اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3837
تعداد پذیرش 1502
تعداد عدم پذیرش 2085

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 69
تعداد مقالات 1366
تعداد مشاهده مقاله 132498
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 33 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 167 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 184 روز
متوسط زمان داوری 48 روز
متوسط زمان پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 253 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 301 روز
درصد پذیرش 39 %