اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1497
تعداد پذیرش 422
تعداد عدم پذیرش 858

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 633
تعداد مشاهده مقاله 168689
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 285 روز
درصد پذیرش 28 %