رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگی‌های خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ماده ‌مادری و توپوگرافی از ویژگی‌های مهم وتاثیرگذار بر کیفیت خاک در هر منطقه می‌باشند. خاک‌های حاصل از جنس سنگ‌های مختلف دارای خصوصیات مختلفی هستند که این تفاوت‌ها در کیفیت خاک و فرسایش‌پذیری آن تأثیر مستقیم دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین درصد شیب و جنس سنگ با برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل درصد ماده آلی، درصد کربنات کلسیم، بافت خاک، مقاومت فروروی خاک، چسبندگی خاک، هدایت اشباع، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها، تعداد موثر قطره و سله سطحی در هفت جنس سنگ (گرانیت، آهک پالئوژن، آهک ژوراسیک، افیولیت، شیل، مارن و ماسه سنگ) در استان خراسان رضوی می‌باشد. نمونه‌های خاک از عمق 20-0 سانتی‌متری و از سه کلاس شیب کمتر از 10 درصد،
25-10 درصد و بیشتر از 25 درصد با سه تکرار در هر شیب برداشت شد.‌ نتایج نشان داد تمام متغیرهای مورد بررسی در جنس سنگ‌های مختلف دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشند (001/0p<). تنها متغیر سله سطحی در شیب‌های مختلف دارای تفاوت معنی‌داری نمی‌باشد (05/0p<،142/0=sig). متغیرهای درصد کربنات کلسیم و هدایت اشباع در شیب‌های مختلف دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشند (05/0p<،009/0=sig، 030/0=sig). سایر خصوصیات خاک نیز شامل درصد ماده آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها، تعداد موثر قطره، مقاومت نفوذ خاک و چسبندگی خاک در شیب‌های مختلف دارای تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد هستند (001/0p<). با توجه به اینکه کلاس بافت خاک در شیب‌های مختلف دارای تفاوت معنی‌داری نبود ولی درصد رس، سیلت و شن در طول شیب تغییرات زیادی داشت به‌طوری که با افزایش شیب درصد ذرات درشت‌تر افزایش یافته و از درصد ذرات ریز کاسته می‌شود. بیشترین و کمترین مقدار پارامترهای درصد ماده‌آلی، چسبندگی خاک و مقاومت نفوذ خاک به ترتیب در جنس سنگ گرانیت و شیل مشاهده شد. بیشترین درصد کربنات کلسیم در جنس سنگ آهک چناران (41/40 درصد) و کمترین مقدار آن در جنس سنگ گرانیت (72/14درصد) مشاهده شد. میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها در جنس سنگ افیولیت دارای بیشترین مقدار (005/1میلی‌متر) و در جنس سنگ مارن دارای کمترین مقدار (403/0 میلی‌متر) بود. میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها در شیب 25-10 درصد به طور معنی‌داری بیشتر از دو شیب دیگر بود. پارامتر تعداد موثر قطره در جنس سنگ گرانیت دارای بیشترین مقدار و در در جنس سنگ مارن دارای کمترین مقدار می‌باشد. مقدار بیشینه متغیر هدایت اشباع در جنس‌ سنگ مارن و کمینه آن در جنس سنگ آهک چناران مشاهده شد. به‌طور کلی با توجه به تغییرات قابل ملاحظه ویژگی‌های خاک در طول شیب‌ دامنه و جنس سنگ‌های مختلف انتظار می‌رود هدررفت خاک نیز دارای تفاوت مشخصی باشد و راهکارهای مقابله با آن باید اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Slope Hill and Bedrock with Some Soil Properties

نویسندگان [English]

 • M. Jafarian 1
 • A. Golkarian 2
 • H. Emami 3
1 Ms.c student in Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad
2 Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction
 Changes in soil properties depend on factors such as climate, topography, landscape features, altitude, parent material, and vegetation. The quantity and quality of soils obtained from different rocks (igneous, sedimentary and metamorphic rocks) depend on the minerals that make up the rock, as well as weather and other factors. Soil parent material is one of the primary and important issues in soil classification in terms of physical quality and also one of the most important effective factors in soil erodibility. The topographical factor of each region is one of the important and influential features on the soil quality of that region. The present research was conducted with the aim of understanding the spatial changes of soil properties in different slopes and different types of rocks.
 
Material and Methods
 The studied area is located in Razavi Khorasan province in the cities of Mashhad, Chenaran, Sarakhs and Torbat-Haidarieh. The geographic location of the region ranges from 58 degrees and 52 minutes to 60 degrees and 40 minutes east longitude and 35 degrees and 38 minutes to 36 degrees and 25 minutes north latitude. This research was carried out on seven types of rocks: granite, Sarakhs paleogene limestone, Chenaran jurassic limestone, marl, shale, sandstone and ophiolite from relatively pure rocks of Razavi Khorasan province. In the present study, two factors of rock type and slope were investigated as effective factors of soil properties. Soil samples were taken from the surface layer (0-20 cm) and from three slope classes ie., less than 10%, 10-25% and more than 25%, as well as all soil samples from the southern slopes. Tree soil samples were taken from each slope and a total of 63 samples were taken and the samples were transfered to the laboratory for physical and chemical tests. In this study, the soil particle size distribution (texture) was measured by hydrometer method, organic carbon and calcium carbonate were determined by wet oxidation and titration with HCl 6 M, the mean weight diameter of soil aggregates and surface crust factor were calculated by related equations. To measure soil cohesion and penetration resistance were used pocket vane test and pocket penetrometer, respectively. Comparison of means was done through Duncan test in spss software.
 
Results and Discussion
 The results showed that all the studied variables in different types of stones had a significant difference at the level of 1%. There was no significant difference in the variable of surface level in different slopes. Also, the variables of calcium carbonate percentage and saturated conductivity at 5% level had significant differences in different slopes. Other characteristics of soil, including percentage of organic matter, the mean weight diameter of soil aggregates, the number of drops impact, and soil cohesion and penetration resistance in different slopes had a significant difference at the level of 1%. Althoug the soil texture class was not significantly different in different slopes, the percentage changes of clay, silt and sand had a lot of difference along the slope. The highest and lowest parameters of organic matter percentage, Soil cohesion and penetration resistance were observed in granite and shale, respectively. The highest percentage of calcium carbonate was observed in Chenaran limestone (40.41%) and the lowest in granite (14.72 %). The mean weight diameter of soil aggregates was the highest in ophiolite (1.005 mm) and the lowest in marl (0.403 mm). The mean weight diameter of soil aggregates in the medium slope was significantly higher than the other two slopes. The parameter of the number of drops impact was the highest in granite (47.14 number) and the lowest in marl (27.70 number). The highest value of saturated conductivity variable was observed in marl rock and the lowest value was observed in Chenaran limestone.
 
Conclusion
 The results showed that all the investigated variables had significant differences in different types of stones. Also, some of the investigated variables such as percentage of organic matter, percentage of equivalent calcium carbonate and the mean weight diameter of soil aggregates had significant changes along the hillside. As a general conclusion, given that the physical and chemical properties of the soil are partly under the influence of the parent material and the slope, and also with the presence of good geological information in the country, it can be suggested to provide suitable management solutions to prevent soil erosion and degradation by comprehensive examination of soil properties under different slope and types of stones.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petrology
 • Slope hill
 • Soil properties
 1. Baliani, A., Vaezi, A.R., & Emami, H. (2018). Variability of splash erosion from slope gradient and soil properties. Iran-Watershed Management Science & Engineering, 12(41), 95-104. (In Persian with English Abstract)
 2. Black, A.L., & Walkley, H. (1986). Bulk density. In: Editor Methods of soil analysis. Part 1: Physical and Mineralogical Method. Agronomy Monograph. Soil Science Society of America Journal and American Society of Agronomy, 9(21), 374-380. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c18
 3. Bossuyt, H., Denef, K., Six, J., Frey, S.D., Merckx, R., & Paustian, K. (2001). Influence of microbial populations and residue quality on aggregate stability. Applied Soil Ecology16(3), 195-208. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(00)00116-5
 4. Bouyoucos, G.J. (1962). Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils 1. Agronomy Journal54(5), 464-465. https://doi.org/10.2134/agronj1962.00002196200540050028x
 5. Buraka, T., Elias, E., & Lelago, A. (2022). Soil organic carbon and its' stock potential in different land-use types along slope position in Coka watershed, Southern Ethiopia. Heliyon8(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2022.e10261
 6. Chen, S., Zhang, G., Zhu, P., Wang, C., & Wan, Y. (2022). Impact of slope position on soil erodibility indicators in rolling hill regions of northeast China. Catena217, 106475. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106475
 7. Etminan, S., Kianian, F., Khormali, F., & Habashi, H. (2011). Effect of soil properties with different parent materials on aggregate stability: in Shastkola watershed, Golestan province. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 1(2), 39-58. (In Persian)
 8. Fryrear, D.W., Bilbro, J.D., Saleh, A., Schomberg, H., Stout, J.E., & Zobeck, T.M. (2000). RWEQ: Improved wind erosion technology. Journal of Soil and Water Conservation55(2), 183-189.
 9. Haverkamp, R., Ross, P.J., Smettem, K.R.J., & Parlange, J.Y. (1994). Three‐dimensional analysis of infiltration from the disc infiltrometer: 2. physically based infiltration equation. Water Resources Research30(11), 2931-2935. https://doi.org/10.1029/94WR01788
 10. Kemper, W.D., & Rosenau, R.C. (1986). Aggregate stability and size distribution. Methods of soil analysis: Part 1 Physical and Mineralogical Methods5, 425-442. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c17
 11. Kowalska, J.B., Zaleski, T., Józefowska, A., & Mazurek, R. (2019). Soil formation on calcium carbonate-rich parent material in the outer Carpathian Mountains–A case study. Catena174, 436-451. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.11.025
 12. Loeppert, R.H., Hallmark, C.T., & Koshy, M.M. (1984). Routine procedure for rapid determination of soil carbonates. Soil Science Society of America Journal48(5), 1030-1033. https://doi.org/10.2136/sssaj1984. 03615995004800050016x
 13. Liu, G., Xu, M., & Ritsema, C. (2003). A study of soil surface characteristics in a small watershed in the hilly, gullied area on the Chinese Loess Plateau. Catena54(1-2), 31-44. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(03)00055-9
 14. Lupi, A., Steinbach, H.S., Ciarlo, E., Romaniuk, R., Cosentino, V.R., Rimski-Korsakov, H., & Alvarez, C. R. (2021). Organic carbon stored in soils under different land uses and soil textures in southeast Argentinean Mesopotamia. Geoderma Regional27, e00435. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2021.e00435
 15. Maleki, S., Khormali, F., Bodaghabadi, M.B., Mohammadi, J., Hoffmeister, D., & Kehl, M. (2020). Role of geomorphic surface on the above-ground biomass and soil organic carbon storage in a semi-arid region of Iranian loess plateau. Quaternary International552, 111-121. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.11.001
 16. Molaii, M., Bashari, H., & Basiri Mosadeghi, M.R. (2015). Evaluation of soil structure stability by sieve method in some pasture places of Isfahan province. Journal of Agricultural Sciences and Techniques and Natural Resources, Water and Soil Sciences, 18(70). (In Persian)
 17. Pajand, M.J., Emami, H., & Astaraei, A. (2016). Relationship between topography and some soil properties. Water and Soil29(6), 1699-1710. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.44736
 18. Ramazani, Z., Vaezi, A., Mohamadi, M.H., & Babayi, F. (2018). The combined effect of surface cell on hydraulic conductivity of soil saturation. Iran Journal of Water and Soil Research, 48(3), 565-572. (In Persian with English abstract)
 19. Raoof, M., Nazemi, A.H., Sadroddini, A., & Maroofi, S. (2010). Estimation of saturated and unsaturated hydraulic conductivity of sloping lands in permanent and non-permanent states. Journal of Water and Soil Science, 20(4). (In Persian with English abstract)
 20. Saadipoor, Ch., Roodpeyma, M., Karima, A., Davatgar, N., & Salehdin M.S. (2017). Evaluation of spatial variation of soil saturated hydraulic conductivity using spatial statistic (case study: Laghar plain). Journal of Water and Soil Conservation, 23(6). (In Persian with English abstract)
 21. Singer, M.J., & Bissonnais, Y.L. (1998). Importance of surface seal ingintherosion of some soil from a Mediterranean climate. Geomorphology, 24(32), 79-85.
 22. Tang, K.L. (2004). Soil and water vonservation in China. Science Press.
 23. Tazikeh, H., Khormali, A., & Barani Motlagh, M. (2018). The change and evolution of the soils formed from different sedimentary parent materials in Navadis Sheikh, Northeast of Bojnord. Scientific Journal of Agriculture, 40(1). (In Persian with English abstract)
 24. Walkley, A., & Black, I.A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science37(1), 29-38.
 25. Wang, H., Zhang, G.H., Li, N.N., Zhang, B.J., & Yang, H.Y. (2018). Soil erodibility influenced by natural restoration time of abandoned farmland on the Loess Plateau of China. Geoderma325, 18-27. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.03.037
 26. Wang, P., Su, X., Zhou, Z., Wang, N., & Zhu, B. (2023). Differential effects of soil texture and root traits on the spatial variability of soil infiltrability under natural revegetation in the Loess Plateau of China. Catena220, 106693. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106693
 27. Woods, L.E., & Schuman, G.E. (1988). Cultivation and slope position effects on soil organic matter. Soil Science Society of America Journal52(5), 1371-1376. https://doi.org/10.2136/sssaj1988.03615995005200050031x
 28. Zare, M., Golkarian, A., & Emami, H. (2019). Study the effect of rock and topography on soil moisture curve properties and soil structural stability indicators. Faculty of Natural Resources and Environment. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English abstract)

 

 

CAPTCHA Image