تأثیر کمپوست برخی پسماندها و بقایای کشاورزی در دو کشت متوالی اسفناج: 2- پاسخ شناسه‌های فیزیولوژیک، رشد و عناصر مغذی در گیاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22067/jsw.2023.83764.1319

چکیده

استفاده از کمپوست پسماندهای کشاورزی علاوه بر بهبود حاصلخیزی خاک می­تواند از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بازچرخش پسماندها اثر مطلوبی بر کیفیت محصولات و محیط‌زیست داشته باشد. در این پژوهش اثر هشت کمپوست تهیه شده از تفاله انگور (G) (در دو سطح کم (LG) (37 تا 42 درصد) و زیاد (HG) (60 تا 63 درصد)) در ترکیب با یونجه (A)، تفاله چغندر (B) و کاه نخود (Ch)، بر رشد، عملکرد، شناسه­های فیزیولوژیک و عناصر مغذی گیاه اسفناج در دو کشت متوالی (بهار و پاییز) مطالعه و نتایج آن با دو سطح کود شیمیایی اوره (C150 و C500) مقایسه شد. تیمارهای LG-Ch-A و C500 درکشت بهار و تیمارهای LG-A-B، LG-All (متشکل از تمام پسماندها)، و HG-All در کشت پاییز بیشترین تعداد برگ، شاخص سطح برگ و عملکرد را داشتند و اختلاف معنی­داری با تیمار شاهد نشان دادند. تیمار HG-Ch-A بیشترین مقدار K و Zn را در بین تیمارها داشت که همسو با مقدار بالای این عناصر در کمپوست­های متناظرشان بود. همبستگی مثبت و معنی­داری بین مقدار P، K، Mg و Zn در اسفناج با مقدار این عناصر در کمپوست، در هر دو فصل کشت وجود داشت. همچنین رابطه­ی هم­افزایی بین عناصر P با Mg؛ P با Zn؛ و Mg با Zn در اسفناج مشاهده شد. در مقابل، رابطه­ی هم­آوردی بین دو عنصر Ca و Mg مشاهده شد، زیرا غلظت بالای کلسیم با کاهش نفوذپذیری سلول، جذب منیزیم را مهار می­کند. در هر دو فصل کشت، بیشترین و کمترین مقدار کلروفیل و کاروتنوئید به‌ترتیب در تیمارهای C500 و LG-Ch-B مشاهده شد. در کشت بهار، بیشترین و کمترین مقدار اگزالیک اسید و نسبت oxalic acid/Ca به‌ترتیب در تیمار LG-Ch-B و HG-All مشاهده شد. به­علاوه، مقدار فعالیت آنتی­اکسیدانی در تیمارهای کمپوست به‌طور معنی­داری بیشتر از تیمارهای شیمیایی بود. تیمار C500 در فصل بهار به‌طور معنی­داری بیشترین مقدار تجمع نیترات را داشت. تیمار LG-All در هر دو فصل بیشترین مقدار تجمع نیترات را در بین تیمارهای کمپوست داشت. برهمکنش بین عناصر مغذی و شناسه­های فیزیولوژیک اسفناج مشاهده شد. وابستگی متقابل بین مقدار Mg و oxalic acid/Ca (کشت بهار)، مقدار K و اگزالیک اسید، و مقدار Na و oxalic acid/Ca (کشت پاییز) می‌تواند به نقش اگزالات‌ها به‌عنوان یک جزء فعال متابولیک در جذب یون‌های معدنی توسط گیاهان مرتبط باشد. گروه­بندی تیمارهای کود توسط تجزیه و تحلیل مؤلفه­های اصلی نشان داد که تیمارهای شیمیایی و شاهد به وضوح از تیمارهای کمپوست به‌دلیل مقدار زیاد کلروفیل،کاروتنوئید، نیترات، K و Zn؛ و مقدار کم اگزالیک اسید، نسبت oxalic acid/Ca، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنل و Na جدا شدند. به‌طور کلی، استفاده از تیمارهای C500، LG-Ch-A، LG-All و HG-All به‌دلیل تجمع نیترات در اسفناج توصیه نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Agricultural Waste and Residue Composts on Two Consecutive Spinach Cultivations: 2- Response of Physiological Indicators, Growth, and Plant Nutrient Elements

نویسندگان [English]

 • Kh. Salarinik 1
 • M. Nael 1
 • M. Sayyari 2
 • S.S. Moosavi 3
1 Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Horticultural Sciences Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Application of agricultural waste composts, in addition to improving soil fertility, has positive effects on the quality of agricultural products and the environment by reducing the use of chemical fertilizers and recycling agricultural waste. Spinach (Spinacea oleracea L.) is a suitable plant for studying the effects of composts and chemical fertilizers due to some physiological characteristics such as high antioxidant activity and oxalic acid, significant amount of mineral compounds and vitamin C, and nitrate accumulation. Despite relatively extensive studies on the effect of different composts on plants, no study has been conducted so far to investigate the effect of grape pomace (GP) composts on plants in Iran. Therefore, the objectives of the present study were: 1- to investigate the effect of different GP composts on yield, nutrient elements, and some physiological parameters of spinach in comparison with two levels of urea fertilization in a pot experiment in two consecutive growing seasons, and 2- to investigate the relationship between nutrient elements and physiological indicators of spinach based on principal component analysis.
 
Materials and Methods
To investigate the effects of GP composts on yield, nutrient elements, and physiological parameters of spinach (Persius hybrid), an outdoor pot experiment was conducted in a randomized complete block design with eight compost treatments, two levels of urea fertilizer (46%), and a control treatment (C0) in three replications and two consecutive growing seasons (spring and fall). Compost treatments included: High grape pomace (HG) (60-63%) with chickpea straw and alfalfa (HG-Ch-A), high GP with chickpea straw and sugar beet pulp (HG-Ch-B), high GP with alfalfa and sugar beet pulp (HG-A-B), high GP combined with chickpea straw, alfalfa, and sugar beet pulp (HG-All); four other compost treatments included low level of grape pomace (LG) (37-42%) combined with other residues/wastes similar to the first four treatments (LG-Ch-A, LG-Ch-B, LG-A-B, and LG-All). Urea fertilizer treatments included: 150 kg per hectare (C150) (two-stage top dressing) and 500 kg per hectare (C500) (three-stage top dressing). Prior to planting, the composts were separately mixed into the soil (sandy loam) at a rate of 2% by weight(. The first crop was grown for 50 days in May 2018 and the second crop was grown for 45 days in September 2018. In both seasons, plant samples were taken in the early morning at the end of the growing season to determine the fresh and oven-dried weight of shoot and root samples, leaf area, nutrient elements, and some physiological indicators. Some of the shoot samples were wrapped in aluminum foil and stored in a freezer (-20 °C) to determine the amount of chlorophyll (type a, type b, and total), carotenoids, total phenol, vitamin C, and antioxidant activity. Oxalic acid, zinc, iron, copper, sodium, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, and nitrate were determined in oven-dried samples. One-way ANOVA was applied separately to spring and fall data, and mean comparisons were made using Duncan's test at the 0.05% level. Principal component analysis was used to determine the relationships between nutrient elements and physiological indicators of spinach.
 
Results and Discussion
The LG-Ch-A and C500 treatments (in spring cultivation), and the LG-A-B, LG-All, and HG-All treatments (in fall cultivation) had the highest leaf number, leaf area, and yield and were significantly difference from the C0 treatment. The high yield in C500, LG-Ch-A, LG-All, and HG-All treatments was associated with nitrate accumulation in spinach. In both cultivations, there was a significant positive correlation between the amount of P, K, Mg and Zn in spinach and the amount of these elements in the corresponding composts. A synergistic relationship was also observed between P and Mg; P and Zn; and Mg and Zn in spinach. On the other hand, an antagonistic relationship was observed between Ca and Mg in spinach because a high concentration of calcium inhibits magnesium uptake by reducing cell permeability. In both seasons, the chemical fertilizer treatments showed the highest amount of chlorophyll and carotenoids because these compounds increase with increasing nitrogen availability. On the contrary, the amount of antioxidant activity was significantly higher in compost treatments than in chemical treatments. In the spring cultivation, the highest and lowest amount of oxalic acid and oxalic acid/Ca ratio were observed in the LG-Ch-B and HG-All treatments, respectively. Interactions between nutrients and physiological indicators were observed. The uptake of all micronutrients, P, and Mg (in both cultivations) and K (in the fall cultivation) was inhibited by high Ca concentration. With the decrease of micronutrients uptake, an increase in nitrate accumulation may occur because micronutrients are present in the structure of nitrate reducing enzymes. The interdependence between Mg and oxalic acid/Ca (in spring), K and oxalic acid (in fall), and Na and oxalic acid/Ca (in fall) may be related to the role of oxalates in the uptake of mineral ions by plants, since oxalates are usually combined with Na, Mg, Ca, and K in the form of soluble and insoluble salts.
 
Conclusion
The use of urea chemical fertilizer (at two levels) and agricultural waste composts had different effects on the physiological indicators, growth and nutrients in spinach. Spinach grown in soils treated with composts rich in P, K, Mg, and Zn had higher nutritional value. The grouping of treatments by principal component analysis showed that chemical and control treatments were clearly separated from compost treatments with high amount of chlorophyll, carotenoid, nitrate, K, and Zn and low amount of oxalic acid, oxalic acid/Ca ratio, antioxidant activity, phenol, and Na. In general, the use of C500, LG-Ch-A, LG-All and HG-All treatments is not recommended due to nitrate accumulation in spinach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grape pomace
 • Micronutrients
 • Oxalic acid
 • Nitrate accumulation

©2023 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Ahmadi, F., & Jafarpour, M. (2015). The functional effect of different organic matter on spinach (Spinacia oleracea) . Journal of Earth, Environment and Health Sciences, 1(1), 1. https://doi.org/10.4103/2423-7752.159915
 2. Alessa, O., Najla, S., & Murshed, R. (2017). Improvement of yield and quality of two Spinacia oleracea varieties by using different fertilizing approaches. Physiology and Molecular Biology of Plants, 23(3), 693–702. https://doi.org/10.1007/s12298-017-0453-8
 3. Ali, Z.I., Malik, E.M.A., Babiker, H.M., Ramraj, V.M., Sultana, A., & Johansen, C. (1998). Iron and nitrogen interactions in groundnut nutrition. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 29(17–18), 2619–2630. https://doi.org/10.1080/00103629809370138
 4. Anwar, Z., Irshad, M., Bilal, M., Irshad, U., Hafeez, F., & Owens, G. (2017). Changes in availability of plant nutrients during composting of cow manure with poplar leaf litter. Compost Science and Utilization, 25(4), 242–250. https://doi.org/10.1080/1065657X.2017.1300547
 5. Arnon, D.I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24(1), 1–15. https://doi.org/10.1104/pp.24.1.1
 6. Ayed, I.A. (1970). A study of the mobilization of iron in tomato roots by chelate treatments. Plant and Soil, 32(1), 18–26. https://doi.org/10.1007/BF01372842
 7. Bayili, R.G., Abdoul-Latif, F., Kone, O.H., Diao, M., Imael, H., Bassole, N., & Dicko, M.H. (2011). Phenolic compounds and antioxidant activities in some fruits and vegetables from Burkina Faso. African Journal of Biotechnology, 10(62), 13543–13547. https://doi.org/10.5897/ajb10.2010
 8. Bergman, M., Varshavsky, L., Gottlieb, H.E., & Grossman, S. (2001). The antioxidant activity of aqueous spinach extract: Chemical identification of active fractions. Phytochemistry, 58(1), 143–152. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00137-6
 9. Boldrin, A., Andersen, J.K., Møller, J., Christensen, T.H., & Favoino, E. (2009). Composting and compost utilization: Accounting of greenhouse gases and global warming contributions. Waste Management and Research, 27(8), 800–812. https://doi.org/10.1177/0734242X09345275
 10. Cataldo, D.A., Haroon, M. H., Schrader, L.E., & Youngs, V.L. (1975). Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicylic acid. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 6(1), 71–80. https://doi.org/10.1080/00103627509366547
 11. Cheng, K.L., & Bray, R.H. (1951). Determination of calcium and magnesium in soil and plant material. Soil Science, 72(6), 449–458. https://doi.org/10.1097/00010694-195112000-00005
 12. Citak, S., & Sonmez, S. (2010). Effects of conventional and organic fertilization on spinach (Spinacea oleracea) growth, yield, vitamin C and nitrate concentration during two successive seasons. Scientia Horticulturae, 126(4), 415–420. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.08.010
 13. Deveci, M., & Uzun, E. (2011). Determination of phenolic compounds and chlorophyll content of Spinach (Spinacia oleracea) at different growth stages. Asian Journal of Chemistry, 23(8), 3739–3743.
 14. Elia, A., Santamaria, P., & Serio, F. (1998). Nitrogen nutrition, yield and quality of spinach. Journal of the Science of Food and Agriculture, 76(3), 341–346. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199803)76:3<341::AID-JSFA938>3.0.CO;2-4
 15. Erfani, F., Hassandokht, M.R., Barzegar, M., & Jabbari, A. (2006). Determination and comparison of chemical properties of seven Iranian spinach cultivars. Journal of Food Science and Technology(Iran), 3(2), 27–33.
 16. Estefan, G., Sommer, R., & Ryan, J. (2013). Methods of Soil, Plant , and Water Analysis : A manual for the West Asia and North (Third Edit). International Center for Agricultural Research in the Dry Sreas.
 17. Fageria, N.K., & Baligar, V.C. (1999). Growth and nutrient concentrations of common bean, lowland rice, corn, soybean, and wheat at different soil pH on an inceptisol. Journal of Plant Nutrition, 22(9), 1495–1507. https://doi.org/10.1080/01904169909365730
 18. Fageria, N Kumar. (1983). Ionic interactions in rice plants from dilute solutions. Plant and Soil, 70(3), 309–316. https://doi.org/10.1007/BF02374887
 19. Fageria, V.D. (2001). Nutrient interactions in crop plants. Journal of Plant Nutrition, 24(8), 1269–1290. https://doi.org/10.1081/PLN-100106981
 20. Ferreira, J.F., Sandhu, D., Liu, X., & Halvorson, J.J. (2018). Spinach (Spinacia oleracea) response to salinity: nutritional value, physiological parameters, antioxidant capacity, and gene expression. Agriculture, 8, 163.
 21. Ghaly, F., Baddour, G., & El-Azazy, H. (2017). Nitrate accumulation and oxalate formation in spinach plants (Spinacia oleracea) as affected by nitrogen fertilization levels and iron foliar application. Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering, 8(11), 571–576. https://doi.org/10.21608/jssae.2017.38092
 22. Graham, R.F., Wortman, S.E., & Pittelkow, C.M. (2017). Comparison of organic and integrated nutrient management strategies for reducing soil N2O emissions. Sustainability (Switzerland), 9(4). https://doi.org/10.3390/ su9040510
 23. Gupta, K., & Wagle, D.S. (1988). Nutritional and antinutritional factors of green leafy vegetables. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 36(3), 472–474. https://doi.org/10.1021/jf00081a016
 24. Hargreaves, J.C., Adl, M.S., & Warman, P.R. (2008). A review of the use of composted municipal solid waste in agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment, 123(1–3), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.agee.2007.07.004
 25. Hodges, D.M., & Forney, C.F. (2003). Postharvest ascorbate metabolism in two cultivars of spinach differing in their senescence rates. Journal of the American Society for Horticultural Science, 128(6), 930–935. https://doi.org/ 10.21273/jashs.128.6.0930
 26. Huang, C.Y.L., & Schulte, E.E. (1985). Digestion of plant tissue for analysis by ICP emission spectroscopy. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 16(9), 943–958. https://doi.org/10.1080/00103628509367657
 27. Kemp, A. (1983). The Effect of fertilizer treatment of grassland on the biological availability of magnesium. In role of magnesium in animal nutrtition (pp. 143–157).
 28. Khan, M.A.I., Ueno, K., Horimoto, S., Komai, F., Tanaka, K., & Ono, Y. (2007). Evaluation of the physio-chemical and microbial properties of green tea waste-rice bran compost and the effect of the compost on spinach production. Plant Production Science, 10(4), 391–399. https://doi.org/10.1626/pps.10.391
 29. Kunicki, E., Grabowska, A., Sękara, A., & Wojciechowska, R. (2010). The effect of cultivar type, time of cultivation, and biostimulant treatment on the yield of spinach (Spinacia oleracea) . Folia Horticulturae, 22(2), 9–13. https://doi.org/10.2478/fhort-2013-0153
 30. Li, W., Pickard, M.D., & Beta, T. (2007). Effect of thermal processing on antioxidant properties of purple wheat bran. Food Chemistry, 104(3), 1080–1086. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.01.024
 31. Lichtenthaler, H.K., & Wellburn, A.R. (1983). Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biochemical Society Transactions, 11(5), 591–592. https://doi.org/10.1042/bst0110591
 32. Lomnitski, L., Bergman, M., Nyska, A., Ben-Shaul, V., & Grossman, S. (2003). Composition, efficacy, and safety of spinach extracts. Nutrition and Cancer, 46(2), 222–231. https://doi.org/10.1207/S15327914NC4602_16
 33. Loneragan, J.F., Grunes, D.L., Welch, R.M., Aduayi, E.A., Tengah, A., Lazar, V.A., & Cary, E.E. (1982). Phosphorus accumulation and toxicity in leaves in relation to zinc supply. Soil Science Society of America Journal, 46(2), 345–352. https://doi.org/10.2136/sssaj1982.03615995004600020027x
 34. Machado, R.M.A., Alves-Pereira, I., Lourenço, D., & Ferreira, R.M.A. (2020). Effect of organic compost and inorganic nitrogen fertigation on spinach growth, phytochemical accumulation and antioxidant activity. Heliyon, 6(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05085
 35. Machado, Rui M.A., Alves-Pereira, I., Robalo, M., & Ferreira, R. (2021). Effects of municipal solid waste compost supplemented with inorganic nitrogen on physicochemical soil characteristics, plant growth, nitrate content, and antioxidant activity in Spinach. Horticulturae, 7(3), 53. https://doi.org/10.3390/horticulturae7030053
 36. Maynard, D.N., Barker, A.V., Minotti, P.L., & Peck, N.H. (1976). Nitrate accumulation in vegetables. Advances in Agronomy, 28(C), 71–118. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60553-2
 37. Mengel, K., & Kirkby, E. (2001). Principles of plant nutrition. In International Potash Institute, Bern, Switzerland (5th Ed, Vol. 129, Issue 1). https://doi.org/10.1097/00010694-198001000-00011
 38. Minitab Inc. (2013). MINITAB statistical software. In Version: Release 16 (No. 18; Vol. 14, Issue c, p. 10). Pennsylvania State University.
 39. Moraghan, J.T., & Mascagni, H.J. (2018). Environmental and soil factors affecting micronutrient deficiencies and toxicities. In Micronutrients in Agriculture (pp. 371–425). https://doi.org/10.2136/sssabookser4.2ed.c11
 40. Murphy, L.S., Ellis, R., & Adriano, D.C. (1981). Phosphorus-micronutrient interaction effects on crop production. Journal of Plant Nutrition, 3(1–4), 593–613. https://doi.org/10.1080/01904168109362863
 41. Naik, V.V, Mahavidyalaya, S.P.K., & Sindhudurg, D. (2014). Methodology in determination of oxalic acid in plant tissue: a comparative approach. Journal of Global Trends in Pharmaceutical Sciences, 5(2), 1662–1672.
 42. Nakata, P.A. (2003). Advances in our understanding of calcium oxalate crystal formation and function in plants. Plant Science, 164(6), 901–909. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00120-1
 43. Rasband, W. (2018). ImageJ (2.0.0-rc-69/1.52p; java 1.8.0_172 [64-bit]). Bethesda, Maryland: U. S. National Institutes of Health.
 44. Rashid, M., Yousaf, Z., Din, A., Munawar, M., Aftab, A., Riaz, N., Younas, A., Alaraidh, I.A., Okla, M.K., & AbdElgawad, H. (2022). Assessment of mineral nutrient efficiency in genetically diverse spinach accessions by biochemical and functional marker strategies. Frontiers in Plant Science, 13. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.889604
 45. Sadasivam, S., & Balasubramanian, T. (1987). Practical Manual in Biochemistry.
 46. Salarinik, Kh., & Nael, M. (2024). The effect of agricultural waste and residue composts in two consecutive spinach cultivations: 1- response of soil fertility indicators, plant nutrient uptake, and yield. Journal of Water and Soil, 37(6), 871-890. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/jsw.2023.83762.1318
 47. SAS Institute Inc. (2013). SAS/ACCESS® 9.4 Interface to ADABAS: Reference. (9.4). Cary, NC: SAS Institute Inc.
 48. Shukla, U.C., & Mukhi, A.K. (1980). Ameliorative role of Zn, K, and gypsum on maize growth under alkali soil conditions. Agronomy Journal, 72(1), 85–88. https://doi.org/10.2134/agronj1980.00021962007200010017x
 49. Singleton, V.L., & Rossi, J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16(3), 144–158.
 50. Stagnari, F., Di Bitetto, V., & Pisante, M. (2007). Effects of N fertilizers and rates on yield, safety and nutrients in processing spinach genotypes. Scientia Horticulturae, 114(4), 225–233. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2007. 06.016
 51. Tanaka, F., Kim, T.H., & Yoneyama, T. (2001). Relationship between oxalate synthesis and nitrate reduction in spinach (Spinacia oleracea) plants tracing by 13C and 15N. Plant Nutrition, 302–303. https://doi.org/10.1007/0-306-47624-x_145
 52. Wang, F., Wang, G., Li, X., Huang, J., & Zheng, J. (2008). Heredity, physiology and mapping of a chlorophyll content gene of rice (Oryza sativa). Journal of Plant Physiology, 165(3), 324–330. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2006.11.006
 53. Wang, N., Fu, F., Wang, H., Wang, P., He, S., Shao, H., Ni, Z., & Zhang, X. (2021). Effects of irrigation and nitrogen on chlorophyll content, dry matter and nitrogen accumulation in sugar beet (Beta vulgaris). Scientific Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-95792-z
 54. Xu, C., & Mou, B. (2016). Responses of spinach to salinity and nutrient deficiency in growth, physiology, and nutritional value. Journal of the American Society for Horticultural Science, 141(1), 12–21. https://doi.org/10.21273/jashs.141.1.12
 55. Yang, S., Zhang, Z., Cong, L., Wang, X., & Shi, S. (2013). Effect of fulvic acid on the phosphorus availability in acid soil. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 13(3), 526–533. https://doi.org/10.4067/S0718-95162013005000041
 56. Yosefi, Z., Tabaraki, R., Gharneh, H.A.A., & Mehrabi, A.A. (2010). Variation in antioxidant activity, total phenolics, and nitrate in spinach. International Journal of Vegetable Science, 16(3), 233–242. https://doi.org/ 10.1080/19315260903577278

 

 

CAPTCHA Image