دوره و شماره: دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394 
4. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کنگره ای مستطیلی

صفحه 1438-1446

10.22067/jsw.v29i6.35122

مانی رضایی؛ علیرضا عمادی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


7. رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تأثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه

صفحه 1469-1480

10.22067/jsw.v29i6.22822

طیبه پوربافرانی؛ احمد تاج آبادی پور؛ وحید مظفری؛ عبدالرضا اخگر


8. بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر فسفرکارایی ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات

صفحه 1481-1492

10.22067/jsw.v29i6.25063

رقیه موسوی؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ بهزاد صادق زاده


26. رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک

صفحه 1699-1710

10.22067/jsw.v29i6.44736

محمدجواد ‍‍‍پژند؛ حجت امامی؛ علی رضا آستارایی