دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 51، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 301-1 
18. برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

صفحه 112-126

10.22067/jsw.v31i1.58343

یاور پورمحمد؛ سید محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیایی؛ محمد بنایان اول