بررسی فرآیندهای تغییر و تحول و تنفس میکروبی خاک در امتداد یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشگاه زوریخ، زوریخ، سوئیس

چکیده

خاک‌ها با اشکال اراضی که بر روی آن‌ها تکامل می‌یابند، ارتباط تنگاتنگ دارند و ویژگی‌های آن‌ها به نوبه خود بر تکامل ژئوفرم‌ها تأثیر می‌گذارد. این پژوهش به بررسی تغییر و تحول خاک در امتداد گرادیان ارتفاعی یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در جنوب رشته‌کوه بینالود در شمال شرق ایران پرداخته است. همچنین، تأثیر فرآیندهای خاک بر تنفس میکروبی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در بخش بالایی، میانی و قاعده مخروط‌افکنه، هر کدام، یک خاکرخ شاهد تشریح و از افق‌های آنها نمونه‌برداری شد. آزمایش‌های معمول فیزیکی و شیمیایی، میکرومورفولوژی و تنفس میکروبی بر روی نمونه‌ها انجام شد. همچنین، طبقه‌بندی خاکرخ‌های مطالعاتی براساس دو سامانه آمریکایی و جهانی صورت گرفت. در هر سه خاکرخ، توالی‌های رسوبگذاری و خاک‌سازی مشاهده شد. افق‌های وزیکولار (V)، آرجیلیک (Bt)، آرجیلیک-کلسیک (Btk)، کلسیک (BCk) و کمبیک (Bw) شناسایی شدند. هر دو سامانه بخش بالایی را در طبقه‌بندی متمایزی از دو بخش دیگر قرار دادند. خاک‌های میانه و قاعده مخروط­افکنه براساس سامانه رده‌بندی آمریکایی در زیرگروه ‏Xeric Calciargids‏ قرار گرفتند، در حالی‌که خاکرخ ‏بالایی را در Xeric Haplocambids قرار داد. در هر سه خاکرخ افق وزیکولار نازک در زیر سنگفرش بیابانی، تشکیل شده بود. در زیر افق وزیکولار، شواهد پوسته‌های رسی، نودول‌های کربنات پدوژنیک و اگزالات‌های کلسیم در ریشه‌ها در مقاطع نازک مشاهده شد. این شواهد نشان‌دهنده نقش پوسته‌های زیستی در تشکیل این ویژگی‌ها است. در افق‌های زیرین خاکرخ‌ها، نودول‌های کربنات پدوژنیک، پندانت‌های آهکی و پوسته‌های رسی مشاهده شد. وجود توالی‌های رسوبگذاری و افق‌های کلسیک و آرجیلیک، نشان‌دهنده تشکیل آن‌ها در تناوب تغییرات اقلیمی است. به‌نظر می‌رسد که خاک رویین در هر سه خاکرخ، در دوره‌های مرطوب‌تر هولوسن تشکیل شده‌ است و پوسته‌های زیستی هم در فرآیندهای آهکی شدن و انتقال و تجمع رس نقش داشته‌اند. افق‌های آرجیلیک در لایه‌های زیرین، در دوره‌های پایدار پلئیستوسن انتهایی تشکیل شده‌‌اند. مطالعه تنفس میکروبی خاک در افق‌های مختلف نشان داد که در افق‌های آرجیلیک میزان تنفس میکروبی کاهش یافته است؛ در حالی که در افق‌های کلسیک افزایش داشته است. پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی مقادیر اجزای کربن در ارتباط با زیست­توده میکروبی در افق‌ها و خاک‌های قدیمی ‏بررسی گردد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Soil Evolution and Microbial Respiration along a Semi-Arid ‎Alluvial Fan in Northeastern Iran

نویسندگان [English]

 • Mahvan Hasanzadeh Bashtian 1
 • Alireza Karimi 1
 • Adel Sepehr 2
 • Amir Lakziyan 1
 • Omid Bayat 3
1 Department of Soil Science College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Desert and Arid Zones Management College of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
3 Department of Geography, University of Zurich, Zurich, Switzerland
چکیده [English]

Introduction
Soils and landforms have a strong relationship and archive evidence of climatic and environmental changes. Alluvial fans are one of the most important landforms in arid and semi-arid regions of Iran. Climate changes in the Quaternary, especially in the late Pleistocene, had a significant effect on the evolutions of alluvial fans in arid and semi-arid regions. Alternate of sedimentation and soil formation in alluvial are the consequences of periodic climate change. Organisms are one of the main factors of soil formation. Biological crusts are part of organisms that are abundant in dry lands and especially in alluvial fans; however, their role in soil formation has been less studied. Biological soil crusts by providing the suitable biological activity, effect on trapping of aeoilian materials and hydrological processes affect the soil formation processes. The chemical properties of the soil affect the catabolic capacity of the soil and it is very different among the different layers of the soil. However, few studies have addressed the effect of processes on soil microbial respiration during change and evolution and pedogenic state. The objectives of this research were to 1) investigate the evolution of soils along the gradient from upstream to downstream of the alluvial fan and 2) investigate the changes in microbial respiration in different layers of soil and the factors affecting it.
 
Materials and Methods
The studied area is an alluvial fan in Razavi Khorasan province, in the southern slopes of the Binaloud mountain range. The climate of the region is semi-arid and the soil moisture and temperature regimes are Aridic border on Xeric and mesic, respectively. Three soil profile in the upper, middle, and base part of the alluvial fan were described. Bulk and undisturbed soil samples were collected from various soil horizons for subsequent physical, chemical, and micromorphological analyses. In addition, the microbial soil respiration was measured in all horizons. The soils were classified according to Soil Taxonomy and World Reference Base ‎methods. ‎
 
Results and Discussion
Sequences of sedimentation and soil formation were observed in the soil profiles. Vesicular (V), argillic (Bt), argillic-calcic (Btk), calcic (BCk) and cambic (Bw) horizons were the diagnostic soil horizons of the studied soils. Soil profiles of the middle and base were Xeric Calciargids in the subgroup category of Soil Taxonomy; while soil profile of the apex soil was Xeric Haplocambids. In the profiles, a thin vesicular horizon (V) was formed under the desert pavement. Below the vesicular horizon, evidence of clay illuviation, pedogenic carbonate nodules, and calcium oxalates in roots were observed in thin sections. This evidence shows the role of biological crusts in the formation of these features. In the lower horizons of the profiles, pedogenic carbonate nodules, carbonates pendants and clay coatings were observed. It seems that the upper soil (vesicular and underlying Bt horizons) were developed in the more humid periods of the Holocene, and biological crusts also played a key role in the processes of calcification and clay illuviation. The argillic horizons in the lower layers were formed during the stable periods of the late Pleistocene. The irregular microbial respiration mainly indicated difference in microbial activities labile organic matter content. The argillic horizons had the lowest microbial respiration, due to decomposition of organic materials during soil formation. In contrast, soil respiration was the highest in surface and calcic horizons. It seems that preservation of organic materials by carbonate complication. However, it is suggested to investigate the carbon fractions in relation to microbial biomass in the studied horizons.
 
Conclusion
In this area, biological crusts and vegetation affected the formation of soil in the aeolian sediments of the Vk and AVk horizons and played a significant role in creating the Bt horizon in profiles 2 and 3. The study of landform profiles showed the formation of calcic and argillic horizons in the past climate, while the Bt horizon of the upper layers was formed in the current Holocene period. This form of the argillic horizon is slightly different from the soils of the Iranian region because these horizons have not been reported so far. It has been proven that there were humid periods in the Holocene, and it needs more studies at present. The study of soil microbial respiration in landform horizons showed that argillic horizons decreased the amount of microbial respiration, while it increased in classical horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Argillic horizon
 • Biocrust
 • Calcium oxalate
 • Soil micromorphology
 • Vesicular horizon

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Allison, L. E., & Moodie, C. D. (1965). Carbonate. Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties9, 1379-1396. https://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.c40
 2. Anderson, J.P.E. (1982). Soil respiration. InA. L. Page (ed). Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. http://doi.org/10.2134/agronmonogr9.2.2ed
 3. Bashtian, M.H., Sepehr, A., Farzam, M., & Bahreini, M. (2019). Biological soil crusts, plant functional groups, and soil parameters in arid areas of Iran. Polish Journal of Ecology66(4), 337-351. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2018.66.4.003
 4. Bayat, O., Karimzadeh, H., Eghbal, M., & Khademi, H. (2013). Pedogeomorphic evolution of an alluvial fan in central Iran. Journal of Range and Watershed Managment66(2), 191-206. (In Persian). https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35572
 5. Bockheim, J.G., & Hartemink, A.E. (2013). Distribution and classification of soils with clay-enriched horizons in the USA. Geoderma209, 153-160. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.06.009
 6. Bullock, P., Fedoroff, N., Jongerius, A., Stoops, G., & Tursina, T. (1985). Handbook for soil thin section description. Waine Research.
 7. Buol, S.W., Southard, R.J., Graham, R.C., & McDaniel, P.A. (2011). Soil genesis and classification. John Wiley & Sons. https://www.wiley.com/en-us/Soil Genesis and Classification
 8. Dietze, M., Dietze, E., Lomax, J., Fuchs, M., Kleber, A., & Wells, S.G. (2016). Environmental history recorded in aeolian deposits under stone pavements, Mojave Desert, USA. Quaternary Research85(1), 4-16. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2015.11.007
 9. Dowlatabadi, S., Amirabadizadeh, M., & Zarei, M. (2022). Evaluation of WetSpass-M model for estimation of hydrological response of Neyshabur-Rookh watershed to climate change of future years. Water and Soil. (In Persian). https://doi.org/10.22067/JSW.2022.78598.1199
 10. Gee, G.W., & Bauder, J.W. (1986). Particle‐size analysis. Methods of soil analysis: Part 1 Physical and mineralogical methods5, 383-411. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c15
 11. Ghaemi, F. (1994). Geological map of Neyshabur, 1:100000 scale, Ministry of Mines and Metals, Geological Organization of Iran.
 12. Ghasemzadeh Ganjehie, M., Karimi, A.R., Zeinadini, A., & Khorasani, R. (2017). Investigationof clay mineralogy, micromorphology and evolution of soils in Bajestan Playa. Water and Soil30(6), 2046-2059. (In Persian). https://doi.org/22067/JSW.V30I6.51463
 13. Gunal, H., & Ransom, M.D. (2006). Clay illuviation and calcium carbonate accumulation along a precipitation gradient in Kansas. Catena68(1), 59-69. https://doi.org/10.1016/j.catena.2006.04.027
 14. He, Z.B., Chen, L.F., Du, J., Zhu, X., Lin, P.F., Li, J., & Xiang, Y.Z. (2018). Responses of soil organic carbon, soil respiration, and associated soil properties to long‐term thinning in a semiarid spruce plantation in northwestern China. Land Degradation & Development29(12), 4387-4396. https://doi.org/10.1002/ldr.3196
 15. IUSS Working Group WRB. (2022). World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4 edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria. https://www.iuss.org/publications/iuss-alerts-2021-2022/iuss-alert-205-july-2022/
 16. Jenny, H. (1981). The Soil Resource-Origin and Behavior. Ecological Studies 37. Soil Science132(5), 380. https://journals.lww.com/soilsci/Citation/1981/11000/The_Soil_Resource_Origin_and_Behavior__Ecological.10.aspx
 17. Johnson, D.L., & Watson-Stegner, D. (1987). Evolution model of pedogenesis. Soil Science143(5), 349-366. https://journals.lww.com/soilsci/Abstract/1987/05000/EVOLUTION_MODEL_OF_PEDOGENESIS.5.aspx
 18. Karimi, A., Frechen, M., Khademi, H., Kehl, M., & Jalalian, A. (2011). Chronostratigraphy of loess deposits in northeast Iran. Quaternary International234(1-2), 124-132. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.08.002
 19. Khormali, F., Abtahi, A., Mahmoodi, S., & Stoops, G. (2003). Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semiarid regions of southern Iran. Catena53(3), 273-301. https://doi.org/10.1016/S0341-8162(03)00040-7
 20. Le Quéré, C., Moriarty, R., Andrew, R. M., Peters, G. P., Ciais, P., Friedlingstein, P., ... & Zeng, N. (2015). Global carbon budget 2014. Earth System Science Data7(1), 47-85. DOI: https://doi.org/10.5194/essd-7-47-2015
 21. Liu, T., Peng, D., Tan, Z., Guo, J., & Zhang, Y. (2021). Effects of stand density on soil respiration and soil labile organic carbon and their influence mechanism in Larix Principis-Rupprechtii plantations. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-143559/v1
 22. McFadden, L.D. (2013). Strongly dust-influenced soils and what they tell us about landscape dynamics in vegetated aridlands of the southwestern United States. https://doi.org/10.1130/2013.2500(15)
 23. Nelson, D.W., & Sommers, L.E. (1996). Total carbon, organic carbon, and organic matter. Methods of soil analysis: Part 3 Chemical methods5, 961-1010. https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c34
 24. Omran, E.S.E. (2016). A simple model for rapid gypsum determination in arid soils. Modeling Earth Systems and Environment2, 1-12. https://doi.org/10.1007/s40808-016-0242-3
 25. Ponti, D.J. (1985). The quaternary alluvial sequence of the Antelope Valley, California. Geological Society of America Special Paper203, 79-96. https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/books/book/339/chapter pdf/965614/spe203-0079.pdf
 26. Rashidi, Z., Karimi, A., Murray, A., Khormali, F., Farpoor, M.H., & Sohbati, R. (2022). Late Pleistocene–Holocene pedogenesis and palaeoclimate in western Asia from palaeosols of the Central Iranian Plateau. Boreas51(1), 201-218. https://doi.org/10.1111/bor.12541
 27. Schaetzl, R.J., & Thompson, M.L. (2015). Soils. Cambridge university press. https://www.cambridge.org/ir/universitypress/subjects/earth-and-environmental-science/soil-science/soils-genesis-and-geomorphology-2nd-edition
 28. Schulz, M., Stonestrom, D., Von Kiparski, G., Lawrence, C., Masiello, C., White, A., & Fitzpatrick, J. (2011). Seasonal dynamics of CO2 profiles across a soil chronosequence, Santa Cruz, California. Applied Geochemistry26, S132-S134. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2011.03.048
 29. Schoeneberger, P.J., Wysocki, D.A., & Benham, E.C. (Eds.). (2012). Field book for describing and sampling soils. Government Printing Office.
 30. Soil Survey Staff. (2022). Keys to Soil Taxonomy, 13th ed. USDA-Natural Resources Conservation Service. https://www.nrcs.usda.gov/resources/guides-and-instructions/keys-to-soil-taxonomy
 31. Stock, J.D., Schmidt, K.M., & Miller, D.M. (2008). Controls on alluvial fan long-profiles. Geological Society of America Bulletin120(5-6), 619-640. https://doi.org/10.1130/B26208.1
 32. Stoops G. (2003). Guidelines for analysis and description of soil and Regolith thin sections. Soil Science Society of America. Inc. Madison, Wisconsin. 184p.
 33. Stoops, G. (2018). Micromorphology as a tool in soil and regolith studies. In Interpretation of micromorphological features of soils and regoliths (pp. 1-19). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63522-8.00001-2
 34. Sugden, A., Stone, R., & Ash, C. (2004). Ecology in the underworld. Science304(5677), 1613-1613. https://doi.org/10.1126/science.304.5677.1613
 35. Sun, F., Xiao, B., Li, S., Yu, X., Kidron, G.J., & Heitman, J. (2023). Direct evidence and mechanism for biocrusts-induced improvements in pore structure of dryland soil and the hydrological implications. Journal of Hydrology, 129846. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129846
 36. Tanner, L.H. (2010). Continental carbonates as indicators of paleoclimate. Developments in Sedimentology62, 179-214. https://doi.org/10.1016/S0070-4571(09)06204-9
 37. Trumbore, S., Da Costa, E.S., Nepstad, D.C., Barbosa De Camargo, P., Martinelli, L. A., Ray, D., ... & Silver, W. (2006). Dynamics of fine root carbon in Amazonian tropical ecosystems and the contribution of roots to soil respiration. Global Change Biology12(2), 217-229. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.001063.x
 38. Ufnar, D. F. (2007). Clay coatings from a modern soil chronosequence: a tool for estimating the relative age of well-drained paleosols. Geoderma141(3-4), 181-200. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.05.017
 39. Weber, B., Belnap, J., Büdel, B., Antoninka, A. J., Barger, N.N., Chaudhary, V.B., ... & Bowker, M.A. (2022). What is a biocrust? A refined, contemporary definition for a broadening research community. Biological Reviews97(5), 1768-1785. https://doi.org/10.1111/brv.12862
 40. Weldmichael, T.G., Michéli, E., Fodor, H., & Simon, B. (2020). The influence of depth on soil chemical properties and microbial respiration in the upper soil horizons. Eurasian Soil Science53(6), 780-786. https://doi.org/10.1134/S1064229320060137
 41. Williams, A.J., Buck, B.J., & Beyene, M.A. (2012). Biological soil crusts in the Mojave Desert, USA: micromorphology and pedogenesis. Soil Science Society of America Journal76(5), 1685-1695. https://doi.org/10.2136/sssaj2012.0021
 42. Wood, B.D., Keller, C.K., & Johnstone, D.L. (1993). In situ measurement of microbial activity and controls on microbial CO2 production in the unsaturated zone. Water Resources Research29(3), 647-659. https://doi.org/10.1029/92WR02315
 43. Xiao, B., Bowker, M.A., Zhao, Y., Chamizo, S., & Issa, O.M. (2022). Biocrusts: Engineers and architects of surface soil properties, functions, and processes in dryland ecosystems. Geoderma424, 116015. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116015
 44. Ziyaee, A., Karimi, A., Lakzian, A., & Khademi, H. (2018). Dust deposition rate and its relationship to some climatic parameters in Khorasan Razavi province. Journal of Geography and Environmental Hazards7(2), 95-114. (In Persian). https://doi.org/10.22067/GEO.V7I2.66306
CAPTCHA Image