تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

چکیده

انتخاب نوع و منبع کود در تغذیه درختان میوه نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه‌ تولیدی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت چهار نوع کود آلی شامل آزولا‏، آزوکمپوست، کود گاوی و ورمی‌کمپوست و نیز کود شیمیایی کامل و تیمار بدون کود، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در مجموع با شش تیمار و چهار تکرار بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی و ارتباط آن با عملکرد انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در برگ و میوه کیوی در تیمارهای کودی نسبت به تیمار بدون کود بیشتر بود و مقدار این عناصر در برگ و میوه در تیمارهای کودی در وضعیت بهینه قرار داشت. تیمار آزوکمپوست در بین تیمارهای کودی، بیشترین افزایش مقدار نیتروژن (57/2 درصد) و کلسیم (39/3 درصد) را در برگ نشان داد. در تجزیه همبستگی ارتباط معنی‌دار بین نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ با نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه به ترتیبب*76/0، *69/0 و *71/0 بدست آمد. همچنین در معادله رگرسیون گام به گام بین عملکرد تیمارها با مقادیر هر یک از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ و میوه ارتباط مستقیم وجود داشت. در مجموع مصرف کودهای آلی در خاک باغ کیوی موجب افزایش مقدار عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی شد. با توجه به آبشویی کودهای شیمیایی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، می‌توان از کودهای آلی بررسی شده در این مطالعه مانند ورمی‌کمپوست و آزوکمپوست در باغات کیوی به منظور تولید میوه در شمال کشور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fertilizer Type and its Source on Nutrients Distribution in Kiwifruit Leaves and Fruit

نویسندگان [English]

  • fateme Hasanzadeh Naranjboni 1
  • reza ebrahimi 1
  • B. Moradi 2
  • T. Raiesi 2
1 University of Guilan
2 Citrus and Subtropical Fruit Research Center
چکیده [English]

Introduction: Type and source of fertilizer in fruit trees nutrition play an important role in increasing yield and fruit quality, shelf-life prolonging and reducing waste in harvested fruit. Evaluation of the possibility of integrated use of organic and inorganic fertilizers or gradual replacement of chemical fertilizers with organic manures is necessary in nutrition of kiwi vines, due to environmental issues resulted due to application of chemical fertilizers as well as increasing market value of organic fruits. Studies in this regard, especially comparison between organic manure and chemical fertilizer effects in kiwi fruit production is very limited. Therefore,this research was performed to investigate the short-term effects of four types of organic fertilizers as compared to chemical fertilizers over the amount of nutrients in leaves and fruits in Kiwi- Hayward variety.
Materials and Methods:This short-term field research was conducted in a randomized complete block design with six treatments including (azola, azocompost,vermicompost, cow manure, chemical fertilizer and control treatments) and four replications inHorticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center in Ramsar.Fertilizers were mixed with topsoil in canopy,weed control and drop irrigation was performed. The amount of nutrients, including nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in kiwi leaves and fruits were measured. In addition, relationship between nutrients in leaves and fruit yield was examined. The correlation analysis between mineral elements and the characteristics of qualitative and quantitative fruit firmness, dry matter, total soluble solids, titratable acidity and ratio of soluble solids to titratable acidity was performed. Stepwise regression equation between treatments with nitrogen, phosphorus, potassium and calcium was written on kiwifruit leaves and fruit. In addition, stepwise regression, the overall equation between yield and nutrient content of kiwifruit were reported.
Result and Discussion: The results showed that concentration of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in leaves and fruits in Kiwi trees are higher than control treatment and the amounts of these elements in leaves and fruit werein optimum condition. Fertilization increased the amount of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in leaves and fruit of kiwifruit trees in fertilizer treatments, compared to the control. Azocompost treatment had the highest amount of nitrogen and calcium in leaves and fruit compared to other treatments. Azocompost and vermicompost treatments had the highest potassium content in the leaf. As well as cow manure, vermicompost and Azocompost treatments resulted in the highest amount of potassium in fruit. Increasing theamount of nutrients in the leaves of kiwifruit had a direct impact. The correlation between the amount of elements in the leaves and fruit showed a direct and significant relationship between nitrogen, phosphorus and potassium leaves and nitrogen, phosphorus and potassium in fruits. Increasing of nutrients in kiwifruit leaves had a direct and positive impact on fruits. In stepwise regression equation there was a significant relationship between the yield andamounts of nitrogen, phosphorus and potassium and kiwi fruit trees, and by increasing of these elements and yield wasincreased. Correlation analysis between minerals and firmness in kiwifruit showed that there are negative correlations between the nitrogen content in mature fruit and firmness at harvest time at probability level 5 percent. In addition, positive and significant correlation between the calcium content in mature fruit and firmness, as well as between the percentage of dry matter and phosphorus and potassium contents of mature fruit at harvest time was obtained. Results showed that a significant negative correlation was between soluble solids with calcium and between titratable acidity with phosphorus, and of soluble solids ratio to titratable acidity with nitrogen and phosphorus the mature fruit at harvest mature fruit.
Conclusion: In general, according to these research results we can say that use of organic fertilizers like chemical fertilizers in kiwifriut orchards increasethenutrient amounts in leaves and fruit of kiwifruit. In addition,there was a significant positive correlation between quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit and its leaf and fruit nutrients. Nitrogen, phosphorus and potassium have significant positive effect in increasing fruit yield.Chemical fertilizers leaching and environmental problems caused by the consumption of these fertilizers, motivated to useof organic fertilizers, such as vermicompost and azocompost in kiwifruit orchards, in order to produce fruit in north of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Fertilizers
  • Organic fertilizers
  • Stepwise regression
1- Adhami A., Maftun M., and Molavi R. 2014. Soil testing and plant analysis laboratory guide. Yasouj University Press, PP: 34-195.
2- Ahmad Abadi Z., Ghajar Sepanlou M., and Rahimi Alashti S. 2012. Effect of vermicompost on physical and chemical properties of soil. Journal of Science and Technology Agriculture and Natural Resources. Water and Soil Science, 15(58): 125-137. (in Persian with English abstract)
3- Amodio, M.L., Colelli G., Hasey J.K., and Kader A. 2007. A comparative study of composition and postharvest performance of organically and conventionally grown kiwifruits. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87: 1228–1236.
4- Ano O.A., and Agwn J.A. 2005. Effect of animal manure on selected soil chemical properties. Journal of Soil Science, 15:14-19.
5- Ashouri Vajary M. 2012. Study the storage life of Hayward kiwifruit based on mineral analysis of fruits. Master's thesis, University of Guilan.
6- Ashournejad M. 2011. Comparison methods of organic farming, integrated and conventional composition and behavior of kiwi fruit after harvest The 'Hayward'. Master's thesis, University of Guilan.
7- Atkinson R.G., and Macrae E.A. 2007. Kiwifruit. PP. 329-346, In: E. C. Pua and M.R Davey (Eds), Transgenic Crops V. Springer Verlag Pub. Berlin.
8- Baladi E., Toselli M., and Marangoni B. 2010. Nutrient partitioning in potted peach (Prunus persica L.) trees supplied with mineral and organic fertilizers. Journal Plant Nutrition, 33: 2050-2061.
9- Otero V., Barreal M.E., Martinez-Núñez L and Gallego P.P.2010. Nutritional Status of Kiwifruit in Organic and Conventional Farming Systems. Applied Plant & Soil Biology, Faculty of Biology. University of Vigo, 36310, Vigo Spain.
10- Beng R.J. 1999. Storage potential of kiwifruit from alternative production systems. PhD Thesis, Massey University, Palmerston North, New Zealand.
11- Benge J.R., Banks N.H., Tillmann R and Nihalde Silva H. 2000. Pairwise comparison of the storage potential of kiwifruit from organic and conventional production system. HortScience.
12- Bordoloi L.J.2007. Effect of organic plant nutrient sources on groundnut (Arachis hypogaea) productivity and soil fertility under intensive integrated farming system in Meghalaya. Journal of Environment and Ecology, 25: 1146–1150.
13- Boyd L.M., and Barnet A.M. 2007. Relationships between maturity nutrition and fruit storage quality in kiwifruit. International Society for Horticultural Science, 753:501-508.
14- Cheng W., Sakai H., Matsushima M., Yagi K., and Hasegawa T. 2010. Response of the floating aquatic fern Azolla filiculoides to elevated CO2 temperature and phosphorus levels. Hydrobiologia, 656: 5–14.
15- Cooke G.W. 1997. Long term fertilizer experiment in England, the significance of their results for agriculture science and for practical farming. Annals of Agronomy, 27: 503-536.
16- Delgado A., Madrid A., KassemS., Andreu L., and Campillo M.C. 2002. Phosphorus fertilizer recovery from calcareous soils amended with humic and fulvic acids. Plant and Soil, 245: 277-286.
17- Fageria N.A., Translated B.Y., Kamkar B., Safahani Langroudi A.R., and Mohammadi R. 2011. The Use of Nutrients in Crop Plants.
18- Fallahi E., Khemira H., Righetti T.L., and Azarenko A.N. 2002. Influence of foliar application of urea on tree growth, fruit quality leaf minerals and distribution of urea-drived nitrogen in apples. Acta Horticulturae, 594: 603-610.
19- Fageria N.K. 2008. The use of nutrition in crop plant. Boca Raton, Fl: CRC Press. doi : 10.1093/aob/mcp227.
20- Ferguson I.B. 1980. Movement of mineral nutrients into the developing fruit of the kiwi fruit. New Zealand Journal of Agricultural Research, 23, 394-353.
21- François S., Julien P., Toussaint B., and Jean C. 2014. Relationships between the leaf and fruit mineral compositions of Actinidia deliciosa var. Hayward according to nitrogen and potassium fertilization. Food Chemistry, 147: 269–271.
22- Hassanzadeh F., Ebrahimi R., Raiesi T., and Moradi B. 2017. Effects of organic and chemical fertilizers on yield and quality in Hayward variety of kiwifruit, Soil Management and Sustainble Production, Volume 7, Number2,183-195
23- Hargreaves J.C., Adl M.S., and Warman P.R. 2008.A Review of the use of composted municipal soild wasts in agriculture.Agriculture Ecosystems and Environment, 123: 1-14.
24- Hugh R., Pommeresche R., Eltun R., Hansen S., and Korsaeth A. 2008. Soil structure organic matter and earthworm activity in a comparison of cropping systems with contrasting tillage, rotations fertilizer levels and manure use. Agriculture Ecosystems and Environment, 124: 275–284.
25- Iranian national standard, No. 13320. 2011.Compost Physical and chemical sampling and testing methods.Institute of Standards and Industrial Research of Iran. http ://www .isiri. gov.ir /Portal/Home.
26- Jumadi O., Hiola F., Hala Y., Norton J., and Inubushi K., .2014. Influence of Azolla (Azolla microphylla Kaulf.) compost on biogenic gas production, inorganic nitrogen and growth of upland kangkong (Ipomoea aquatica Forsk.) in a silt loam soil. Soil Science and Plant Nutrition, 60: 722-730,
27- Benton Jones J. 2012. Plant nutrition and soil fertility manual, 2ad Edition,CRC Press,Taylor Francis Group , Boca Raton London New York
28- Laboski C.A.M., and Lamb J.A 2003. Changes in soil test phosphorus concentration after application of manure or fertilizer. Soil Science Society of America Journal, 67: 544-554.
29- Jones J., and Benton J. 2012. Plant nutrition and soil fertility manual, 2ad Edition, CRC Press Inc., Boca Raton, FL. 304.
30- Laboski C.A.M., and Lamb J.A. 2003. Changes in soil test phosphorus concentration after application of manure or fertilizer. Soil Science Society of America Journal, 67: 544-554.
31- Mansour A.E.M., and Shaaban E.A. 2007. Effect of different source of mineral N applied with organic and biofertilizers on fruiting of ‘Washington Navel’orange tree. Journal of applied sciences research, 3: 764-769.
32- Marschner H.1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd Academic Press. Ltd. London, 889.
33- Mirzaei R., Kambozia H., Sabahi H., and Mahdavi A. 2009. Effect of different organic fertilizers on soil physicochemical properties, production and biomass yield of tomato. Iranian Journal of Crop Research, Volume 7 , Number 1; Page(s) 259 To 270.
34- Millard P., and Grelet G.A. 2012. Nitrogen storage and remobilization by trees: ecophysiological relevance in a changing world. Tree Physiology, 30: 1083-1095.
35- Mengel K., and Kirkby E. 2002. Principles of plant nutrition, 5th Ed. Norwell, MA: Kluwer Academic Press. 849.
36- Mohhamadi G., and. Abdi Sanekoohi M. 1993. Kiwifruit and its management. University of Zanjan.
37- Moradi B., and Raiesi T. 2016. Nutrition of Kiwifruit vines, publications techniques, Number 14, Citrus and Subtropical Research center.
38- Moradi B ., Raiesi T., and Shahnazari S. 2016. Effect of different fertilization methods on quantitative and qualitative characteristics of kiwi fruit. Journal of Soil Research, Volume 30, Number3: Page(s) 239.
39- Pacheco C., Calouro F., and Vieira S. 2008. Influence of nitrogen and potassium on yield fruit quality and mineral composition of kiwifruit. International Journal of Energy and Environment, 2: 517-521.
40- Samswat S., Pazuki, A.R., Moghadam A., Samswat R., and practice S. 2015.Principles organic materials in agriculture, Free Islamic University unit garmsar.
41- Shela Gorinstein A., Ratiporn Haruenkit B., Sumitra Poovarodom C., Yong Seo Park D., Suchada Vearasilp E., Milan Suhaj F., Kyung Sik H., Buk Gu Heo H., Ja Yong Cho I., and Hong Jang G.I. 2009.The comparative characteristics of snake and kiwi fruits. Food and Chemical Toxicology, 47: 1884–1891.
42- Subedi P., and Shrestha J. 2015. Improving soil fertility through Azolla application in low land rice, A review. Azarian Journal of Agriculture, 2: 35-39.
43- Tavarini S., Degl Innocenti E., Remorini D., Massai R., and Guidi L. 2008. Antioxidant capacity, ascorbic acid,total phenols and carotenoids changes harvest and after storage of Hayward kiwifruit. Food Chemistry, 107: 282-288.
44- Talley S.N., Jo talley B. 1977. Nitrogen fixation by Azolla in rice fields. In Genetic Engineering for Nitrogen Fixation, Institute of Ecology, Department of Agronomy and Range Science, University of California.
45- Toor G.S. 2009. Enhancing phosphorus availability in low-phosphorus soils by using poultry manure and commercial fertilizer. Soil Science Society of America journal, 174: 358-364.
46- Vizzotto G., Lain O., and Costa G. 1999. Relationship between nitrogen and fruit quality in kiwifruit. Acta Horticulturae, 498: 165-172.
47- Warrington I.J., and Weston G.C. 1990. Kiwifruit Science and Management, bennetts university, book center Ltd, Massey University, private bag, palmerston North.
48- Yamane T. 2014. Review-Foliar calcium applications for controlling fruit disorders and storage life in deciduous fruit trees. Japan Agricultural Research Quarterly, 48: 123-126.
49- Yousefi R. 2014. The effects of organic nutrition on the physicochemical properties and secondary materials Hayward variety kiwifruit during storage and shelf life, Master's thesis, Senate nonprofit institution of higher education.
CAPTCHA Image