دوره و شماره: دوره 37، شماره 6 - شماره پیاپی 92، بهمن و اسفند 1402، صفحه 829-989