دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392 

مقالات پژوهشی

1. توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

صفحه 462-471

10.22067/jsw.v0i0.25911

امید بزرگ حداد؛ سارا خسروشاهی اصل؛ محبوبه زارع زاده؛ پوریا جوان


3. اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

صفحه 485-494

10.22067/jsw.v0i0.26037

مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه؛ عبدالمجید رونقی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا شهسوار


4. کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

صفحه 495-505

10.22067/jsw.v0i0.26041

سمیه کرمانشاهی؛ کامران داوری؛ سید مجید هاشمی نیا؛ علیرضا فریدحسینی؛ حسین انصاری


8. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

صفحه 537-547

10.22067/jsw.v0i0.26051

محمود آذری مرادی؛ حمیدرضا مرادی؛ بهرام ثقفیان؛ منیره فرامرزی