دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394 
اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

صفحه 35-47

10.22067/jsw.v0i0.26699

سیده سهیلا نوربخش؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی؛ روح الله فتاحی نافچی


بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

صفحه 139-150

10.22067/jsw.v0i0.27260

سکینه پورمند؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ عبدالحمید دهواری


جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH ، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون

صفحه 188-197

10.22067/jsw.v0i0.32794

فریده زارع پور؛ محسن حمیدپور؛ حسین شیرانی؛ محمد حشمتی؛ سید جواد حسینی فرد