اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر عملکرد دانه، برگ و ساقه گندم و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم آن‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

برای استفاده مؤثر از کودهای شیمیایی و آلی، کاهش آلودگی محیط‌زیست و دستیابی به کشاورزی پایدار، مصرف تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی توصیه شده است. لذا، این پژوهش برای بررسی تأثیر تلفیق کود دامی، کمپوست پسماند شهری و کمپوست لجن فاضلاب شهری با اوره بر عملکرد و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه، برگ و ساقه گندم (Triticum aestivum L.) رقم الوند، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در شرایط مزرعه­ای و در کرت‌هایی به ابعاد 2 × 9/1 متر مربع انجام شد. تیمارها شامل 1-شاهد (بدون مصرف کود آلی و اوره)، 2-کود اوره (kg/ha150)، 3-کود اوره (kg/ha300)، 4-کمپوست پسماند شهری (t/ha30)، 5-کمپوست پسماند شهری (t/ha30)+ کود اوره (kg/ha150)، 6-کمپوست پسماند شهری (t/ha60)، 7-کمپوست پسماند شهری (t/ha60)+ کود اوره (kg/ha150)، 8-کمپوست لجن فاضلاب شهری (t/ha30)، 9-کمپوست لجن فاضلاب شهری (t/ha30)+ کود اوره (kg/ha150)، 10-کمپوست لجن فاضلاب شهری (t/ha60)، 11-کمپوست لجن فاضلاب شهری (t/ha60) + کود اوره (kg/ha150)، 12-کود دامی (t/ha30)، 13-کود دامی (t/ha30) + کود اوره (kg/ha150)، 14-کود دامی (t/ha60)، و 15-کود دامی (t/ha60)+ کود اوره (kg/ha150) بودند. نتایج نشان داد که مصرف 300 کیلوگرم اوره در هکتار نسبت به تیمار شاهد، عملکرد دانه و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه، ساقه و برگ گندم را افزایش اما عملکرد ساقه را کاهش داد. مصرف 150 کیلوگرم اوره در هکتار بر عملکرد برگ اثر معناداری نداشت اما تلفیق آن با 60 تن کمپوست پسماند شهری عملکرد برگ را نسبت به شاهد و 60 تن کمپوست پسماند شهری به‌طور معناداری افزایش داد. تلفیق 150 کیلوگرم اوره با 30 و 60 تن کمپوست لجن فاضلاب، کمپوست پسماند شهری و کود دامی عملکرد دانه و ساقه و غلظت نیتروژن و فسفر آن‌ها را نسبت به شاهد و اوره و کودهای آلی به‌تنهایی افزایش داد. مصرف کمپوست لجن فاضلاب، کمپوست پسماند شهری و کود دامی عملکرد دانه و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه، ساقه و برگ گندم را نسبت به شاهد افزایش داد اما اثر آن‌ها بر عملکرد ساقه و برگ به نوع کود آلی و سطح آن بستگی داشت. بیشترین عملکرد و غلظت نیتروژن و فسفر دانه، ساقه و برگ گندم در تیمارهای تلفیق کودهای آلی با اوره مشاهده شد. به‌طورکلی، در این پژوهش مشاهد شد که برای کاهش مصرف کود­های نیتروژن، بهبود تغذیه نیتروژن، فسفر و پتاسیم گندم و بهبود کیفیت آن و افزایش عملکرد گندم، مصرف توأم 60 تن کود دامی و 150 کیلوگرم اوره در هکتار بهترین تیمار بود. بااین‌حال، اگر کود دامی در دسترس نباشد، می‌توان مصرف 60 تن لجن فاضلاب شهری یا کمپوست پسماند شهری به همراه 150 کیلوگرم اوره در هکتار را در شرایط مشابه توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Urea Integration with Manure and Two Types of Compost (Municipal Solid Waste and Sewage Sludge) on Leaf , Stem and Seed Yield of Wheat and their Nitrogen, Phosphorus and Potassium Concentration

نویسندگان [English]

 • Nosratollah Najafi
 • Rashed Ahmadinezhad
 • Naser Aliasgharzad
 • Shahin Oustan
University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction: Chemical fertilizers can supply all the nutrients required by plants, but their high consumptions cause environmental pollution and increased agricultural production costs. Organic fertilizers can improve the biological, physical, and chemical properties of soil and improve soil fertility and productivity. However, these fertilizers alone cannot provide all the requirements of plants for different nutrients. In addition, these fertilizers are not sufficiently available to farmers everywhere. So, in order to increase effectiveness of organic and chemical fertilizers, to decrease environmental pollutions and to achieve sustainable agriculture, integrated application of organic and chemical fertilizers is recommended. Nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) are essential elements for plant nutrition and growth. Wheat as a strategic crop is the most important cereal and plays a very important role in human and animal nutrition and health. The deficiencies of N, P and K in the most agricultural soils often reduce the growth and yield of wheat. Therefore, the appropriate concentrations of these nutrients in wheat seed, leaf and stem are important not only for the optimum growth of the wheat plant and its quality improvement but also for the health of humans and animals.
Materials and Methods: This research work was carried out to study the effects of combining farmyard manure (FYM), municipal solid waste compost (MSWC) and municipal sewage sludge compost (MSSC) with different levels of urea on seed, leaf and stem yields of wheat (Triticum aestivum L.) cultivar Alvand and concentrations of N, P and K in seed, leaf and stem in a randomized complete blocks design with 15 treatments and three replications under field conditions at Khalatposhan Agricultural Research Station, University of Tabriz, Tabriz, Iran. The treatments included were: 1) control (without fertilizers), 2) 150 kg urea/ha, 3) 300 kg urea/ha, 4) 30 ton MSWC/ha, 5) 30 ton MSWC/ha + 150 kg urea/ha, 6) 60 ton MSWC/ha, 7) 60 ton MSWC/ha + 150 kg urea/ha, 8) 30 ton MSSC/ha, 9) 30 ton MSSC/ha + 150 kg urea/ha, 10) 60 ton MSSC/ha, 11) 60 ton MSSC/ha + 150 kg urea/ha, 12) 30 ton FYM/ha, 13) 30 ton FYM/ha + 150 kg urea/ha, 14) 60 ton FYM/ha, 15) 60 ton FYM/ha + 150 kg urea/ha. The size of each plot was 2.0m × 1.9m. At the end of growth period, the plants were harvested and different sections of wheat plant (seed, leaf and stem) were separated and the yield of each section was determined. The concentration of N in seed, leaf and stem were then measured by Kjeldahl method. After dry ashing of the seed, leaf and stem samples, the concentrations of P and K in their extracts were measured by spectrophotometer and flame photometer instruments, respectively.
Results and Discussion: The results showed that application of 300 kg urea/ha increased the wheat grain yield and concentrations of N, P and K in seed, leaf and stem but it decreased the stem yield. Application of 150 kg urea/ha had no significant effect on the leaf yield but its integration with 60 ton MSWC/ha significantly increased the leaf yield of wheat. The combining of 150 kg urea with 30 and 60 ton FYM, MSWC and MSSC per hectare increased yields of wheat stem and seed and their N and P concentrations as compared with the control and application of solely organic fertilizers. The use of FYM, MSWC and MSSC significantly increased the wheat grain yield and concentrations of N, P and K in seed, leaf and stem relative to the control but their effects on yields of leaf and stem depended on the type and rate of organic fertilizer. The highest yields of grain, stem and leaf and the highest concentrations of N, P and K in wheat grain, stem and leaf were observed under combined application of 150 kg urea and 60 ton FYM, MSWC and MSSC per hectare. The minimum yields of seed, leaf and stem and the minimum concentrations of N, P and K in different organs of wheat plant were observed in the control treatment. The average wheat yield component was in the order of seed > stem > leaf. The mean concentrations of N, P and K in different sections of wheat were in the order of seed > leaf > stem, seed > leaf > stem and stem > leaf > seed, respectively. The grain yield of wheat had positive and significant correlations (p<0.01) with concentrations of N, P and K in different organs of wheat, which indicates the role of N, P and K nutrition of wheat plant in increasing its seed yield.
Conclusions: The wheat seed had higher concentrations of N and P and lower concentration of K compared to leaf and stem. In general, in order to decrease nitrogen fertilizers use, enhance N, P and K nutrition of wheat plant, improve wheat seed quality, decline environmental pollution and increase wheat yield, application of 150 kg urea and 60 ton manure per hectare is recommended. However, if there is not enough manure, 150 kg urea and 60 ton municipal solid waste compost or municipal sewage sludge compost per hectare can be applied at similar conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Manure
 • Municipal solid waste compost
 • Nitrogen
 • Phosphorus
 • Potassium
 • Sewage sludge
 • wheat
1- Abbasi M., Najafi N., Aliasgharzad N., and Oustan S. 2012a. Effects of soil water conditions, sewage sludge and chemical fertilizers on concentrations of rice macronutrients in an alkaline soil. Journal of Soil Management and Sustainable Production 2(1): 1-26. (In Persian with English abstract)
2- Abbasi M., Najafi N., Aliasgharzad N., and Oustan S. 2012b. Effects of soil water conditions and organic and chemical fertilizers on growth characteristics and water use efficiency of rice in an alkaline non-calcareous soil. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 3(11): 1-17. (In Persian with English abstract)
3- Ahmadinejad R., Najafi N., Aliasgharzad N., and Oustan S. 2013. Effects of organic and nitrogen fertilizers on water use efficiency, yield and the growth characteristics of wheat. Journal of Water and Soil Science-University of Tabriz 23(2): 177-197. (In Persian with English abstract)
4- Akbarnejad F., Astaraei A., Fotovat A., and Nasiri Mahalati M. 2013. Effect of municipal solid waste compost and sewage sludge on chemical properties soil. Journal of Water and Soil-Ferdowsi University of Mashhad 26(6): 1329-1338. (In Persian with English abstract)
5- Anonymous. 1993. Clean Water Act. Section 503. Vol. 58, No. 32, U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), Washington, DC.
6- Asing J., Saggar S., Singh J., and Bolan N.S. 2008. Assessment of nitrogen losses from urea and organic manure with and without nitrification inhibitor, dicyandiamide, applied to lettuce under glasshouse condition. Australian Journal of Soil Research 46: 535-541.
7- Ayeni L.S., and Adetunji M.T., 2010. Integrated application of poultry manure and mineral fertilizer on soil chemical properties, nutrient uptake, yield and growth components of maize. Nature and Science 8(1): 60-67.
8- Ayers R.S., and Westcot D.W. 1985. Water Quality for Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1, Rome, Italy.
9- Barahimi N., Afyuni M., Karami M., and Rezaee Nejad Y. 2009. Cumulative and residual effects of organic amendments on nitrogen, phosphorus and potassium concentrations in soil and wheat. Journal of Water and Soil Science-Isfahan University of Technology 12(46): 803-812. (In Persian with English abstract)
10- Blaise D., Singh J.V., Bonde A.N., Tekale K.U., and Mayee C.D. 2005. Effects of farmyard manure and fertilizers on yield, fiber quality and nutrient balance of rain fed cotton (Gossypium hirsutum). Bioresource Technology 96: 345-349.
11- Boroumand M. and Bahmanyar M.A. 2016. Effect of different levels of municipal solid waste compost and sewage sludge on yield and concentration of some heavy metals in green pepper plant (Capsicum annuum var robustin). Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 7(3): 113-124. (In Persian with English abstract)
12- Brady N.C., and Weil R.R. 2002. The nature and properties of soils. 13th Edition, Prentice-Hall, New Jersey, USA.
13- Cakmak I. 2002. Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food in sustainable ways. Plant and Soil, 247: 3-24.
14- Chorom M., and Aghaei F.M. 2007. Effects of amended sewage sludge application on yield and heavy metal uptake of barley: A case study of Ahvaz sewage treatment plant. Water and Sewage 62: 53-63. (In Persian with English abstract)
15- Coetzee P., Ceronio G.M., and Preez C.C. 2017. Effect of phosphorus and nitrogen sources on essential nutrient concentration and uptake by maize (Zea mays L.) during early growth and development. South African Journal of Plant and Soil 34(1): 55-64.
16- Dane, J.H. and Topp G.C. 2002. Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods. Soil Science Society of America Book Series, Madison, WI. USA.
17- Dixit K.G., and Gupta B.R. 2000. Effect of Farmyard manure, chemical and Biofertilizers on yield and quality of rice (Oryza sativa L.) and soil properties. Journal of the Indian Society of Soil Science 48: 773-780.
18- Eghball B., Ginting D., and Gilley J.E. 2004. Residual effect of manure and compost application on maize production and soil properties. Agronomy Journal 96: 442-447.
19- Emam Y., Salimi Kouchi S., and Shokoufa A. 2009. Effect of nitrogen levels on grain yield and yield components of wheat (Triticum aestivum L.) under irrigation and rainfed conditions. Iranian Journal of Field Crops Research 7(1): 323-334. (In Persian with English abstract)
20- Farshi A.A., Shariati M.R., Jaroallahi R., Ghaemi M.R., Shahabifar M., and Tavallaei M.M. 1997. An Estimate of Water Requirement of Main Field Crops and Orchards in Iran, Volume 1: Field Crops. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Agricultural Education Press, Karaj, Iran. (In Farsi).
21- Fathololomi S., Asghari Sh., and Goli Kalanpal E. 2015. Effects of municipal sewage sludge on the concentration of macronutrients in soil and plant and some agronomic traits of wheat. Journal of Soil Management and Sustainable Production 5(2): 49-70. (In Persian with English abstract)
22- Gagnon B., Simard R.R., Robitatille R., Goulet M., and Ripux R. 1997. Effect of compost and inorganic fertilizers on spring wheat growth and N uptake. Canadian Journal of Soil Science 77: 487-495.
23- Ghosh P.K., Ramesh P., Bandyopadhay K.K., Tripathi A.K., Hati K.M. and Misra A.K. 2004. Comparative effectiveness of cattle manure, poultry manure, phosphocompost and fertilizer-NPK on three cropping systems in vertisoils of semi-arid tropics. I. Crop yields and systems in performance. Bioresource Technology 95: 77-83.
24- Gupta P.K. 2000. Soil, Plant, Water, and Fertilizer Analysis. Agrobios, New Delhi, India.
25- Havlin J.L., Beaton J.D., Tisdale S.L., and Nelson W.L. 2014. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. Eighth Edition, Pearson, New Jersey, USA.
26- Hazelton P.A., and Murphy B.W. 2007. Interpreting soil test results: what do all the numbers mean? CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.
27- Ibrahim M., Hassan A.U., Arshad M., and Tanveer A., 2010. Variation in root growth and nutrient element concentration in wheat and rice: effect of rate and type of organic materials. Soil and Environment 29(1): 47-52.
28- Irani Sarand N. 2012. Effects of urea on nutrient availability, growth and chemical composition of wheat and rice plants under different conditions in loamy sand and clay loam soils. Master of Science Thesis, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (In Persian with English abstract)
29- Jones B.J. 2001. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press, USA.
30- Kabir M.K., Ullah S.M., Jahan S., Ullah M.B., and Kamal A.T.M. 2008. Influence of sewage sludge and nitrogen fertilization on growth, nutrient content and heavy metal uptake by rice straw. Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research 43(4): 571-580.
31- Kazemalilou S., Najafi N., and Reyhanitabar A. 2018. Increasing the yield and yield components of sunflower by integrated application of phosphorus and sewage sludge under optimum and limited irrigation conditions. Journal of Water and Soil-Ferdowsi University of Mashhad 31(6): 1637-1650. (In Persian with English abstract)
32- Mahmoudi S., Najafi N., and Reyhanitabar A. 2015a. Effects of soil moisture and sewage sludge compost on leaf chlorophyll index and some growth traits of alfalfa in greenhouse conditions. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 5(20): 207-220. (In Persian with English abstract)
33- Mahmoudi S., Najafi N., and Reyhanitabar A. 2015b. Effect of soil moisture and sewage-sludge compost on some soil chemical properties and alfalfa forage macronutrients concentrations in greenhouse conditions. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 6(22): 37-55. (In Persian with English abstract)
34- Malakouti M.J. 2000. Balanced nutrition of wheat: An approach towards self-sufficiency and enhancement of national health. Agriculture Education Publishing, Karaj, Iran. (In Persian with English abstract)
35- Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Second Edition, Academic Press, San Diego, CA, USA.
36- Menelik G., Renau R.B., Martens D.C. and Simpson T.W. 1991.Yield and elemental composition of wheat grain as influenced by source and rate of nitrogen. Journal of Plant Nutrition 14: 205-217.
37- Mentler A., Partaj T., Strauss P., Soumah H. and Blum W.E. 2002. Effect of locally available organic manure on maize yield in Guinea, West Africa. Pp.16-20. In: 17th WCSS Proceedings, 14-21 August, Thailand.
38- Mohammadnejad A., Najafi N., and Neyshabouri M.R. 2015. Effects of three types of organic fertilizers on the growth characteristics and water use efficiency of corn at different levels of soil compaction. Journal of Soil Management and Sustainable Production 5(2): 25-47. (In Persian with English abstract)
39- Motaghian A., Pirdashti H., Bahmaniar and Abbasian A. 2010. Effect of organic fertilizer type and amount on seed yield and nutrients accumulation in leaves of three soybean (Glycine max L. Merr) genotyps. Iranian Journal of Water and Soil Research 41(1): 19-26. (In Persian with English abstract)
40- Najafi N. 2016. Management of nitrogen nutrition of hydroponics and greenhouse plants. Forth National Congress of Hydroponics and Greenhouse Products, 5-7 September, Vali-e-Asr Rafsanjan University, Rafsanjan, Iran. (In Persian)
41- Najafi N., and Mardomi S. 2012. The effects of waterlogging, sewage sludge and manure on the growth characteristics of sunflower in a sandy loam soil. Journal of Water and Soil- Ferdowsi University of Mashhad, 25(6): 1264-1276. (In Persian with English abstract)
42- Najafi N. and Mardomi S. 2013. Effects of sunflower cultivation, manure and sewage sludge on availability of elements, pH and EC of an alkaline soil. Applied Soil Research 1(1): 1-23. (In Persian with English abstract)
43- Najafi N., and Mohammadnejad A. 2016. Differential concentrations of some nutrients in forage of corn (Zea mays L.) as affected by organic fertilizers and soil compaction. Journal of Crop Ecophysiology 9(4): 561-582. (In Persian with English abstract)
44- Najafi N., and Parsazadeh M. 2010a. Effect of nitrogen form and pH of nutrient solution on the shoot concentration of phosphorus, nitrate, and nitrogen of spinach plant in hydroponic culture. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 1(1): 41-56. (In Persian with English abstract)
45- Najafi N., and Parsazadeh M. 2010b. Effect of nitrogen form and pH of nutrient solution on the changes in pH and EC of spinach rhizosphere in hydroponic culture. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 2(5): 29-44. (In Persian with English abstract)
46- Najafi N., Abbasi M., Aliasgharzad N., and Oustan S. 2013. Effects of rice cultivation, submergence, sewage sludge compost and chemical fertilizers on soil solution pH, EC, potassium and sodium. Water and Soil Science- University of Tabriz, 23(3): 105-121. (In Persian with English abstract)
47- Najafi N., Mardomi S., and Oustan S. 2012. The effect of waterlogging, sewage sludge and manure on selected macronutrients and sodium uptake in sunflower plant in a loamy sand soil. Journal of Water and Soil-Ferdowsi University of Mashhad, 26(3): 619-636. (In Persian with English abstract)
48- Najafi N., Parsazadeh M., Tabatabaei S.J., and Oustan S. 2010. Effect of nitrogen form and pH of nutrient solution on the uptake and concentration of potassium, calcium, magnesium and sodium in root and shoot of spinach plant. Water and Soil Science-University of Tabriz, 20(2): 111-130. (In Persian with English abstract)
49- Osorno L., and Osorio N.W. 2014. Effect of carbon and nitrogen source and concentration on rock phosphate dissolution induced by fungi. Journal of Applied Biotechnology 2(2): 32-42.
50- Peters J., 2003. Recommended Methods of Manure Analysis, Cooperative Extension publishing, University of Wisconsin, USA.
51- Pressman A.H., and Buff S. 1997. Vitamins and Minerals. Alfa Books, Macmillan Company, NY, USA.
52- Ram R.P.S., Chauhan P.S., Sing B.B. and Sing V.P., 2000. Integrated use of organic and fertilizer nitrogen in rice under partially reclaimed sodic soil. Indian Journal of Agricultural Sciences, 70: 114-116.
53- Rothstein D.E., and Cregg B.M. 2005. Effects of nitrogen form on nutrient uptake and physiology of Fraser fir (Abies fraseri). Forest Ecology Management 219: 69-80.
54- Roy R.N., Fink A., Blair G.J., and Tandon H.L.S. 2006. Plant nutrition for food security: A guide for integrated nutrient management. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin 16, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
55- Sahni S., Sarma B.K., Singh D.P., Singh H.B., and Singh K.P. 2008.Vermicompost enhances performance of plant growth-promoting rhizobacteria in Cicer arietinum rhizosphere against Sclerotium rolssii. Journal of Crop Protection 27: 269-376.
56- Sarwar G., Schmeisky H., Hussain N., Muhammad S., Tahir M.A., and Salim U. 2009. Variations in nutrient concentrations of wheat and paddy as affected by different levels of compost and chemical fertilizer in normal soil. Pakistan Journal of Botany, 41: 2403-2410.
57- Shahsavari N. and Saffari M. 2005. The effect of different levels of nitrogen on the function and elements of the varieties of wheat in Kerman. Pajouhesh and Sazandegi-Agriculture and Gardening 17(4): 82-87. (In Persian with English abstract)
58- Singh S., Singh R.N., Prasad J., and Kumar B. 2002. Effect of green manure, FYM and biofertilizer in relation to fertilizer nitrogen on yield and major nutrient uptake by upland rice. Journal of the Indian Society of Soil Science 50: 313-314
59- Sparks L. 1996. Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Soil Science Society of America Book Series, Madison, WI. USA.
60- Tabasam A., Ali S., and Hayat R. 2002. Integrated nutrient management for sustainable wheat production under rainfed conditions. Pakistan Journal of Soil Science 21: 127-134.
61- Trolldenier G. 1992. Techniques for observing phosphorus mobilization in the rhizosphere. Biology and Fertility of Soils, 14: 121-125.
62- Westerman L.Z. 1990. Soil Testing and Plant Analysis. Soil Science Society of America, INC. Madison, Wisconsin, USA.
63- Yadav R.D., Keshwa G.L., and Yadva S.S. 2002. Effect of integrated use of FYM, urea and sulphur on growth and yield of Isabgol (Plantago ovate L.). Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences 25: 668-671.
64- Yaduvanshi N.P.S. 2001. Effect of five years of rice-wheat cropping and NPK fertilizer use with and without organic and green manures on soil properties and crop yields in a reclaimed sodic soil. Journal of the Indian Society of Soil Science 49: 714-719.