اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1078
تعداد پذیرش 337
تعداد عدم پذیرش 522

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 402
تعداد مشاهده مقاله 172019
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 105 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 230 روز
درصد پذیرش 31 %