دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394 
8. شبیه‌سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطره‌ای تیپ با آب شوربا استفاده از مدلSWAP

صفحه 590-603

10.22067/jsw.v0i0.32175

مهدی تابعی؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ علی حیدر نصراللهی


9. تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال

صفحه 604-614

10.22067/jsw.v0i0.34661

محمدمهدی چاری؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی