بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

دشت قزوین به لحاظ کشت انواع محصولات کشاورزی یکی از مهم‏ترین دشت‏های ایران به شمار می‏آید. با توجه به اینکه هر ساله در این منطقه مقادیر بالایی از کودهای فسفاتی به منظور افزایش تولید محصول استفاده می‏گردد، بررسی چگونگی رفتار فسفر در خاک‏های این منطقه از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از آزمایش‏های رآکتوری به بررسی جذب تعادلی و سینتیک فسفر در خاک مناطق مختلف دشت قزوین پرداخته شد. به این ترتیب که نمونه‏های خاک در بازه‏های زمانی مختلف در تماس با غلظت‏های مختلف فسفر محلول در دستگاه شیکر قرار داده شده و مقادیر نهایی فسفر محلول و جذب شده به نمونه‏های خاک تعیین گردید. مطابق با نتایج این مطالعه، ایزوترم لانگمیر با ضریب تعیین بین 87/0 تا 99/0 مناسب‏ترین معادله در پیش‎بینی جذب تعادلی فسفر در خاک‏های چهار منطقه زعفران، کوچار، مهدی ‏آباد و کمال ‏آباد بوده و معادله کو و لوتس با ضریب تعیین 974/0 بالاترین دقت را در برآورد جذب سینتیک فسفر در نمونه خاک منطقه مهدی ‏آباد داشته است. همچنین ضرایب همبستگی رگرسیون خطی بین تعدادی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ضرایب جذب معادله لانگمیر با استفاده از نرم‏افزار Minitab تعیین شده و مشخص گردید که درصد ماده آلی، کلسیم محلول و رس با ضرایب همبستگی 97/0-، 92/0- و 61/0 از اثرگذارترین پارامترهای خاک در میزان حداکثر ظرفیت جذب فسفر در خاک بوده‏اند. براساس مشاهدات، حداکثر ظرفیت جذب برای خاک‏های مورد مطالعه 307 تا 491 میلی‏گرم فسفر در کیلوگرم خاک بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Soil Parameters on Phosphorous Adsorption Coefficients in Heavy Soils of Different Areas of Qazvin Plain

نویسندگان [English]

  • B. Kamali 1
  • A. Mahdavi 2
  • A. Sotoodehnia 1
1 Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Introduction: Over application of phosphorous-containing fertilizers is common among the farmers. Excess amounts of phosphorus can potentially cause more phosphorous losses through water flow on the soil surface or leaching into the soil profile. The ability of highly phosphorus-fertilized soils to maintain excessive amounts of phosphorus and prevent losses largely depends on the phosphorus adsorption capacity of the soil. The purpose of this study was to investigate and compare phosphorous adsorption isotherms in soil samples of four agricultural areas located in Qazvin plain and determine the most appropriate equation to describe the equilibrium adsorption in the studied samples. Identification of the most accurate model of adsorption kinetics using the investigated kinetics equations in one of the soil samples was another objective of this study. The linear regression analysis and correlation between physical and chemical properties of different soils with adsorption coefficients of Langmuir equation was also investigated. Based on mentioned points, the results of this study can help to increase the availability of applied phosphorous for plants, reduce phosphorous losses and proper management of phosphate fertilizers consumption in the study areas.
Materials and Methods: In order to study the soil properties and phosphorous adsorption, soil samples of four villages included Zaaferan (A), Koochar (B), Mehdi Abad (C) and Kamal Abad (D) were taken from 0 to 30 cm depth and stored in plastic bags after air drying. Batch experiments using a standard method recommended by the SERA-IEG17 group were used to determine the amount of phosphorous adsorbed to soil particles. The steps to perform the equilibrium were as follows:
1- Dry soil samples were crushed and passed through a 2 mm sieve.
2- One gram of the soil sample was placed in a 60 ml container.
3- 0.01 M CaCl2 solution was prepared and different concentrations of phosphorous including 0, 5, 10, 15, 20, 30 and 80 mg/l were created by adding certain amounts of KH2PO4 to this solution. 25 ml of these solutions were added to each soli sample to give a 1:25 soil to solution ratio and three drops of chloroform were added to each container to prevent microbial activity.
4- The suspension samples were placed in a shaker machine (250 rpm) at 25°C for 24 hours.
5- Then, the samples were removed from the shaker and allowed to settle for one hour and then passes through a fine filter (Mesh 42).
6- Phosphorous concentration was measured by the molybdate-vanadate method followed by spectrophotometric determination at 470 nm.
7- The amount of phosphorous adsorbed in each soil sample was calculated from the difference of the initial and secondary concentration values.
The adsorption kinetics experiment was similarly performed, with the exception that one soil sample with average adsorption value (sample C) was selected and the phosphorous solution at a concentration of 20 mg/l added to the soil samples. Phosphorous contact times with soil were considered as 0.17, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 hours. In this study, using CurveExpert 1.4 software and by matching Pseudo-first-order, Pseudo-second-order, Intra-particle diffusion, Kuo and Lotse (1974), Barrow and Shaw (1975) and Panda et al. (1978), equations on the data obtained from kinetics adsorption experiments, and the coefficients were estimated in these equations (adsorption parameters). Furthermore, by calculating the coefficient of determination (R2) of these equations and the standard error of the estimate (s), the most appropriate and accurate model of phosphorous adsorption kinetics for the soil sample was determined. Similarly, from Langmuir, Freundlich, Linear and Van Huay equations, the most appropriate isotherm was determined for estimating phosphorous equilibrium adsorption in the studied areas. Also, correlation and linear regression analysis were performed to determine the relationship between the physical and chemical parameters of the soils and the coefficients of Langmuir isotherm using Minitab software.
Results and Discussion: According to the results, the highest coefficient of determination (R2) and the lowest standard error of the estimate (s) for all four samples were related to Langmuir, Freundlich, Van Huay and Linear equations, respectively. Therefore, in this study, Langmuir isotherm was the most accurate model for estimating equilibrium adsorption of the phosphorus to the soils of the study areas. However, the Freundlich and Van Huay equations also showed a good correlation with the laboratory data. Comparison of the results of various studies in these fields showed that the type of isotherm corresponds to phosphorous adsorption data in each experiment is related to the physical and chemical properties of soil and adsorption sites. The amounts of maximum phosphorous adsorption capacity (qm coefficient in Langmuir equation) for the soil samples A, B, C and D were 0.49, 0.31, 0.42 and 0.4 mg/g, respectively. In kinetic study, Although, Kuo and Lotse, Barrow and Shaw and Panda et al. equations had a coefficient of determination (R2) above 0.95 ; the highest accuracy was related to the Kuo and Lotse equation with R2 of 0.974. The coefficients of this model included k (reaction rate) and m (constant coefficient) were 0.007 l/gr.min and 13.2, respectively. Based on the results of this study and other adsorption studies, soil physical and chemical properties including EC, PH, soil calcium content, clay content and porosity were among the parameters affecting adsorption rate and the type of the most accurate equation of adsorption estimation. Considering the soil properties that were most correlated with adsorption coefficients, it can be concluded that the high percentage of clay and low levels of organic matter and soluble calcium are the main causes of the high phosphorous adsorption in soil. The correlation coefficients (r) of these three soil parameters with the maximum adsorption capacity (qm) were 0.61, -0.97 and -0.92, respectively.
Conclusion: According to the results of this study, Langmuir was the most accurate isotherm model and the soil sample of Zaaferan area has the most adsorption capacity with qm of 0.49 mg/g, which is related to low levels of soil organic matter. Therefore adding organic matter to the soils can be used as a solution to increase cultivated plants access to applied phosphorous and reduce phosphorous adsorption into the soil and thus reduce losses and leaching of excess phosphorous in the profile or soil surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation coefficient
  • Equilibrium
  • kinetics
  • Langmuir isotherm
  • linear regression
1- Borling K.E., Oxtabong E., and Barberies E. 2001. Phosphorous sorption in relation to soil properties in some cultivated Swedish soils, Nurt. Cycling Agroecos 59: 39-46.
2- Busman L., Lamb J., Randall G., Rehm G., and Schmitt M. 2009. The nature of phosphorus in soils. Minnesota University, USA.
3- Cao X., Liu X., Zhu J., Wang L., Liu S., and Yang G. 2017. Characterization of phosphorus sorption on the sediments of Yangtze River Estuary and its adjacent areas. Marine Pollution Bulletin 114(1): 277-284.
4- Cheung K.C., and Venkitachalam T.H. 2006. Kinetic studies on phosphorous sorption by selected soil amendments for septic tank effluent renovation. Environmental Geochemistry and Health 28: 121-131.
5- Farbodi M. 2008. Evaluation of phosphorous adsorption potential of three lime soils of Karaj region using adsorption isotherms to recommend phosphorous fertilizes. Journal of Modern Agricultural Knowledge 3(4): 59-68. (In Persian)
6- Fink J.R., Inda A.V., Bavaresco J., Barron V., Torrent J., and Bayer C. 2016. Adsorption and desorption phosphorus in subtropical soils as affected by management system and mineralogy. Soil and Tillage Research 155: 62-68.
7- Gee G.H., and Bauder J.W. 1986. Particle size analysis. p. 383-409. In: A. Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 2 physical properties. SSSA, Madison, WI.
8- Guedes R.S., Melo L.C.A., Verguts L., Rodriguez-Vila A., Covela E.F., And Fernandes A.R. 2016. Adsorption and desorption kinetics and phosphorus hysteresis in highly weathered soil by stirred flow chamber experiments. Soil and Tillage Research 162: 46-54.
9- Hamdi W., Pelster D., and Seffen M. 2014. Phosphorus sorption kinetics in different types of alkaline soils. Archives of Agronomy and Soil Science 60(4): 577-586.
10- Heathwaite A.L., and Dils R.M. 2000. Characterising phosphorous loss in surface and subsurface hydrological pathway. The Science of the Total Environment 253-538.
11- Http://qazvinmet.ir.
12- Idris O.A., and Ahmed H.S. 2012. Phosphorus sorption capacity as a guide for phosphorus availability of selected Sudanese soil series. African Crop Science Journal 20: 59-65.
13- Indiati R., Sharpley A.N., Izza C., Figliolia A., Felici B., and Sequi P. 1995. Soil phosphorus sorption and availability as a function of high phosphorus fertilizer additions. Communications in Soil Science and Plant Analysis 26(11-12): 1863-1872.
14- Kato N., and Owa N. 1989. Kinetics of phosphate adsorption by sandy and clayey soils. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 35(1): 119-129.
15- Kuo S. 1996. Phosphorous. p. 869-920. In: D.L. Sparks (ed.) Methods of soil analysis. Part 3 chemical methods. SSSA, Madison, WI.
16- Lee Y., and Oa S.W. 2013. Nutrient transport characteristics of livestock manure in a farmland. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2:1.
17- Lindsay W., and Norvell W.A. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science society of America Journal 42(3): 421-428.
18- Loeppert R.H., and Sparks D.L. 1996. Carbonate and gypsum. p. 437-474. In: D.L. Sparks (ed.) Methods of soil analysis. Part 3 chemical methods. SSSA, Madison, WI.
19- Maguire R.O., Sims J.T., and Foy R.H. 2001. Long- term kinetics for phosphorus sorption- desorption by high phosphorus soils from Ireland and the Delmarva Peninsula, USA. Soil Science 166(8): 557-565.
20- Mahdizadeh M., Reyhanitabar A., and Oustan Sh. 2015. Effects of organic matter on kinetics and thermodynamics of phosphorous sorption. Journal of Soil and Water Science 26(1.1): 19-37. (In Persian with English abstract)
21- Mahmoud Soltani S., Kavosi M., Allahgholiphoor M., Shakouri M., and Paykan M. 2017. Behavior of available phosphorous during submerged condition in rice paddy soils by adding phosphorous fertilizer. Journal of Water and Soil Conservation 24(6): 25-46. (In Persian with English abstract)
22- Melenya C. 2013. Subsurface transport of phosphorus through the soil. M.Sc. Thesis. Faculty of science and technology. Kumasi University, Ghana.
23- Mirzaghaderi G., Moradi M., and Fallah F. 2010. An introduction to statistics and probability. Publications of Kurdistan University, Iran. (In Persian)
24- Moazed H., Hoseini Y., Naseri A.A., and Abbasi F. 2010. Determining phosphorus adsorption isotherm in soil and its relation to soil characteristics. Journal of Food, Agriculture and Environment 8(2): 1153-1157.
25- Murphy J., and Riley J.P. 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytical Chemical Acta 27: 31-36.
26- Nguyen H.V., and Maeda M. 2016. Phosphorus sorption kinetics and sorption capacity in agricultural drainage ditch sediments in reclaimed land, Kasaoka bay, Japan. Water Quality Research Journal 51(4): 388-398.
27- Pierzynski G.M. 2000. Methods of phosphorus analysis for soils, sediments, residuals and waters. A publication of SERA-IEG 17. Kansas State University, Manhattan.
28- Renneson M., Barbieux S., and Colinet G. 2016. Indicators of phosphorus status in soils: significance and relevance for crop soils in southern Belgium, A review. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment 20: 257-272.
29- Rhoades J.D. 1996. Salinity electrical conductivity and total dissolved solids. p. 417-437. In: D.L. Sparks (ed.) Methods of soil analysis. SSSA, Madison, WI.
30- Safari Sinegani A.A, and Sedri S. 2011. Effects of sterilization and temperature on the decrease kinetic of phosphorus bioavailability in two different soil types. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 11(2): 110-123.
31- Santos H., Oliveira F., Salcedo I., Souza A., and Silva V. 2011. Kinetics of phosphorus sorption in soils in the state of Paraiba. Revista Brasileira de Ciencia do Solo 35(4): 1301-1310.
32- Shir afrous A., and Liaghat A. 2008.Investigation of land use and chemical fertilizers usage on polluting of Qazvin’s aquifers. 3rd Conference of Applied Geology and the Environmet. 5 Mar. 2008. Islamic Azad University, Islamshar, Iran. (In Persian with English abstract)
33- Singh A.L. 2013. Nitrate and phosphate contamination in water and possible remedial measures. Environmental Problems and Plant 44-56.
34- Sparks D.L. 2003. Environmental soil chemistry. Academic press. Amsterdam, The Netherland.
35- Thomas G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. p. 475-491. In: D.L. Sparks (ed.) Methods of soil analysis. Part 3 chemical methods. SSSA, Madison, WI.
36- Walkley A., Black I.A. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid in soil analysis. Soil Science 37: 29-38.
37- White J.w., Coale F.J., Sims J.T., and Shober A.L. 2009. Phosphorus runoff from waste water treatment biosolids and poultry litter applied to agricultural soils. Technical Reports: Surface Water Quality 39(1): 314-323.
38- Wolde Z., and Haile W. 2015. Phosphorus sorption isotherms and external phosphorus requirements of some soils of southern Ethiopia. African Crop Science Journal 23(2): 89-99.
39- Zhang H., Schroder J.L, Fuhrman J.K., Basta N.T., Storm D.E., and Payton M.E. 2005. Path and multiple regression analyses of phosphorus sorption capacity. Soil Science Society of America Journal 69(1): 96-106.
40- Zhang L., Loaiciga H.A., Xu M., Du C., and Du Y. 2015. Kinetics and mechanisms of phosphorous adsorption in soils from diverse ecological zones in the source area of a drinking- water reservoir. Environmental Research and Public Health 12: 14312-14326.
CAPTCHA Image