دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387 
تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

10.22067/jsw.v0i22.980

اسماعیل کریمی؛ امیر لکزیان؛ کاظم خاوازی؛ اصغر اصغر زاده


مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

10.22067/jsw.v0i22.1018

مجتبی صفرپور؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ منصور ابوالقاسمی؛ عبدالحسین هورفر


مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

10.22067/jsw.v0i22.1020

کاظم اسماعیلی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدمحمود کاشفی پور


مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

10.22067/jsw.v0i22.1022

لیلا غلامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ عبدالرسول تلوری


مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

10.22067/jsw.v0i22.1033

علی اکبر سبزی پرور؛ فرزین تفضلی؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد غفوری؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ زهره مریانجی