دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388 

مقالات پژوهشی

1. بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران

10.22067/jsw.v0i0.2463

عربی یزدی عربی یزدی؛ احد فعالیان؛ محمدیان محمدیان


2. ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد

10.22067/jsw.v0i0.2464

احد فعالیان؛ موذن زاده موذن زاده؛ نوری امام زاده یی نوری امام زاده یی


3. تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

10.22067/jsw.v0i0.2465

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ فتوت فتوت؛ حلاج نیا حلاج نیا


5. تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد

10.22067/jsw.v0i0.2467

احد فعالیان؛ نعمتی نعمتی؛ قهرمان قهرمان؛ سیاری سیاری؛ شاهین رخسار شاهین رخسار


6. ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

10.22067/jsw.v0i0.2468

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ کامران داوری کامران داوری؛ خشنود یزدی خشنود یزدی


18. الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک

10.22067/jsw.v0i0.2483

احد فعالیان؛ رضائی پژند رضائی پژند؛ خاتمی مشهدی خاتمی مشهدی