تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آبیاری، زهکشی و هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
آلودگی محیط زیست باعث گردیده توجه انسان به توسعه فضای سبز هر روز افزایش یابد و یکی از اهداف مهم توسعه فضای سبز، ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین و بدنبال آن آرامش روانی است. در این راستا چمن به عنوان مهمترین گیاه پوششی در ایجاد فضاهای سبز زیبا نقش اساسی دارد. از طرفی شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک از عوامل تأثیر گذار در رشد و نمو گیاهان است و به همین علت استفاده از چمن‌های مقاوم به شوری یکی از راه حلهای ایجاد فضاهای سبز درون شهری در این مناطق است. این تحقیق نیز به منظور بررسی اثر آبیاری بارانی با سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی از شاخص‌های رشد و نمو سه گونه چمن پوا رقم بارلین، فستوکا رقم کنتاکی و لولیوم رقم اسکو ئیر در قالب بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد که در آن از 3 تیمار مختلف شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی 63/0، 4/2 و 3/5 دسی زیمنس بر متر به همراه 3 رقم متفاوت چمن و هر یک با 9 تکرار استفاده شد. پس از جمع آوری کلیه داده‌های مورد نیاز در طول 7 ماه نسبت به آنالیز آنها به‌طریق روش‌های آماری اقدام گردید. پارامترهای رشد مورد بررسی عبارت از درصد جوانه زنی، ارتفاع ساقه، وزن خشک اندام هوایی و طول ریشه بودند. کلیه مقایسات به روش آزمون چند دامنه ای دانکن و با حداقل دامنه معنی دار (LSR 1%) انجام شد. نتایج نشان می‌دهند که ارقام مربوط به گونه‌های فستوکا، لولیوم و پوا به ترتیب دارای بیشترین مقاومت در مقابل شوری آب آبیاری هستند. همچنین برگهای رقم پوا در تیمار شور با افزایش گرمای هوا بشدت دچار سوختگی شده و از بین رفتند.

واژه‌های کلیدی: شوری آب آبیاری، آبیاری بارانی، ارقام چمن، لولیوم، فستوکا، پوا

عنوان مقاله [English]

The effect of sprinkling irrigation with saline water on growth parameters of three varieties of lown

نویسندگان [English]

  • A. Alizadeh 1
  • M.H. Najafimood 2
  • J. Moosavi 2
  • B. Alizadeh 2
1 Professor in Water Resources Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Environmental pollution has made urban citizens to focus on landscapes. In this respect Lown is very important plant. From the other hand water resources in many arid and semi-arid region is saline. For this purpose a research was conducted to study the effect of sprinkling irrigation with saline water on growth parameters of three Lown varieties. These varieties were Poa partensis, Festuca arundianca and Lolium prenne. A complete randomized block with 3 irrigation treatments and 9 replications were used. The salinity of irrigation waters were EC=2.4 and EC= 5.3 dS/m. growth parameters were followed for 7 months. After this period of time, germination rate, height of plant, dry weight of ground canopy and length of roots were measured. The results showed that Festuca is resistance to salinity while Poa could not tolerate and dried immediately after increasing air temperature.

Key words: Salinity, Sprinkling irrigation, Lown varieties, Lolium, Festuca, Poa

CAPTCHA Image