دوماه نامه
مقالات پژوهشی
ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه‌سازی بیلان آب در حوضه‌های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

محمدامین امینی؛ غزاله ترکان؛ سعید اسلامیان؛ محمد جواد زارعیان؛ علی اصغر بسالت پور

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 849-863

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.68815

چکیده
  شبیه‌سازی و برآورد مؤلفه‌های بیلان آب از جمله اقدامات مورد نیاز جهت برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز می‌باشد. مدل SWAT یکی از مدل‌های نیمه توزیعی برای شبیه‌سازی حوضه آبریز است که به نحو مطلوبی از ویژگی‌های فیزیکی حوضه برای محاسبه بیلان آب استفاده می‌کند. در پژوهش حاضر از این مدل جهت شبیه‌سازی بیلان آب ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 865-878

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.70476

چکیده
  برای مطالعه تأثیر شوری آب و کمبود ازت خاک (تنش حاصلخیزی)، بر مقدار ضریب K_s و آب سهل‌الوصول (RAW) ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در سال 1396 و در قزوین انجام شد. تیمارهای هدایت الکتریکی آب شامل چهار مقدار (S_0 )5/0، (S_1 )1/2، (S_2 )5/3 و (S_3 )7/5 دسی‌زیمنس بر متر و تیمارهای ازت خاک در چهار سطح (N_0 )100، (N_1 )75، (N_2 )50 و (N_3 )25 درصد ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقابزرگی؛ علی اصغر قائمی؛ مسعود نوشادی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 879-890

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.71960

چکیده
  اعمال آبشویی همراه با مدیریت صحیح آبیاری یکی از روش‌های مؤثر در کاهش میزان شوری خاک است. در این پژوهش تأثیر مدیریت آبشویی بر تغییرات میزان شوری در سه رژیم آبیاری منطبق بر مدیریت زارع (I1)، نیاز آبی (I2) و نیاز آبی و آبشویی (I3) در باغ پسته­ای در منطقه‌­ی صفائیه، از توابع شهرستان سرخه در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
طراحی و بهینه‌سازی جذب فلز سنگین کروم (VI) از محلول‌های آبی توسط ذرات پوست میوه تمبرهندی فعال شده با اسیدسولفوریک

مرتضی شاهمرادی؛ امیر تائبی؛ هستی هاشمی نژاد

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 891-904

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.64308

چکیده
  در این تحقیق، میزان پتانسیل حذف فلز سنگین کروم (VI) از محلول­های آبی توسط پوسته میوه تمبرهندی اصلاح شده با اسیدسولفوریک بررسی شد. روش سطحی پاسخ بر اساس روش D-optimal برای بهینه­سازی جذب کروم (VI) توسط ذرات پوسته میوه تمبرهندی اصلاح شده به کار رفت. پنج متغیر مستقل از جمله، دز جاذب برابر (1-7g/L)، سرعت لرزاننده (شیکر) برابر (50-200rpm)، pH اولیه محلول برابر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان

فرسیلا محمودیان؛ علی رضا کریمی؛ امیر لکزیان

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 905-918

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.68495

چکیده
  خاک به عنوان یکی از اجزای اصلی لندفرم‌ها، تغییر و تحولات آنها به یکدیگر وابسته است و شناسایی رابطه خاک- لندفرم، پایه مطالعات شناسایی خاک است. هدف از این مطالعه شناسایی فرایندهای ژئومورفیک و خاک‌سازی تغییر و تحول خاک‌های در جنوب هرات افغانستان بود. بدین منظور، 5 خاکرخ در امتداد یک برش از سطوح ژئومورفیک مخروط افکنه، حد واسط مخروط افکنه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مدل‌سازی ریاضی و مقایسه تنفس ناشی از بستره در دو خاک جنگلی و کشاورزی

محسن برین؛ احسان احسان ملاحت؛ فرخ اسدزاده

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 919-930

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.68908

چکیده
  یکی از ویژگی‌های مهم در ارزیابی جمعیت فعال میکروبی خاک تنفس ناشی از بستره (SIR) می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر منبع کربن (گلوکز)، دما و دوره خواباندن در تنفس ناشی از بستره در دو خاک جنگلی و کشاورزی با استفاده از روش سطح پاسخ و بر مبنای طرح مرکب مرکزی انجام شد. بدین منظور دامنه‌های متفاوتی از این سه متغیر شامل مقدار گلوکز (10-5/0 میلی‌گرم ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ در تاریخ کاشت مختلف

سعید حکم علی پور؛ مهدی پناهیان کیوی؛ منوچهر شیری جناقرد

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 931-942

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.70005

چکیده
  به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ متأثر از کاربرد باکتری افزاینده رشد گیاهی در تاریخ‌های کاشت مختلف در منطقه اردبیل آزمایشی در بهار سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور کوثر به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل سه تاریخ کاشت (5 فروردین، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی ارتباط فرآیندهای فرسایش‌‌بارانی با درصد شیب و محتوای رطوبتی پیشین در خاک‌‌های منطقه نیمه‌‌خشک

علی بلیانی؛ علی رضا واعظی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 943-959

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.70295

چکیده
  فرسایش بارانی نقشی مهم در تخریب خاک سطحی به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌‌خشک ایفاء می‌‌کند. فرسایش ناشی از قطرات باران عامل عمده تخریب خاک مانند تراکم و مقاومت خاک و هدررفت خاک سطحی است. این پژوهش به‌منظور ارزیابی اثرات فرسایش بارانی بر هدررفت پاشمانی خاک، تراکم خاک و مقاومت سطح خاک تحت تأثیر درجه شیب و محتوای رطوبت پیشین در خاک‌‌های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر مکش آب خاک و پتاسیم بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیائی پرتقال تامسون ‌ناول (Citrus sinensis L. Osbeck.)

طاهره رئیسی؛ بیژن مرادی؛ بهروز گلعین

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 961-975

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.70820

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مکش آب خاک، همراه با پتاسیم بر عملکرد، برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و رشد رویشی درختان پرتقال تامسون‌ناول روی پایه سیتروملو اجرا شد. بدین­منظور، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک کاملاً تصادفی به مدت دو سال در باغ پرتقال اجرا شد. فاکتورها شامل: انجام آبیاری در مکش­های رطوبتی خاک 20، 40، 60 کیلو پاسکال ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی

مریم پورمراد؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمد طهرانی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 977-985

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.71191

چکیده
  با توجه به بحران کم‌آبی و ضرورت صرفه‌جویی در منابع آب و از سوی دیگر نقش بسزای اسیدهای آلی در کاهش اثرات منفی تنش خشکی، این مطالعه به‌منظور بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) و کارایی مصرف آب در شرایط تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه خاک و آب کرج در سال زراعی 95-94 اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
کارایی صمغ عربی در بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک‌های شور– سدیمی و غیرشور- سدیمی اطراف دریاچه ارومیه

زهرا حبیبی؛ مهدی رحمتی؛ علی اصغر علیلو؛ اسماعیل کریمی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 987-1001

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.71169

چکیده
  استفاده از بهبود دهنده­های خاک برای بهبود ویژگی­های فیزیکی و ساختمانی خاک بسیار متداول می­باشد. به همین جهت پژوهش حاضر به مطالعه اثرات صمغ عربی بر چندین ویژگی خاک­های شور -سدیمی و غیرشور- سدیمی تهیه شده از حاشیه جنوب شرقی دریاچه ارومیه پرداخته است. سه سطح متفاوت از صمغ عربی (صفر، 5 و 10 گرم بر کیلوگرم) در خاک­هایی با هدایت الکتریکی مختلف ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر عملکرد و کیفیت میوه خرمای رقم برحی

حجت دیالمی؛ محمدرضا گرشاسبی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 1003-1012

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.72413

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر عملکرد و کیفیت میوه خرما و امکان تولید محصول سالم، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با6 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار شامل یک اصله نخل) بر روی نخل خرمای بارور رقم برحی در پژوهشکده خرمای و میوه­های گرمسیری (اهواز) به مدت 2 سال اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت از: =T1تیمار شاهد (بدون مصرف ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی شبیه‌سازی دما و بارشِ مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه‌ای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران)

مجتبی شکوهی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان اول

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 1013-1014

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.69064

چکیده
  ارائه راهکارهای مناسب سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه ملزم به پیش‌بینی‌های صحیح تغییرات اقلیمی در آن منطقه است. که خود این پیش‌بینی‌ها به شدت متکی به خروجی مدل‌های GCM است. اما وجود تعداد زیادی از این مدل‌ها و خروجی‌های متفاوت آنها در هر منطقه، باعث سردرگمی محققان در انتخاب آنها می‌شود. در این راستا عملکرد 21 مدل به‌روز ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی مقدار تریتیوم (3H) در نزولات جوی و تعیین سن نسبی منابع آب‌های زیرزمینی در غرب کرمانشاه

حسین محمدزاده؛ طوبی سلیمانی ولیکندی

دوره 32، شماره 5 ، آذر و دی 1397، صفحه 1029-1041

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i5.71136

چکیده
  تریتیوم تنها ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن، با نیمه‌عمر حدود 3/12 سال، موجود در ملکول آب است که می‌توان از آن برای تعیین سن آب در چرخه هیدرولوژیکی استفاده نمود. هرچند که آزمایش بمب‌های هیدروژنی به مقدار زیادی تریتیوم وارد اتمسفر و سپس وارد چرخه هیدرولوژیکی نموده است، اما در حال حاضر متوسط غلظت تریتیوم موجود در بارندگی‌های دنیا به حدود ...  بیشتر