توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده کشاورزی

چکیده

چکیده
هوادیدگی کانی های موجود در خاک، منبع اولیه بسیاری از عناصر غذایی ضروری رشد گیاه از جمله پتاسیم می باشد. نقش مهم پتاسیم در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی به خوبی شناخته شده و از طرفی کانی های میکایی به عنوان منبع اصلی تأمین پتاسیم در خاک های کشورمان غالب هستند. بعلاوه، اطلاعات دقیقی در مورد نقش کانی های میکایی در تأمین پتاسیم برای جو که دومین محصول پرتولید کشورمان است وجود ندارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی توانایی گیاه جو در استفاده از پتاسیم ساختاری یک نوع میکای دی اکتاهدرال (موسکویت) و نوعی میکای تری اکتاهدرال (فلوگوپیت) انجام شد. در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار استفاده شد. بستر کشت مخلوطی از شن کوارتزی (به عنوان ماده پر کننده) و کانی پتاسیم دار (موسکویت و فلوگوپیت) بوده و گیاهان به وسیله دو نوع محلول غذایی (پتاسیم دار و بدون پتاسیم ) در دوره چهار ماهه کشت تغذیه شدند. در این مطالعه از رقم گوهر که به طور معمول در منطقه اصفهان کشت می شود، استفاده شد. در پایان دوره کشت بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و عصاره گیری به روش خاکستر گیری خشک انجام گردید و مقدار پتاسیم در عصاره گیاه توسط شعله سنج تعیین شد. در تیمارهای بدون پتاسیم مقدار پتاسیم جذب شده توسط گیاه به طور معنی داری تحت تأثیر نوع بستر کشت قرار داشت. به طوریکه بیشترین جذب به گیاهان رشد کرده در بستر حاوی فلوگوپیت مربوط بوده است. اما اختلاف معنی داری بین بستر های موسکویت و کوارتز مشاهده نشد. غلظت پتاسیم در گیاهان رشد کرده در بستر فلوگوپیت حتی تحت محلول غذایی بدون پتاسیم در محدوده کفایت قرار دارد. این مسئله نشان می دهد، در محیطی که پتاسیم ساختاری کانی ها تنها منبع تأمین پتاسیم می باشد، نوع کانی میکایی در میزان پتاسیمی که در دسترس گیاه قرار می گیرد اهمیت بسزایی دارد.

واژه های کلیدی: موسکویت، فلوگوپیت، جو، اثرات ریزوسفری، رهاسازی پتاسیم

عنوان مقاله [English]

Ability of barley (Hordeum vulgare L.) to take up potassium from di- and tri-octahedral micas

نویسندگان [English]

  • F. Khayamim 1
  • H. Khademi 1
  • A. Khoshgoftar manesh 1
  • Sh. Ayoubi 2
1 College of Agriculture, Isfahan University of Technology
2 College of Agriculture, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Abstract
Mineral weathering is a major source of most essential nutrients including potassium. It is well known that potassium plays an important role in improving the quality of agricultural products and micaceous minerals, as the major source of potassium, are abundant in Iranian soils. No information is available on the role of micaceous minerals in supplying K to barley as the second major crop in Iran. The objective of this research was to demonstrate the ability of barley (Hordeum vulgare L.) to take up structural potassium from muscovite and phlogopite. The experiment was carried out in a completely randomized design with factorial combinations and three replicates. Culture medium was a mixture of quartz sand (as filling material) and K-bearing minerals including muscovite or phlogopite. Pots were irrigated with different nutrient solutions (+K and -K) during a period of four months. Barley Govhar cultivar was used which is widely cultivated in the Isfahan province. At the end of experiment, shoots and roots were separated and plant samples were prepared with dry ashing method and their K content was determined with flame photometer. In K-free treatments, total plant K uptake was significantly higher in phlogopite treated medium as compared to muscovite. No significant difference was found between control and muscovite amended treatment under K-free solution. In pots amended with phlogopite, K concentration was in sufficient limit, even under K-free nutrient solution. This indicates the importance of the type of micaceous minerals in plant K availability, particularly in soils where minerals structural K is the only source of K supply.

Key words: Muscovite, Phlogopite, Barley, Rhizospheric effections, Potassium release

CAPTCHA Image