دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391 
اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 1329-1338

10.22067/jsw.v0i0.19236

فاطمه اکبرنژاد؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ مهدی نصیری محلاتی


ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

صفحه 1339-1348

10.22067/jsw.v0i0.19239

منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ حسین دهقانی سانیج


بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

صفحه 1460-1472

10.22067/jsw.v0i0.19283

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی؛ آمال آرین


مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه ی تصمیم بیزی

صفحه 1522-1534

10.22067/jsw.v0i0.19291

حدیث مهاجرانی؛ مجید خلقی؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر سعدالدین؛ مهدی مفتاح هلقی


اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

صفحه 1533-1547

10.22067/jsw.v0i0.19294

محمد کریم زاده؛ امین علیزاده؛ مرضیه محمدی آریا