اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

چکیده

برای مطالعه تأثیر شوری آب و کمبود ازت خاک (تنش حاصلخیزی)، بر مقدار ضریب K_s و آب سهل‌الوصول (RAW) ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در سال 1396 و در قزوین انجام شد. تیمارهای هدایت الکتریکی آب شامل چهار مقدار (S_0 )5/0، (S_1 )1/2، (S_2 )5/3 و (S_3 )7/5 دسی‌زیمنس بر متر و تیمارهای ازت خاک در چهار سطح (N_0 )100، (N_1 )75، (N_2 )50 و (N_3 )25 درصد مصرف کود ازت، در سه تکرار و در کرت‌هایی به مساحت 9 متر مربع به اجرا درآمد. هم‌زمان با افزایش مقاومت روزنه‌ها در اثر تنش‌های محیطی وارده بر گیاه، آبیاری کرت‌ها انجام شد. ضریب RAW با اندازه‌گیری رطوبت خاک قبل از آبیاری و ضریب K_s، از تقسیم مقدار تبخیر و تعرق گیاه تحت تنش بر گیاه شاهد، محاسبه شد. تغییرات ضریب K_s از تیمار S_0 N_0 تا S_3 N_3 ؛ 1 تا 63/0 بود. برای برآورد ضریب K_s از روی مقادیر تنش‌های شوری و ازت، توابع مختلف بین ضریب K_s و نسبت‌هایN_i/N_0 و S_i/S_0 برازش داده شد. در نهایت تابع درجه دوم با ضریب تبیین 984/0 به عنوان تابع بهینه تخمین K_s انتخاب شد. با تغییر حاصلخیزی از N_0 به N_3 در تیمارهای S_0،S_1، S_2 و S_3، مقدار RAW به ترتیب؛ 7/63، 7/58، 4/55 و 42 درصد و با تغییر شوری آب از S_0 به S_3 در تیمارهای N_0، N_1، N_2 و N_3، مقدار RAW به‌ترتیب؛ 7/51، 3/46، 7/42 و 42 درصد برآورد شد. نتایج نشان داد که تنش شوری آب و کمبود ازت خاک، بر افزایش مقاومت روزنه، کاهش تبخیر و تعرق گیاه و حفظ محتوای آب خاک مؤثر بود. پس در شرایط وجود تنش‌های محیطی، می‌توان با کاهش حجم آب آبیاری، علاوه بر تأمین آب مورد نیاز گیاه، از هدررفت آب جلوگیری به‌عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Salinity and Soil Nitrogen Deficiency on Ks-Coefficient and Readily Available Water of Maize

نویسندگان [English]

  • reza saeidi
  • abbas Sotoodehnia
  • Hadi Ramezani Etedali
  • Bizhan Nazari
  • Abbas Kaviani
Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Introduction: Estimating the actual evapotranspiration of the crops, is so important for determining the irrigation needs. Typically, the climatic, vegetative and management parameters are effective on actual evapotranspiration. If the crops are exposed to salinity, fertility and other stresses, reduce actual evapotranspiration and yield. The correct estimation of the actual evapotranspiration of crop will allow agricultural planners to the better agricultural water management. Previous researches show water stress and soil nitrogen deficiency (as management stresses), effect on increasing of stomatal resistance and reducing of crops evapotranspiration. Thus, goal of this study was to investigate the effect of salinity and soil nitrogen deficiency on the amount of Ks coefficient and readily available water of maize.
Materials and Methods: This study was conducted in research farm at University of Imam Khomeini International, Qazvin, Iran during June to November 2017. In this research, the effects of saline water and soil nitrogen deficiency on Maize (SC 704) evapotranspiration, were investigated. The applied treatments included irrigation with saline water (in four levels: 0.5 (S_0), 1.2 (S_1), 3.5 (S_2) and 5.7 (S_3) dS/m) and soil fertility (in four levels: nitrogen fertilizer consumption at 100 (N_0), 75 (N_1), 50 (N_2) and 25% (N_3)). The experimental design used in this research was a completely randomized block design with three replications. In this experiment, maize seeds were cultivated in the plots with Length and width of 3×3 meters. The prometer device (Model: AP4) was also used to measure stomatal resistance of maize leaf. Determining the irrigation schedule, was based on the soil moisture reached to the limit of RAW (Readily Available Water). At the same time, with increasing stomatal resistance, RAW was calculated and irrigation was done. Evapotranspiration of the under stress plants were ET_(c-adj) and evapotranspiration of S_0 N_0 treatment was ET_c. The stress factor (K_s ) is calculated by ET_(c-adj)/ET_c. The values of RAW and K_s were analyzed by SPSS software. K_s coefficient was modeled with amounts of salinity stresses and soil nitrogen deficiency.
Results and Discussion: The results of this study showed that the interaction between two factors of salinity stress and nitrogen deficiency on the K_s and RAW parameters (in level: 1%) are significant. K_s coefficient at the levels of S_1, S_2 and S_3, were 0.95, 088 and 0.77, respectively. In saline water of 0.5 (dS/m), the K_s coefficient of N_1, N_2 and N_3 were 0.98, 0.96 and 0.95, respectively. With increasing the 1(dS/m) salinity of water and 25% reduction in nitrogen consumption, decreased the K_s amount about 4.5% and 1.7%, respectively. The reason of results is that with increasing of water salinity, decreases the osmotic potential of water in the soil and the crop needs to consume more energy to obtain water. Thus, amount of crop transpiration is reduced and soil water content is remained. The linear, exponential, logarithmic, polynomial and power functions were fitted between N_i/N_0 and S_i/S_0 data. The ability of the above functions to estimate the K_s coefficient value was evaluated. The polynomial function has a good function for estimating the K_s coefficient. In the S_0، S_1، S_2 and S_3 treatments, by changing the fertility value from N_0 to N_3, amounts of RAW were 63.7, 58.7, 55.4 and 42% , respectively. Also in N_0، N_1، N_2 and N_3 treatments, with changing the salinity of water from S_0 to S_3, RAW values were 51.7, 46.3, 42.7 and 42%, respectively. Therefore, stresses that reduce crop evapotranspiration are effective on reducing the amount of RAW. In this situation, the actual water requirement of the crop is less than the potential evapotranspiration of the area.
Conclusions: Increasing water salinity and nitrogen deficiency decrease evapotranspiration of maize and increase soil water content. By calculating the stress coefficient (K_s ), it is possible to estimate the actual evapotranspiration of maize, in Qazvin. Thus, the amount of irrigation water is adjusted according to the actual water requirement of maize. Under salt stress conditions with increasing the soil nitrogen, Can be increased the K_s coefficient and evapotranspiration of maize. Therefore, calculating the crop's water requirement based on the existence of strtesse, it will help to saving water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorbable moisture
  • Evapotranspiration
  • Maize
  • Nitrogen
  • Water Salinity
1- Abedinpour M. 2017. Wheat water use and yield under different salinity of irrigation water. Water and Land Development, 33: 3–9.
2- Akhtari A., Homaee M., and Hoseini Y. 2014. Modeling plant response to salinity and soil nitrogen deficiency. Journal of water and soil resources protection, 3(4): 33-50. (In Persian with English abstract)
3- Alizade A. 2007. design of surface irrigation systems (2th ed.). Mashhad. (In Persian)
4- Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation Drainage Paper No.56, FAO. Rome, Italy: 1-326.
5- Al-Kaisi M.M., and Broner I. 1992. Crop Water Use and Growth Stages. Colorado State University Extension. No. 4.715
6- Azizian A., and Sepaskhah A.R. 2014. Maize response to water, salinity and nitrogen levels: yield-water relation, water-use efficiency and water uptake reduction function. Journal of Plant Production, 8 (2): 183- 214.
7- Ebrahimi-Pak N. A. 2010. Estimation of wheat evapotranspiration under full irrigation and water stress conditions. P. 1-10. 10th Irrigation Seminar and Evaporation Reduction. Kerman Shahid Bahonar University. (In Persian with English abstract)
8- Erkossa T., Awulachew S.B., and Aster D. 2011. Soil fertility effect on water productivity of maize in the upper blue nile basin, Ethiopia. Journal of Agricultural Scinences, 2(3): 238-247.
9- Farooq M., Hussain M., Wakeel A., and Kadambot H. M. 2015. Salt stress in maize: effects, resistance mechanisms, and management. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 35: 461-481.
10- Hasanli M., Afrasyab P., and Ebrahimian H. 2015. Evaluation of Aqua crop and SALTMED models in estimating of corn yield and soil salinity. Journal of Soil and Water Research, 46(3): 487-498. (In Persian with English abstract)
11- Heidarinia M., Naseri A. A., Boroomand-nasab S., and Albaji M. 2016. The Effect of Irrigation With Saline Water On Evapotranspiration and Water Use Efficiency of Maize Under Different Crop Management. Journal of Irrigation Science and Engineering, 40(1.1): 99-110. (In Persian with English abstract)
12- Heydargolinejad M., Gadimzade M., and Fayyaz A. 2003. Effect of Plant Density on Quality of Forage of Cultivars of Hybrid Corn, Based on Agronomic Characteristics. Journal of Agricultural Science, 34(2): 418-425. (In Persian with English abstract)
13- Kalra N., Chakraborty D., Ramesh Kumar P., Jolly M., and Sharma P.K. 2007. An approach to bridging yield gaps, combining response to water and other resource inputs for wheat in northern India, using research trials and farmers’ fields data, Agric. Water Manage. 2471, No of Pages 11
14- Lacerda C. F., Ferreira J. F. S., Liu X., and Suarez D. L. 2016. Evapotranspiration as a Criterion to Estimate Nitrogen Requirement of Maize Under Salt Stress. Agronomy and Crop Science. 202 (2016): 192-202.
15- Min W., Hou Z., Ma L., Zhang W., Ru S., and Ye J. 2014. Effects of water salinity and N application rate on water- and N-use efficiency of cotton under drip irrigation. Journal of Arid Land, 6(4): 454–467.
16- Mir-Musavi S. H., Panahi H., Akbari H., and Akbarzadeh Y. 2012. Calibration methods for estimating of potential evapotranspiration of reference plant (ET0) and calculate the need for an olive plant (ETC) in Kermanshah province. Journal of Geography and environmental sustainability, 3: 45-64. (In Persian)
17- Mohammadi M., Liaghat A. M., and Molavi H. 2010. Optimization of Water Use and Determination of Tomato Sensitivity Coefficients under Combined Salinity and Drought Stress in Karaj. Journal of Water and Soil, 24(3): 583-592. (In Persian with English abstract)
18- Nasrollahi A. 2014. Investigating the effect of different managements of drip irrigation with saline water on yield of corn in root zone. Ph.D. dissertation, Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian with English abstract)
19- Renault S., Wolfe S., Markham J., and Avila-Sakar G. 2016. Increased resistance to a generalist herbivore in a salinity-stressed non-halophytic plant. AoB PLANTS, 8:1-10.
20- Rudnick D. R., and Irmak S. 2014. Impact of Nitrogen Fertilizer on Maize Evapotranspiration Crop Coefficients under Fully Irrigated, Limited Irrigation, and Rainfed Settings. American Society of Civil Engineers (ASCE), 12: 1-15.
21- Saadat S., and Homaee M. 2015. Modeling sorghum response to irrigation water salinity at early growth stage. Agricultural Water Management, 152:119-124.
22- Shock C.C., Feibert E.B.G., Saunders L.D., and Klauzer J. 2007. Deficit Irrigation for Optimum Alfalfa Seed Yield and Quality. Agronomy, 99: 992-998
23- Verdinejad V. R., Besharat S., Abghari H., and Ahmadi H. 2011. Estimation of Maximum Allowable Deficit in Different Growth Stages of Fodder Mays Using Canopy-Air Temperature Difference. Journal of Water and Soil, 25(6): 1344-1352. (In Persian with English abstract)
24- Zhong Y., and Shangguan Zh. 2014. Water Consumption Characteristics and Water Use Efficiency of Winter Wheat under Long-Term Nitrogen Fertilization Regimes in Northwest China. Journal of Scientific Reports, 9(6): 38-47.
CAPTCHA Image