barley and in D sub-basin, autumn and spring supplementary irrigation for wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kamyaran
  • Net benefit
  • Optimization
  • Supplementary irrigation
1. Asana R.D. 1962. Analysis of drought resistance in wheat. Arid Zone Research. 16:183-190.
2. Babazadeh H., Shahrokhi F., Manshoori M., and Davoodi F. 2011. The effect of supplemental irrigation on yield and rainfed wheat yield components of Abhar, Zanjan Province. Journal of Water Resources. The fourth year. 75-83. (in Persian with English abstract)
3. Caliandro A., and Boari F. 1992. Supplementary irrigation in arid and semi-arid regions. In: International conference on supplementary irrigation and drought water management. Bari. Italy.
4. Engineering Advisory company (Abrah Gostar Tadbir). 2014. Studies to determine the privacy and riverbed in organizing of Kamyaran river. (in Persian with English abstract)
5. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). 2003. Enhancing agricultural productivity through on-farm water use efficiency: An empirical case study of water production in Iraq. United Nation. New York. PP. 34.
6. Ghamarnia H., Farmanifard M., and Sasani, SH. 2012. Review of supplemental irrigation effect on yield and water use efficiency in three new varieties of wheat. Journal of irrigation and water management. Volume 2. (2). 69-83 p. (in Persian with English abstract)
7. Harris H.C. 1991. Implications of climate variability. In: Harris, H.C., Cooper, P.J.M. and Pala, M. Soil and Crop Management for Improved Water Use Efficiency in rainfed areas. Proceedings of an International Workshop, Ankara, Turkey, 1989, ICARDA, Alepo, Syria, 352 p.
8. Hamzei J., and Seyyedi M. 2013. The reaction yield and barley varieties yield with supplemental irrigation in rainfed conditions. Journal of agricultural science and sustainable production. Volume 23. No 4.160-168 p. (in Persian with English abstract)
9. Kocheki A. 1996. Agronomy in arid region. Jahad Daneshgahi press. Mashhad, Iran. (in Persian with English abstract)
10. Mohammadi M. 1999. The final report of agronomic traits correlated with grain yield in rainfed condition, Agricultural Research Center of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. No 77.232. 11p. (In Persian with English abstract)
11. Moloodi A., Moradi H., Hamedi F., and Mohammadi, M. 2014. Instructions and issued programs to increase production of autumn crops. Agriculture management. Agricultural Organization of Kurdistan. (in Persian with English abstract)
12. Oweis T.M., Pala M., and Ryan J. 1998. Stabilizing rainfed wheat yield with supplemental irrigation and nitrogen in a Mediterranean climate. Agronomy. 90: 672-681.
13. Ramezani Etedali H., Liaghat A., Parsinejhad M., Tavakkoli A.R., Bozorg haddad O., and Ramezani Etedali M. 2012. Water allocation optimization for supplementary irrigation in rainfed lands to increase total income case study: Upstream Karkheh river basin. J Irrig Drain. 62(1), 74-83.
14. Ramezani Etedali H., 2013. Development of an optimization model for water allocation in irrigated and rainfed lands to increase economical productivity. The degree of ph.D in irrigation and drainage engineering. Irrigation and reclamation engineering department. Faculty of agricultural engineering and technology. University of Tehran.
15. Ramezani Etedali H., Liaghat A., Parsinejhad M., Tavakkoli A.R., and Ababaei, B. 2015. The finding potential of rainfed lands, and optimum allocation of water between irrigated and rainfed lands (case study: Qazvin Plain), Iranian Soil and Water Research, 45( 2): 177-186.
16. Roostaei M., Sadeqzadeh D., Hasanpour-Hosni M., Zadhasan I., Rezaei R., Eslami R., Abdiasl G., Soleimani K., Roohi I., Sanjari A., Hesami A., Nadermahmodi K., Haghparast R., Aghaee M., Ahmadi M.M., Daryei A., Afshari F., Torabi M., Dehghan M., and Mardokhi V. 2013. Tak-Ab, a new winter bread wheat cultivar for supplementary irrigation conditions in cold dryland areas of Iran. Research Achievements for Field and Horticulture Crops 2(3): 177-186. (in Persian with English abstract).
17. Sales prices of products and the cost of agricultural services in rural areas. 2014. Statistical Center of Iran. (in Persian with English abstract).
18. Statistics of farming crops, Ministry of Agriculture, Deputy of Planning, Economy and International, Office of Statistics and Information Technology, Vol. 1, 2009-2010 crop year.
19. Tavakkoli A.R., Belson V., Razavi R., and Feri F. 2004. Reaction of wheat compared to different levels of supplemental irrigation and nitrogen, the final report of rainfed Research Institute, No. 315/82, 114 p.
20. Tavakkoli A.R. 2010. Improvement of water productivity by conjunctive management of limited irrigation and advanced agronomic practices in rainfed cereals farming areas. PhD Thesis. University of Tehran, Iran. (in Persian with English abstract).
21. Zonnoorian H,. Mahdinejhadiani B., and Bayazidi M. 2011. Review of supplementary irrigation effect by sprinkler irrigation systems on rainfed wheat varieties. Quarterly Journal of Plant and Ecosystem. The seventh year. No 26. 15-31. (in Persian with English abstract).
CAPTCHA Image