اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1007
تعداد پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش 483

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 382
تعداد مشاهده مقاله 138303
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 109 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 180 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 241 روز
درصد پذیرش 31 %