اثر متقابل شوری و آلودگی کادمیم بر کادمیم قابل جذب، تنفس و زیست‌توده میکروبی در یک خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

خاک به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم، محیط رشد گیاه و زیستگاه موجودات زنده متنوع با انواع تنش‌های زیستی روبه‌رو است. اگر چه اثرات منفرد تنش‌های شوری و آلودگی بر فعالیت‌های زیستی خاک عموماً شناخته شده است ولی اثر مشترک این دو تنش بر رشد، جمعیت و فعالیت موجودات زنده خاک مورد توجه قرار نگرفته است. هدف این تحقیق مطالعه اثر متقابل و یا مشترک تنش‌های شوری و آلودگی کادمیم بر کادمیم قابل جذب، تنفس و زیست‌توده میکروبی و ضریب متابولیکی در یک خاک آهکی آلوده تیمار شده با بقایای گیاهی طی سه ماه انکوباسیون بود. آزمایش به صورت فاکتوریل (دو سطح کادمیم، سه سطح شوری و دو سطح تیمار بقایای گیاهی) در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار و در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. نتایج نشان داد افزایش سطح شوری باعث افزایش غلظت کادمیم قابل جذب، کاهش تنفس و کربن زیست‌توده میکروبی و همزمان افزایش ضریب ویژه تنفسی خاک گردید. مصرف بقایای گیاهی آثار منفی شوری و آلودگی را بر تنفس و کربن زیست‌توده میکروبی کاهش داد به گونه‌ای که در خاک‌های تیمار نشده با بقایای گیاهی اثرات متقابل این دو تنش اثرات منفی همدیگر را تشدید نموده ولی در خاک‌های تیمار شده با بقایای گیاهی اثرات منفی تعدیل شده بود. این نشان می‌دهد در خاک‌های شور و آلوده با محدودیت کربن، افزایش سطح ماده آلی خاک افزایش غلظت کادمیم قابل جذب ناشی از شوری خاک را کاهش و در نتیجه از اثر بازدارنده شوری بر فعالیت و جمعیت میکروبی می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Effects of Salinity and Cadmium Pollution on Microbial Respiration and Biomass in a Calcareous Soil Treated with Plant Residue

نویسندگان [English]

  • elham sadeghi
  • fayez raiesi
  • Alireza Hosseinpour
Shahrekord University
چکیده [English]

Introduction: Soil, as an important component of terrestrial ecosystems, plant growth media, and a habitat of diverse living organisms commonly encounters a variety of abiotic stresses. Soil microorganisms play an important role in maintaining soil quality and functioning, since they are responsible for the decomposition of dead organic material, nutrient cycling and degradation of hazardous organic pollutants. Metal toxicity and salinity are the major abiotic stresses affecting soil microbial activity and community structure in many areas of the world, in particular arid regions. Anthropogenic activities have increased the concentration of heavy metals and soluble salts in soil, resulting in a major constrain for soil microbial performance and functions. Furthermore, soil microbial activity and biochemical processes are often limited by substrate availability in arid areas due to the low organic inputs. Although the individual effects of salinity and metal toxicity stresses on soil biological activity are generally well-known, their combined effects on microbial growth, population and functions are largely uncertain. The main aim of this study was to investigate the interactive effects of salinity and cadmium (Cd) Pollution on microbial respiration and biomass in a calcareous soil treated with plant residue. It was hypothesized that salinity would increase mobility and availability of Cd with subsequent reductions in microbial activity and biomass, and that addition of plant residue would modify these salinity effects.
Materials and Methods: This study was conducted under controlled laboratory conditions at Shahrekord University. A factorial experiment with two levels of cadmium (0 and 30 mg kg-1), three levels of salinity (1.35, 7.5 and 10 dS m-1) and two levels of plant residue (with and without alfalfa residue) was conducted using a completely randomized design with four replications. Using cadmium chloride salt, the soil was contaminated, and subsequently amended with alfalfa residue (1%, w/w). After thorough mixing of soil and plant residue, salinity treatments were applied using NaCl salt. To reactivate the microbial population and for the aging effect, soil moisture was set at 70% of field capacity, and containers were pre-incubated at room temperature for 4 weeks. The samples were then incubated at 25±1 oC for 98 days. Soil carbon (C) mineralization (microbial respiration) was measured weekly, and available Cd and microbial biomass C were measured at monthly intervals. In this experiment, the Bliss independence model was used to determine the type and nature of the interaction between salinity and pollution (synergistic and antagonistic).
Results and Discussion: The results showed that NaCl salinity increased the concentration of soil available Cd in both polluted and unpolluted soils over the experimental period, and the increases were greater at high than low salinity levels. This effect of salinity was less pronounced in residue-amended and unamended soils. In general, a strong synergistic effect of both stresses upon Cd availability was observed in residue-unamended soils while this effect was mostly antagonistic in residue-amended soils. This indicates that addition of plant residue to enhance soil organic matter may indirectly repress or lower salinity effect on Cd toxicity. Soil salinity decreased microbial biomass C and respiration with subsequent increases in specific respiratory quotient due to the increases in Cd solubility and availability. However, the changes in microbial properties were much lower in residue-amended and unamended soils. Addition of plant residue decreased the negative effects of both the individual and combined salinity and Cd pollution on microbial biomass and respiration. The interactive effect of these two stresses was mainly synergistic in residue-treated soils while it was antagonistic in residue-untreated soils. Overall, a strong synergistic effect occurred when both stresses were combined in the absence of plant residue while this effect was antagonistic in the presence of plant residue.
Conclusion: This study provided evidence that salinity could synergistically increase the mobility, bio-availability, and toxicity of Cd in Cd-polluted soils with C limitation. This was reflected by synergistic reductions in soil microbial biomass and respiration. However, addition of plant residue to increase soil organic matter lowered this effect of salinity, resulting in the antagonistic effects of salinity and pollution on soil microbial biomass and respiration. The reason for increase in the microbial activity in soils treated with plant residue was the increase of available substrate. As a result, using the plant residue increased the stimulatory effect of microbial activity. These findings point to the importance of providing adequate organic residues to enhance soil microbial performance and agricultural sustainability in polluted soils under salinity stress. However, further information on responses of microbial indicators to the joint effect of salinity and Cd toxicity is required.

Materials and Methods: This study was conducted under controlled laboratory conditions at Shahrekord University. A factorial experiment with two levels of cadmium (0 and 30 mg kg-1), three levels of salinity (1.35, 7.5 and 10 dS m-1) and two levels of plant residue (with and without alfalfa residue) was conducted using a completely randomized design with four replications. Using cadmium chloride salt, the soil was contaminated, and subsequently amended with alfalfa residue (1%, w/w). After thorough mixing of soil and plant residue, salinity treatments were applied using NaCl salt. To reactivate the microbial population and for the aging effect, soil moisture was set at 70% of field capacity, and containers were pre-incubated at room temperature for 4 weeks. Next, the samples were incubated at 25±1 oC for 98 days. Soil C mineralization (microbial respiration) was measured weekly, and available Cd and microbial biomass carbon were measured at monthly intervals. In this experiment, the Bliss independence model was used to determine the type and nature of the interaction between salinity and pollution (synergistic and antagonistic).
Results and Discussion: The results showed that NaCl salinity increased the concentration of soil available Cd in both polluted and unpolluted soils over the experimental period, and the increases were greater at high than low salinity levels. This effect of salinity was less pronounced in residue-amended and unamended soils. In general, a strong synergistic effect of both stresses was observed on Cd availability in residue-unamended soils while this effect was mostly antagonistic in residue-amended soils. This indicates addition of plant residue to enhance soil organic matter may indirectly repress or lower salinity effect on Cd toxicity. Soil salinity decreased microbial biomass carbon and respiration with subsequent increases in specific respiratory quotient due to the increases in Cd solubility and availability. However, the changes in microbial properties were much lower in residue-amended and unamended soils. Addition of plant residue decreased the negative effects of both the individual and combined salinity and Cd pollution on microbial biomass and respiration. The interactive effect of these two stresses was mainly synergistic in residue-treated soils while it was antagonistic in residue-untreated soils. Overall, a strong synergistic effect occurred when both stresses were combined in the absence of plant residue while this effect was antagonistic in the presence of plant residue.
Conclusions: This study provided evidence that salinity could synergistically increase the mobility, bio-availability, and toxicity of soil Cd in Cd-polluted soils with carbon limitation. This was reflected by synergistic reductions in soil microbial biomass and respiration. However, addition of plant residue to increase soil organic matter lowered this effect of salinity, resulting in the antagonistic effects of salinity and pollution on soil microbial biomass and respiration. The reason for increase in the microbial activity in soils treated with plant residue was the increase of available substrate. As a result, using the plant residue increased the stimulatory effect of microbial activity. These findings point to the importance of providing adequate organic residues to enhance soil microbial performance and agricultural sustainability in polluted soils under salinity stress. However, further information on responses of microbial indicators to the joint effect of salinity and Cd toxicity is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactions
  • Metal availability
  • Microbial biomass
  • Microbial respiration Pollution
  • salinity
1- Abbaspour A., Kalbasi K., and Hajrasuliha S. 2008. Effect of organic matter and salinity on ethylenediaminetetraacetic acid-extractable and solution species of cadmium and lead in three agricultural soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39:7-8.
2- Acosta J.A., Jansen B., Kalbitz K., Faz A., and Martinez S. 2011. Salinity increases mobility of heavy metals in soils. Chemosphere, 85:1318-1324.
3- Aghababaei F., Raiesi F., and Hosseinpur A. 2014. The combined effects of earthworms and arbuscular mycorrhizal fungi on microbial biomass and enzyme activities in a calcareous soil spiked with cadmium. Applied Soil Ecology, 75:33-42.
4- Anderson J.P.E. 1982. Soil respiration. p.831-871. In: A.L. Page, R.H. Miller. (Eds.). Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties. ASA, Madison, WI.
5- Anderson T.H., and Domsch K.H. 1993. The metabolic quotient for CO2 (qCO2) as a specific activity parameter to assess the effects of environmental conditions, such as pH, on the microbial biomass of forest soils. Soil Biology and Biochemistry, 25:393-395.
6- Chowdhury N., Marschner P., and Burns R.G. 2011. Soil microbial activity and community composition: impact of changes in matric and osmotic potential. Soil Biology and Biochemistry, 43:1229-1236.
7- Dai J., Becquer T., Rouiller J.H., Reversat G., Bernhard-Reversat F., and Lavelle P. 2004. Influence of heavy metals on C and N mineralization and microbial biomass in Zn-, Pb-, Cu-, and Cd-contaminated soils. Applied Soil Ecology, 25:99-109.
8- Dilly O., and Munch J.C. 1996. Microbial biomass content, basal respiration and enzyme activities during the course of decomposition of leaf litter in a black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) forest. Soil Biology and Biochemistry, 28:1073-1081.
9- Effron D., Horra A.M., Defrieri R.L., Fontanive V., and Palma R.M. 2004. Effect of cadmium, copper and lead on different enzyme activities in a native forest soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 35:1309-1321.
10- Elgharabli A., and Marschner P. 2011. Microbial activity and biomass and N and P availability in a saline sandy loam amended with inorganic nitrogen and lupin residues. European Journal of Soil Biology, 47:310-315.
11- Herrick J.E. 2000. Soil quality: an indicator of sustainable land management. Applied Soil Ecology, 15:75-83.
12- Koizumi Y., and Iwami S. 2014. Mathematical modeling of multi-drugs therapy: a challenge for determining the optimal combinations of antiviral drugs. Theoretical Biology and Medical Modelling, 41:1-9.
13- Landi L., Renella G., Moreno J.L., Falchini L., and Nannipieri P. 2000. Influence of cadmium on the metabolic quotient, L-:D-glutamic acid respiration ratio and enzyme activity: microbial biomass ratio under laboratory conditions. Biology and Fertility of Soils, 32:8-16.
14- Lindsay W.L., and Norvell W.A. 1987. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal, 42:421-428.
15- Madrid F., Lopez R., and Cabera F. 2007. Metal accumulation in soil after application of municipal solid waste compost under intensive farming condition. Agriculture, Ecosystems and Environment, 119:249-256.
16- Melero S., Madejon E., Ruiz J.C., and Herencia J.F. 2007. Chemical and biochemical properties of a clay soil under dryland agriculture system as affected by organic fertilization. European Journal of Agronomy, 26:327-334.
17- Moreno J.L., Hernandez T., Perez A., and Garcia C. 2002. Toxicity of cadmium to soil microbial activity: effect of sewage sludge addition to soil on the ecological dose. Applied Soil Ecology, 21:149-158.
18- Muhling K.H., and Lauchli A. 2003. Interaction of NaCl and Cd stress on compartmentation pattern of cations, antioxidant enzymes and proteins in leaves of two wheat genotypes differing in salt tolerance. Plant and Soil, 253:219-231.
19- Raiesi F. 2007. The conversion of overgrazed pastures to almond orchards and alfalfa cropping system may favor microbial indicators of soil quality in central Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment, 121:309-318.
20- Rasul G., Appuhn A., Muller T., Joergensen R.G. 2006. Salinity-induced changes in the microbial use of sugarcane filter cake added to soil. Applied Soil Ecology, 31:1-10.
21- Rietz D.N., and Haynes R.J. 2003. Effects of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology and Biochemistry, 35:845-854.
22- Shentu J.L., He Z.L., Yang X.E., and Li T.Q. 2008. Microbial activity and community diversity in a variable charge soil as affected by cadmium exposure levels and time. Journal Zhejiang University Science B, 9:250-260.
23- Tejada M., Garcia C., Gonzalez J.L., and Hernandez M.T. 2006. Use of organic amendment as a strategy for saline soil remediation: influence on the physical, chemical and biological properties of soil. Soil Biology and Biochemistry, 38:1413-1421.
24- Tejada M., Gonzalez J.L., Garcia-Martinez A.M., and Parrado J. 2008. Effect of different green manures on soil biological properties and maize yield. Bioresource Technology, 99:1758-1767.
25- Thomas E.Y., Omueti J.A.I., and Ogundayomi O. 2012. The Effect of phosphate fertilizer on heavy metal in soils and Amaranthus Caudatus. Agriculture and Biology Journal of North America, 3:145-149.
26- Tripathi S., Kumari S., Chakraborty A., Gupta A., Chakrabarti K., and Bandyapadhyay B.K. 2006. Microbial biomass and its activities in salt-affected coastal soils. Biology and Fertility of Soils, 42:273-277.
27- Usman A.R.A. 2015. Influence of NaCl-induced salinity and Cd toxicity on respiration activity and Cd availability to barley plants in farmyard manure-amended soil. Applied and Environmental Soil Science, (doi: http://dx.doi.org/10.1155/2015/483836).
28- Usman A.R.A., Kuzyakov Y., and Stahrk L.A. 2005. Effect of immobilizing substances and salinity on heavy metals availability to wheat grown on sewage sludge-contaminated soil. Soil and Sediment Contamination, 14:329-344.
29- Vance E.D., Brookes P.C., and Jenkinson D.S. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry, 19:703-707.
30- Weggler-Beaton K., Mclaughlin M.J., and Graham R.D. 2000. Salinity increases cadmium uptake by wheat and Swiss chard from soil amended with biosolids. Australian Journal of Soil Research, 38:37-46.
31- Wichern J., Wichern F., and Joergensen R.G. 2006. Impact of salinity on soil microbial communities and the decomposition of maize in acidic soils. Geoderma, 137:100-108.
32- Zhao W., Sachsenmeier K., Zhang L., Sult E., Hollingsworth R.E., and Yang H. 2014. A new bliss independence model to analyze drug combination data. Journal of Biomolecular Screening, 19:817-821.
CAPTCHA Image