توان‌سنجی کشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 .

چکیده

با توجه به کمبود منابع آبی در کشور و دگرگونی اقلیمی، شناخت نواحی مستعد کشت درختان میوه براساس شرایط اقلیمی به منظور استفاده بهینه حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف توان‌سنجی شرایط اقلیمی ایران برای کشت درخت انگور کشمشی براساس تکنیک­های چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است. در این راستا از آمار 200 ایستگاه هواشناسی عمده در سطح کشور در مقیاس­های زمانی ساعتی، روزانه و ماهانه برای تعیین لایه­های اطلاعاتی زیر معیارهای اقلیمی استفاده شد. آستانه­های رشد و نمو درخت انگور براساس مطالعات کتابخانه­ای مشخص شد. برای تعیین انباشت سرمایی مناطق مختلف کشور از مدل ساعات سرمایی CH استفاده شد. در ادامه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و زیرمعیارهای اقلیمی لازم تعیین گردید. نتایج نشان داد که انباشت سرمایی دوره رکود که نیاز سرمایی را برطرف می­کند، مهم­ترین زیر معیار اقلیمی برای سنجش قابلیت­های کشت درخت انگور محسوب می­شود. همچنین در ایران 42195637.8 هکتار دارای قابلیت نامناسب و 42721336.2 دارای قابلیت ضعیف و 75492510 هکتار از قابلیت مناسب برای کشت انگور در گستره ایران برخوردار می­باشد. مناطق مناسب کشت درخت انگور منطبق بر دامنه‌های مناطق کوهستانی و نسبتاً مرتفع در نیمه غربی، شمال غرب، شمال شرق و مناطق پراکنده مرکز، شرق و جنوب شرق قرار دارد. محدوده مناسب کشت درختان انگور 42 درصد از سطح مساحت کشور را شامل می­شود. نتایج و دستاوردهای مطالعه حاضر به عنوان الگویی برای کشت درختان خزان کننده سردسیر بر مبنای توان اقلیمی و جغرافیایی در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی حائز اهمیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Ability of Grapevine Cultivation in Iran Based on Climatic Conditions

نویسندگان [English]

  • tayebeh shojaee 1
  • Gholamabbas Fallah Ghalhari 1
1 Hakim Sabzevari University
2
چکیده [English]

Introduction: In order to choose the best forms for each region and invest, the climatic conditions should be considered. Among the climatic elements, thermal indexes are effective factors in the production cycle, and the quality and quantity of grapes. Given the lack of water resources and the threat of climate change, there is a need for potentiometry and clustering of different regions.
Materials and Methods: According to the content and purpose of statistics and information, the hourly and daily climatic data of 200 climate stations were used. In order to compute the required chilling, the CH model was prepared and implemented. According to daily and monthly statistics, climate parameters were refined and investigated. We used a weighting method based on hierarchical approach for accurate decision making and identifying the relative importance of climatic criteria for grape cultivation. For the following climatic criteria, the information layer was arranged through a database of 200 meteorological stations of the Iranian Meteorological Organization. For the following geographic criteria, layers were used in the country. In order to determine the suitable areas for planting grapevine, using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method in the Epert choice11 software environment, the criteria and sub criteria were weighted. Then, using the Geographical Information System, the layers were overlapped based on their weight and the final land suitability map for planting grapevine in Iran was obtained based on climatic conditions.
Results and Discussion: Pairwise comparison of criteria and sub-criteria based on hierarchical analysis showed that the criterion of climatic conditions with a weight of 0.63 was considered as the most important criterion in determining suitable areas for grapevine cultivation. Pairwise comparison of the climatic conditions criterion indicated that the sub-criteria of 451 were the highest among the sub-criteria in the grape trees. Temperature sub-criteria exhibited the greatest weight during the slump and growth period. Paired comparison and spatial distribution of the climate-chilling showed that a large part of the country does not supply winter creeps or cold storage for grapevine trees. The southern half of Iran is entirely unsuitable due to the existence of mild winters for commercial cultivation of creeping trees such as grapes. Paired comparison and spatial distribution under the climatic criterion of the slump period demonstrated that largest spatial distribution is allocated to the middle class in the margin of highlands and high latitudes regions. Paired comparison and spatial distributions under the scale of the growth period illustrated that the spatial pattern in this sub-criteria is highly dependent on the altitude and latitude. From the north to the south and from the west to the east, the suitability for growing grapevine decreases. Paired comparison and spatial distributions under the climatic criteria of absolute minimum temperature revealed that in terms of absolute minimum temperature, there is a limitation on grapevine for some regions of Iran. These areas are mainly mountainous belts of the Zagros mountain, the northwest cold region and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distribution under the climate criteria of maximum air temperature showed that temperatures above the threshold of 40 degrees Celsius adversely influence the quality and yield of grapevine. In fact, in terms of absolute maximum temperatures, more than half of the country's surface area is unsuitable. Paired comparison and spatial distributions under the geographic scale elevation above sea level showed that suitable altitude areas are limited to the high and mountainous regions of the northwestern, northern, and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distributions under the relative climate of relative humidity indicated that due to the relative humidity of the grape vine compared to many fruit trees, the relative humidity in Iran is high for the grapevine tree. Paired comparison and spatial distributions under the climatic criteria of sunshine hours illustrated that the distribution of sunshine hours affects the latitude factor causing an increase in sunshine hours from north to south. A wide range of  growing fruit trees in terms of sunshine days can be found in Iran. Therefore, most regions in the country provide unlimited solar radiation for grapevine growth. Paired comparison and spatial distributions under the geographic scale elevation above sea level showed that altitude plays an important role for locating vineyards. Suitable high-altitude areas are limited to the high and mountainous regions of the northwestern, northern, and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distribution below the gradient geographic scale showed that planting fruit trees, especially grapes, is more cost-effective in steep slopes. Considering the high adaptability and physiological conditions of the grapevine, almost all regions of Iran, except very high and mountainous regions, are suitable for planting grapes. Suitable vineyard cultivars are adapted to the slopes of mountainous and relatively high mountainous regions in the mid-west, northwest, northeast, and scattered areas of the center, east and south east of the country. The range of cultivating grapevine trees is 42% of the country's surface area.   
Conclusion: The results revealed that the climate criterion has a pivotal role for determining land suitability for grapevine trees. The suitable vineyard cultivars are located in the mountainous and relatively hilly mountains in the northwest, northwest, northeast, and dispersed areas of the center, east and south east of Iran. These findings are important for land use planning and spatial planning with emphasis on climatic and geographic capabilities for efficient use of natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic condition
  • Evaluating
  • Grapevine
  • Iran
1- Acharya T.D., and Yang I.T. 2015. Vineyard suitability analysis of Nepal. International Journal of Environmental Sciences 6(1): 13-19.
2- Ahmadi H. 2017. Study of Climate Change Effects on Apple Tree in Iran. Ph.D., Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University. (In Persian)
3- Akıncı H., Ozalp A.Y., and Turgut B. 2013. Agricultural land use suitability analysis using GIS and AHP technique. Computers and Electronics in Agriculture 97: 71-82.
4- Alavizadeh S.A.M., Esmailpour A.M., and Hosseinzadeh Kerman M. 2013. Saffron Agriculture and Technology Journal 1: 71-95. (In Persian)
5- Alphonce C.B. 1997. Application of the analytic hierarchy process in agriculture in developing countries. Agricultural Systems 53(1): 97-112.
6- Amini R. 2013. Climatic feasibility study of grape cultivation in the northeast of the country. Master's thesis, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University. (In Persian)
7- Ashrafi A., Mikaeli J., and Dehghani M. 2013. Evaluating ecological power and zoning of jujube culture in South Khorasan province. Journal of Geographic Space Golestan University 7: 67-86. (In Persian)
8- Badr G., Hoogenboom G., Moyer M., Keller M., Rupp R., and Davenport J. 2018. Spatial suitability assessment for vineyard site selection based on fuzzy logic, Precision Agric 19(6): 1027-1048.
9- Bidadi M.J., Kamkar B., and Abdi O. 2014. The zoning of susceptible areas of soybean cultivation in the area of Qeshv using Geographic Information System (GIS). Journal of Crop Production 7(2): 187-175. (In Persian)
10- Borna R., and Alizadeh M. 2016. Climatic zonation of citrus cultivation in Khuzestan province by hierarchical analysis method. Journal of Agricultural Meteorology 4(1): 12-21. (In Persian)
11- Carbo A., Torres R., Teixido N., Usall J., Medina A., and Magan N. 2018. Impact of climate change environmental conditions on the resilience of different formulations of the biocontrol agent Candida sake CPA‐1 on grapes. Letters in applied microbiology.
12- Chavez M.D., Berentsen P.B.M., and Lansink A.O. 2012. Assessment of criteria and farming activities for tobacco diversification using the Analytical Hierarchical Process (AHP) technique. Agricultural Systems 111: 53-62.
13- Fallah Qalhari Gh. A., Asadi M., and Dadashi Roudbari A. A.2015. Determination of susceptible areas of rainfed wheat (Case study: Fars Province). Agricultural Meteorology Journal 2: 68-73. (In Persian)
14- Fallah Qalhari Gh.A., and Ahmadi H. 2018. Examination of the pattern of cold weather accumulation in Iranian cold regions based on CH, UTAH, CP models. Geography and Development 51: 99-120. (In Persian)
15- Fall Soleyman M., Hajipour M., and Sadeghi H. 2013. Comparison of the Efficiency of Multi-Attribute Decision Making Techniques (AHP) and Topsis for Determining Areas Susceptible to Cultivation of Pistachio Cultivars in Mokhtaran Plain of Birjand County in Geographic Information System (GIS). Journal of Applied Geographical Sciences 13(31): 155-133. (In Persian)
16- Ghodsipour S.H. 2010. Analytical hierarchy process. Amir Kabir University of Technology. (In Persian)
17- Heidari H., and Saeed Abadi R. 2010. Multivariate climate classification of grapevine areas in Iran. Natural Geographic Research 68: 59-70. (In Persian)
18- Hejazi Zadeh Z., Shalighah M., Balyani Y., Hosseini S.M., and Mahoutchi M.H. 2013. Location of olive cultivation using climatic and terrestrial parameters by hierarchical analysis method. Case study: Fars province. Journal of Applied Geosciences Research 30: 172-190. (In Persian)
19- Hobbs B.F., and Meier P.M. 1994. Multi criteria methods for resource planning: An experimental comparison. IEEE Transactions on Power Systems 9(4): 1811–1817.
20- Instructions for building a garden in sloping lands. 2009. Study plan of the deputy of strategic planning and strategic planning of the presidency. (In Persian)
21- Jamshidi K. 2017. Determine areas susceptible to grape cultivation in Bokan city using GIS. Research on Fruit Cultivation 2(2): 40-17. (In Persian)
22- Jebari A., del Prado A., Pardo G., Rodriguez Martin J.A., and Álvaro-Fuentes J. 2018. Modeling Regional Effects of Climate Change on Soil Organic Carbon in Spain. Journal of Environmental Quality.
23- Kalogirou S. 2002. Expert systems and GIS: an application of land suitability evaluation. Computers, Environment and Urban Systems 26(2): 89-112.
24- Khorshid Dost A.M., Sobhani B., Azram K., and Amini J. 2015. Assessment of Environmental Capacity of West Azarbaijan Province for Rapeseed Cultivation Based on AHP Method and TOPSIS Model. Geography and Planning 52: 141-161. (In Persian)
25- Khoshkhooy M., Sheibani B., Rouhani I., and Tafazoli E.A. 2008. Principles of gardening. Shiraz University Press, 17th edition, Shiraz. (In Persian)
26- Kizildeniz T., Pascual I., Irigoyen J., and Morales F. 2018. Using fruit-bearing cuttings of grapevine and temperature gradient greenhouses to evaluate effects of climate change (elevated CO2 and temperature, and water deficit) on the cv. red and white Tempranillo. Yield and must quality in three consecutive growing seasons (2013–2015). Agricultural Water Management 202: 299-310.
27- Luedeling E. 2012. Climate change impact on winter chill for temperate fruit and nut production: A review. Journal of Scientia Horticulture 144: 218-229.
28- Maniee A.A. 1990. Scientific Seminar of Fruit Trees. Iranian technical publishers. First Edition. Tehran. (In Persian)
29- Mirmosavi S. H., Mirian M. 2014. Study and zoning of geographical features of pistachio cultivation in Zanjan province. Geography and Planning Magazine 18 (49): 295-315. (In Persian)
30- Mohamed A.E., AbdelRahman A., and Natarajan R.H. 2016. Assessment of land suitability and capability by integrating remote sensing and GIS for agriculture in Chamarajanagar district, Karnataka, India. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences 19: 125–141.
31- Mojarad F., and Ghafourizadeh M. 2014. Climatic potential of saffron cultivation in Kermanshah and Kurdistan provinces. Quarterly Journal of Geographic Research 2:87-102. (In Persian)
32- Quanta. 1975. The Agricultural Meteorological Research Plan on 15 Iranian Strategic Agricultural and Crop Products. the Iranian Meteorological Organization. (In Persian)
33- Rasoulzadegan Y. 1991. Worked fruits in temperate regions, written by M. Ann Wood. First Edition . Isfahan University of Technology. (In Persian with English abstract)
34- Rezaei M. 2012. Estimation of temperature requirements of six commercial cultivars of apricot in Shahroud area in laboratory and field conditions. Journal of Agricultural Research 1: 21-32. (In Persian)
35- Romanovskaja D., and Bakšienė E. 2011. The influence of climate change on the beginning of spring season and prediction of apple tree flowering in Lithuania. Sodininkystė ir Daržininkystė 30(3/4): 29-39.
36- Romesht M.H., Hatami Fard R., and Mousavi S.H. 2013. Urban Solid Waste Landfill Location Using AHP Model and GIS Technique (Case Study: Kuhdasht County). Journal of Geography and Planning 17(14): 138-119. (In Persian)
37- Saaty T.L. 1992. Decision Making for Leaders. RWS Publications, Pittsburgh, USA.
38- Seinfeld J.H., and Pandis S.N. 2016. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change: John Wiley & Sons.
39- Shiravand D. 2010. Principles for the construction and management of fruit gardens (planting, harvesting and harvesting), garden construction, reproduction, cuttings, grafting, plowing, and storage and storage. Publications on education and agricultural promotion. First Edition. Tehran. (In Persian)
40- Shahiwandi M.S., Khalidi Sh., Shakiba A., and Mirbagheri B. 2012. Zoning of Corn Agricultural Climate in Lorestan Province Using Geographic Information Systems Techniques. Journal of Applied Geosciences Research 29:195-214. (In Persian)
41- Tonietto J., and Carbonneau A. 2002. A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. Agricultural and Forest Meteorology 124: 81–97.
42- Yazdan Panah H.A., Kamali Gh.A., Hejazi Zadeh Z., and Ziaeian P. 2006. Location of land suitable for almond cultivation in East Azarbaijan Province. Journal of Geography and Development 8: 193-203. (In Persian)
43- Zarrin M., and Farahani H.R. 2015. Comprehensive guide for gardening. Technical publications of the Zarrin farm. First Printing. Tehran. (In Persian)
44- Zolfaghari H., Farhadi B., and Rahimi H. 2013. Iran's Climate Potential for Soybean Culture. Journal of Geography and Planning 56: 89-105. (In Persian)
CAPTCHA Image