دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393 
11. کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم

صفحه 556-564

10.22067/jsw.v0i0.20960

سلیمه راحمی؛ رضا خراسانی؛ اکرم حلاج نیا


14. تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

صفحه 586-595

10.22067/jsw.v0i0.26564

مریم حاج هاشم خانی؛ مهدی قبادی نیا؛ سید حسن طباطبائی؛ علیرضا حسین پور؛ سعداله هوشمند گوچی


16. منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

صفحه 605-615

10.22067/jsw.v0i0.27928

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل‌آبادی؛ علی‌اصغر سپاهی‌گرو