نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان ساحلی شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-286]
 • آبخوان ساحلی تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-316]
 • آبخوان ساری نکا شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-286]
 • آبشویی کارایی نیتریلوتری استیک اسید در آبشویی و پالایش کادمیوم از خاک توسط گیاه ذرت [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 593-608]
 • آبشویی کربن آلی محلول نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 609-622]
 • آبشویی کلوئید نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 609-622]
 • آبشویی نیترات نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 609-622]
 • آب قابل بارش تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1337-1349]
 • آب مجازی پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]
 • آب مجازی آبی پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]
 • آب مجازی سبز پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]
 • آب مغناطیسی برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 675-688]
 • آبیاری بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 533-547]
 • آبیاری بررسی کارایی مدل سالت‌مد در شبیه‌سازی عملکرد گندم و شوری در شرایط خاک‌شور و غیر‌شور [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 933-946]
 • آبیاری قطره‌ای شبیه‌سازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 349-364]
 • آبیاری قطره ای تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1019-1032]
 • آبیاری قطره ای زیرسطحی اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 797-811]
 • آذربایجان شرقی ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1203-1218]
 • آرجیلیک تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 209-223]
 • آرسنیک ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از کربن فعال تولید شده از پسماندهای کشاورزی گردو و بادام [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 947-960]
 • آزوسپریلیوم لیپوفروم پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1003-1018]
 • آسکوربات پراکسیداز پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 393-408]
 • آکاسیا ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1323-1336]
 • آلاینده شیمیایی، پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 393-408]
 • آلودگی هم‌زمان فلزات پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1309-1322]
 • آماره کاپا طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 55-71]
 • آنزیم تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1243-1255]
 • آنزیم فسفاتاز پیامد باکتری‌های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 129-143]
 • آهکی مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده‌بندی خاک‌های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1081-1091]
 • آهن توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 409-422]

ا

 • ارزش آب مجازی پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]
 • ارزیابی ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 501-513]
 • ارزیابی تناسب سرزمین اهمیت تصحیح شاخص‌های سرزمین در تعیین کلاس تناسب سرزمین [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 961-972]
 • ارسباران وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]
 • استان فارس ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای کبکاب در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 921-932]
 • استان گیلان تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]
 • استفاده از فسفر تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص‌های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 439-453]
 • استیک اسید تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 737-754]
 • اسفوردی تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1231-1242]
 • اسیدآلی تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 737-754]
 • اسیدهای آمینه معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]
 • اسید هیومیک بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1093-1107]
 • اشباع سازی توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 409-422]
 • اعتبار سنجی بررسی کارایی مدل سالت‌مد در شبیه‌سازی عملکرد گندم و شوری در شرایط خاک‌شور و غیر‌شور [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 933-946]
 • اکسایش تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]
 • الگوریتم سیمپلکس آشکارسازی چگونگی واکنش خطی-غیرخطی و ترکیبی تبخیر پتانسیل به متغیرهای هواشناختی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1175-1188]
 • الگوی رگرسیونی الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1141-1156]
 • انتقال تأثیر غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنی‌های انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 195-207]
 • انتقال آب بین حوضه ای ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران با روش تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • اندازه ذرات ماسه تأثیر غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنی‌های انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 195-207]
 • اندازه‌ی میوه تأثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب، کود سولفات پتاسیم و کود حیوانی بر عملکرد و کاهش عارضه‌ی خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 989-1001]
 • اندوگلوکاناز ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری‌های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک‌های جنگلی مازندران، ایران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 73-83]
 • اوره تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 423-437]
 • اوره‌آز تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1243-1255]
 • اوکالیپتوس ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1323-1336]
 • ایران ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 501-513]
 • ایران مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده‌بندی خاک‌های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1081-1091]
 • ایران واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1189-1202]
 • ایران تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1337-1349]
 • ایزوترم لانگمیر بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 471-483]
 • ایندول استیک اسید اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 155-167]

ب

 • بار معلق کاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره‌رود، استان اردبیل) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 827-845]
 • بازدارنده‌های نیترات زایی تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 423-437]
 • بازفت تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 707-720]
 • باستان‌شناسی تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 209-223]
 • باسیلوس سوبتیلیس ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری‌های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک‌های جنگلی مازندران، ایران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 73-83]
 • باکتری‌تولید کننده اوره‌آز جداسازی باکتری‌های کارا در رسوب زیستی کربنات‌کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 143-154]
 • باکتری تیوباسیلوس بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1093-1107]
 • باکتری‌های حل‌کننده فسفات(PSB) تأثیر سویه‌های برتر باسیلوس و استافیلوکوکوس جداسازی شده از دیم‌زارها بر شاخص‌های کمی و کیفی گندم در شرایط تنش [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1047-1059]
 • باکتری‌های حل‌کننده فسفر پیامد باکتری‌های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 129-143]
 • باکتری‌های خاک ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری‌های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک‌های جنگلی مازندران، ایران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 73-83]
 • باکتری های محرک رشد اثر تلقیح باکتری‌های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 649-660]
 • باند IR ارزیابی کیفیت محصولات بخار آب باندهای IR و Near-IR مادیس در ایران [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1367-1381]
 • باند Near-IR ارزیابی کیفیت محصولات بخار آب باندهای IR و Near-IR مادیس در ایران [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1367-1381]
 • بایوچار پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1003-1018]
 • بخار آب قابل بارش ارزیابی کیفیت محصولات بخار آب باندهای IR و Near-IR مادیس در ایران [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1367-1381]
 • برنج تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1019-1032]
 • برنج پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1003-1018]
 • بعد فراکتال ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 455-469]
 • بقایای آلی وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]
 • بنزیل آمینوپورین اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 155-167]
 • بهره‌وری تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1019-1032]
 • بهره وری آب اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 797-811]
 • بهینه کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 365-378]
 • بیلان آب اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • بیوماس بررسی کارایی مدل سالت‌مد در شبیه‌سازی عملکرد گندم و شوری در شرایط خاک‌شور و غیر‌شور [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 933-946]

پ

 • پتاسیم ارزیابی همبستگی ویژگی‌های خاک با پارامترهای منحنی Q/I پتاسیم در خاک‌های آهکی استان لرستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 379-391]
 • پخش‌سیلاب ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1323-1336]
 • پرستلی تیلور شبیه‌سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 579-592]
 • پرولین پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 393-408]
 • پرولین اثر تلقیح باکتری‌های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 649-660]
 • پهن‌برگ اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص‌های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1257-1275]
 • پهنه‏بندی پهنه‏ بندی مناطق حساس به فرسایش خندقی با استفاده از منطق فازی‏ (حوزه آبخیز قلعه گرگ شوشتر) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1033-1045]
 • پهنه بندی پهنه‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]
 • پوست برنج بررسی تأثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1109-1124]
 • پوست نرم بادام بررسی تأثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1109-1124]
 • پیاز رطوبتی شبیه‌سازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 349-364]
 • پیش بینی قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 623-635]

ت

 • تابش سطح زمین ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 501-513]
 • تابع جریمه مستقیم کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 365-378]
 • تابع مفصل برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 333-347]
 • تبخیر آشکارسازی چگونگی واکنش خطی-غیرخطی و ترکیبی تبخیر پتانسیل به متغیرهای هواشناختی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1175-1188]
 • تبخیر- تعرق مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 861-877]
 • تبخیرتعرق شبیه‌سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 579-592]
 • تثبیت شیمیایی تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1231-1242]
 • تجزیه به مؤلفه های اصلی بررسی شاخص‌های کیفیت خاک در کشتزارهای گندم آبی در منطقه نظرآباد در غرب استان البرز [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1125-1139]
 • تخریب کیفی ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1203-1218]
 • تداخل آب شور تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-316]
 • تراز فشاری وردایست واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1189-1202]
 • ترسیب کربن وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]
 • تصاویر ماهواره‌ای طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 55-71]
 • تصفیه آب ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از کربن فعال تولید شده از پسماندهای کشاورزی گردو و بادام [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 947-960]
 • تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران با روش تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • تصمیم گیری چند معیاره تحلیل عدم قطعیت و دقت روش های برآورد ضریب پخشیدگی طولی در رودخانه ها [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 813-825]
 • تعادلی بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 471-483]
 • تغذیه بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 533-547]
 • تغییرات آب‌و‌هوایی درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهره‌وری از منابع آب موجود [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 255-268]
 • تغییر اقلیم اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • تغییر اقلیم پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1351-1366]
 • تغییر اقلیم تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1337-1349]
 • تغییر غلظت تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-316]
 • تغییر کاربری اراضی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 707-720]
 • تناسب اراضی ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای کبکاب در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 921-932]
 • تنش شوری مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 861-877]
 • تنش کم‌آبی تأثیر سویه‌های برتر باسیلوس و استافیلوکوکوس جداسازی شده از دیم‌زارها بر شاخص‌های کمی و کیفی گندم در شرایط تنش [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1047-1059]
 • تنفس میکروبی پیامد باکتری‌های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 129-143]
 • تهاجم آب شور شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-286]
 • توابع انتقالی برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 179-193]
 • توزیع حاشیه‌‌ای برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 333-347]
 • تویین80 اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 155-167]

ج

 • جذب تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]
 • جذب تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص‌های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 439-453]
 • جذب سطحی اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 637-648]
 • جذب سطحی ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از کربن فعال تولید شده از پسماندهای کشاورزی گردو و بادام [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 947-960]
 • جریان زیست‌محیطی طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرین‌گل با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیه‌سازی زیستگاه [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 515-532]
 • جریان موجی برآورد نفوذ در آبیاری موجی با استفاده از روش نقطه‌ای نفوذسنج موجی [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1219-1230]
 • جنگل تصادفی کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 689-705]
 • جنگل تصادفی کارایی روش‌های مختلف انتخاب متغیر کمکی در نقشه‌برداری رقومی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 973-987]
 • جیبرلیک اسید اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 155-167]

چ

 • چالخماز برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 333-347]

ح

 • حاصلخیزی خاک ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک در دیمزارهای شمال‌غرب ایران با استفاده از ارزش شاخص عناصر غذایی (NIV) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 897-919]
 • حوضة فلات مرکزی ایران ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران با روش تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • حوضه دره رود کاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره‌رود، استان اردبیل) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 827-845]

خ

 • خاک آهکی بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1093-1107]
 • خاک‏های آهکی برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 179-193]
 • خاکهای آهکی مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری کربن آلی در کاربری‌های مختلف خاک‌های آهکی استان لرستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 169-177]
 • خاک یخ‌زده بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت‌های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 755-764]
 • خصوصیات فیزیوگرافی کاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره‌رود، استان اردبیل) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 827-845]
 • خوزستان بررسی کارایی مدل سالت‌مد در شبیه‌سازی عملکرد گندم و شوری در شرایط خاک‌شور و غیر‌شور [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 933-946]
 • خیار برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 675-688]

د

 • دبی ویژه رسوب کاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره‌رود، استان اردبیل) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 827-845]
 • درصد زنده ماندن تأثیر شوری آب آبیاری بر میزان رشد و زنده‌مانی کرم خاکی (E. fetida) [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1277-1285]
 • دریاچه ارومیه برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 333-347]
 • دمای بیشینه الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1141-1156]
 • دمای حداقل پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1351-1366]
 • دمای حداکثر پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1351-1366]
 • دمای کمینه الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1141-1156]
 • دهستان محمد آباد تحلیلی بر اثرات سامانه‌های آبیاری نوین بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان محمدآباد، شهرستان عنبرآباد) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 765-780]
 • دوره خشکی تحلیل مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد کاپولا در استان فارس [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1157-1173]
 • دیم ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک در دیمزارهای شمال‌غرب ایران با استفاده از ارزش شاخص عناصر غذایی (NIV) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 897-919]
 • دینامیک شوری اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 797-811]
 • دی‌هیدروژناز تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1243-1255]

ذ

 • ذخیره‌ی کربن ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1323-1336]
 • ذرت معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]

ر

 • رابطه پیوندی تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]
 • رخدادهای حدی اقلیمی پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1351-1366]
 • ردپای آب بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 565-577]
 • رده‌بندی تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 209-223]
 • رده خاک وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]
 • رژیم آبیاری اثر توأم رژیم‌های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای با سامانه آبیاری قطره‌ای تیپ [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 549-563]
 • رس قابل پراکنش ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 455-469]
 • رسوب ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 455-469]
 • رسوب معلق بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • رطوبت خاک اثر توأم رژیم‌های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای با سامانه آبیاری قطره‌ای تیپ [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 549-563]
 • رگرسون حداقل مربعات جزئی قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 623-635]
 • رگرسیون چندگانه برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 179-193]
 • رگرسیون خطی بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 471-483]
 • رودخانه زرین‌گل طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرین‌گل با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیه‌سازی زیستگاه [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 515-532]
 • رودخانه شریانی کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 365-378]
 • رودخانه قره سو بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • روش LOI مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری کربن آلی در کاربری‌های مختلف خاک‌های آهکی استان لرستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 169-177]
 • روش PRD اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • روش احتراق خشک مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری کربن آلی در کاربری‌های مختلف خاک‌های آهکی استان لرستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 169-177]
 • روش استوری بررسی شاخص اصلاح‌شده سرزمین در ارزیابی تناسب سرزمین و تصحیح روابط آن [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1287-1298]
 • روش اسکیدمور برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 179-193]
 • روش خیدیر بررسی شاخص اصلاح‌شده سرزمین در ارزیابی تناسب سرزمین و تصحیح روابط آن [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1287-1298]
 • روش سطح پاسخ ارزیابی تأثیر نسبت‌های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 661-673]
 • روش عددی (پارامتریک) اهمیت تصحیح شاخص‌های سرزمین در تعیین کلاس تناسب سرزمین [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 961-972]
 • روش کوپراس (COPRAS) ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران با روش تصمیم‌گیری چند معیاره COPRAS [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 317-332]
 • روش والکلی بلک مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری کربن آلی در کاربری‌های مختلف خاک‌های آهکی استان لرستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 169-177]
 • روندیابی هیدرولوژیکی کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 365-378]
 • ریزمقیاس‌نمایی اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • ریزوباکس تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 737-754]
 • ریزوباکس تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1243-1255]

ز

 • زرینه رود بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 565-577]
 • زغال پسماند کشاورزی ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از کربن فعال تولید شده از پسماندهای کشاورزی گردو و بادام [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 947-960]
 • زغال‌زیستی توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 409-422]

س

 • سامانه های آبیاری نوین تحلیلی بر اثرات سامانه‌های آبیاری نوین بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان محمدآباد، شهرستان عنبرآباد) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 765-780]
 • سرب بررسی تأثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1109-1124]
 • سطح آبخوان بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 533-547]
 • سطوح مختلف کودی اثر توأم رژیم‌های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای با سامانه آبیاری قطره‌ای تیپ [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 549-563]
 • سلول پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 393-408]
 • سناریو آشکارسازی چگونگی واکنش خطی-غیرخطی و ترکیبی تبخیر پتانسیل به متغیرهای هواشناختی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1175-1188]
 • سناریوهای اقلیمی اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • سوپرجاذب آ-200؛ عملکرد؛ فرآهمی آب؛ کود؛ نخل خرما تأثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب، کود سولفات پتاسیم و کود حیوانی بر عملکرد و کاهش عارضه‌ی خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 989-1001]
 • سوزنی‌برگ اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص‌های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1257-1275]
 • سولفات آهن تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1231-1242]
 • سویا توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 409-422]
 • سیاه‌ماهی طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرین‌گل با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیه‌سازی زیستگاه [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 515-532]
 • سیتریک تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 737-754]
 • سیل بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 43-54]
 • سیمانی کننده بیولوژیکی جداسازی باکتری‌های کارا در رسوب زیستی کربنات‌کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 143-154]
 • سینتیک بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 471-483]

ش

 • شاخص آلودگی توزیع مکانی جیوه در خاک‌های اطراف کارخانه سیمان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • شاخص بارش استاندارد شده تحلیل مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد کاپولا در استان فارس [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1157-1173]
 • شاخص بهره‌وری آب پیامد بایوچار و باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم بر عملکرد و شاخص‌های بهره‌وری آب در برنج رقم طارم هاشمی در دو رژیم آبیاری غرقابی و تناوبی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1003-1018]
 • شاخص عناصر غذایی ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک در دیمزارهای شمال‌غرب ایران با استفاده از ارزش شاخص عناصر غذایی (NIV) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 897-919]
 • شاخص کیفیت تجمعی بررسی شاخص‌های کیفیت خاک در کشتزارهای گندم آبی در منطقه نظرآباد در غرب استان البرز [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1125-1139]
 • شاخص کیفیت نمورو بررسی شاخص‌های کیفیت خاک در کشتزارهای گندم آبی در منطقه نظرآباد در غرب استان البرز [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1125-1139]
 • شبکه عصبی مصنوعی قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 623-635]
 • شبیه ساز باران ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 455-469]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 349-364]
 • شبیه‌سازی اهمیت تصحیح شاخص‌های سرزمین در تعیین کلاس تناسب سرزمین [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 961-972]
 • شبیه‌سازی بررسی شاخص اصلاح‌شده سرزمین در ارزیابی تناسب سرزمین و تصحیح روابط آن [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1287-1298]
 • شبیه سازی بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 533-547]
 • شبیه سازی عددی بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • شرایط گلخانه‌ای اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • شماره منحنی بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 43-54]
 • شمال شرق ایران بررسی زیست‌محیطی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه ششتمد (شمال‌شرق ایران) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 721-735]
 • شمال‌غرب ایران ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک در دیمزارهای شمال‌غرب ایران با استفاده از ارزش شاخص عناصر غذایی (NIV) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 897-919]
 • شور مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده‌بندی خاک‌های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1081-1091]
 • شوری اثر تلقیح باکتری‌های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 649-660]

ض

 • ضرایب هیدرولیکی خاک نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 609-622]
 • ضریب CUI تحلیل عدم قطعیت و دقت روش های برآورد ضریب پخشیدگی طولی در رودخانه ها [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 813-825]
 • ضریب انتقال ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]
 • ضریب جذب ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]
 • ضریب رواناب بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت‌های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 755-764]
 • ضریب غنی‌شدگی بررسی زیست‌محیطی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه ششتمد (شمال‌شرق ایران) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 721-735]
 • ضریب همبستگی بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاک‏های سنگین مناطق مختلف دشت قزوین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 471-483]

ط

 • طبقه بندی کیفی ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1203-1218]
 • طیف سنجی مرئی مادون قرمز قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 623-635]

ع

 • عدم تعادل بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • عملکرد برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه کلزا در دو اقلیم‌ استان اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 781-795]
 • عملکرد مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 861-877]
 • عملکرد دانه بررسی کارایی مدل سالت‌مد در شبیه‌سازی عملکرد گندم و شوری در شرایط خاک‌شور و غیر‌شور [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 933-946]
 • عملکرد دانه و سنبله اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • عملکرد گندم بررسی شاخص‌های کیفیت خاک در کشتزارهای گندم آبی در منطقه نظرآباد در غرب استان البرز [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1125-1139]
 • عملکرد نیشکر اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 797-811]
 • عمل‏گر فازی پهنه‏ بندی مناطق حساس به فرسایش خندقی با استفاده از منطق فازی‏ (حوزه آبخیز قلعه گرگ شوشتر) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1033-1045]
 • عناصر غذائی بررسی وضعیت تغذیه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان خراسان رضوی با روش "انحراف از درصد بهینه" [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1299-1307]
 • عناصر کم مصرف اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 155-167]
 • عنبر آباد تحلیلی بر اثرات سامانه‌های آبیاری نوین بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان محمدآباد، شهرستان عنبرآباد) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 765-780]

غ

 • غلظت بررسی وضعیت تغذیه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان خراسان رضوی با روش "انحراف از درصد بهینه" [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1299-1307]
 • غلظت جیوه توزیع مکانی جیوه در خاک‌های اطراف کارخانه سیمان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • غلظت شوری شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-286]
 • غلظت فسفر تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص‌های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 439-453]
 • غلظت نانوذره تأثیر غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنی‌های انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 195-207]
 • غیرخطی آشکارسازی چگونگی واکنش خطی-غیرخطی و ترکیبی تبخیر پتانسیل به متغیرهای هواشناختی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1175-1188]

ف

 • فائو پنمن مونتیث شبیه‌سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 579-592]
 • فارس ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1323-1336]
 • فاضلاب ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1203-1218]
 • فاکتور آلودگی بررسی زیست‌محیطی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه ششتمد (شمال‌شرق ایران) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 721-735]
 • فاکتور انتقال معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی تناسب اراضی برای برنج بر مبنای مدل فائو و با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی تصمیم‌گیری چندمعیاری فازی (مطالعه موردی: مؤسسه تحقیقات برنج آمل، استان مازندران) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 879-895]
 • فرسایش بادی جداسازی باکتری‌های کارا در رسوب زیستی کربنات‌کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 143-154]
 • فرسایش‌پذیری خاک برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 179-193]
 • فرسایش خندقی پهنه‏ بندی مناطق حساس به فرسایش خندقی با استفاده از منطق فازی‏ (حوزه آبخیز قلعه گرگ شوشتر) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1033-1045]
 • فریک کیلیت رداکتاز معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]
 • فسفاتاز اسیدی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1243-1255]
 • فسفاتاز قلیایی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1243-1255]
 • فسفر اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 637-648]
 • فصل سرد واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1189-1202]
 • فصل گرم واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1189-1202]
 • فعالیت آنزیمی پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1309-1322]
 • فعالیت میکروبی پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1309-1322]
 • فعالیت‌های میکروبی اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص‌های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1257-1275]
 • فلزات سنگین بررسی زیست‌محیطی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه ششتمد (شمال‌شرق ایران) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 721-735]
 • فلزات سنگین تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1231-1242]

ق

 • قابلیت دسترسی عناصر غذایی بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1093-1107]
 • قطره‌ای سطحی اثر توأم رژیم‌های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای با سامانه آبیاری قطره‌ای تیپ [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 549-563]
 • قطره چکان اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 797-811]

ک

 • کاتالاز پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 393-408]
 • کادمیوم خاک کارایی نیتریلوتری استیک اسید در آبشویی و پالایش کادمیوم از خاک توسط گیاه ذرت [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 593-608]
 • کارایی تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص‌های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 439-453]
 • کارایی مصرف آب برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 675-688]
 • کارایی مصرف آب ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر تبخیر تعرق، ضریب گیاهی و عملکرد عناب (Ziziphus jujuba Mill.) در شرایط لایسیمتر [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 847-860]
 • کارایی مصرف کود برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 675-688]
 • کاربری اراضی طارم طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 55-71]
 • کارخانه سیمان توزیع مکانی جیوه در خاک‌های اطراف کارخانه سیمان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • کارکرد میکروبی پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1309-1322]
 • کاهو تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 423-437]
 • کربن آلی پیامد باکتری‌های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 129-143]
 • کرمانشاه بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 241-253]
 • کرم‌خاکی تأثیر شوری آب آبیاری بر میزان رشد و زنده‌مانی کرم خاکی (E. fetida) [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1277-1285]
 • کشاورزان تحلیلی بر اثرات سامانه‌های آبیاری نوین بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان محمدآباد، شهرستان عنبرآباد) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 765-780]
 • کشت مستقیم تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1019-1032]
 • کشت نشائی تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1019-1032]
 • کلاس تناسب اراضی بررسی شاخص اصلاح‌شده سرزمین در ارزیابی تناسب سرزمین و تصحیح روابط آن [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1287-1298]
 • کلروز توانایی زغال‌زیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 409-422]
 • کلروفیل اثر تلقیح باکتری‌های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 649-660]
 • کلزا تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخص‌های کارآیی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 439-453]
 • کلی فرم ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1203-1218]
 • کم‌آبیاری اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • کم آبیاری ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر تبخیر تعرق، ضریب گیاهی و عملکرد عناب (Ziziphus jujuba Mill.) در شرایط لایسیمتر [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 847-860]
 • کمبود آب بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 565-577]
 • کمبود نیتروژن مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 861-877]
 • کمیت ‌سنج‌های مفهومی فازی ارزیابی تناسب اراضی برای برنج بر مبنای مدل فائو و با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی تصمیم‌گیری چندمعیاری فازی (مطالعه موردی: مؤسسه تحقیقات برنج آمل، استان مازندران) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 879-895]
 • کود بررسی وضعیت تغذیه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان خراسان رضوی با روش "انحراف از درصد بهینه" [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1299-1307]
 • کودآبیاری برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 675-688]
 • کود زیستی ارزیابی تأثیر نسبت‌های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 661-673]
 • کود گاوی تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 423-437]
 • کوستیاکوف برآورد نفوذ در آبیاری موجی با استفاده از روش نقطه‌ای نفوذسنج موجی [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1219-1230]
 • کیتوسان معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]
 • کیفیت آب بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 565-577]
 • کیفیت خاک تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 707-720]
 • کی‌لیت معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]
 • کینوا اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]
 • کیوبیست کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 689-705]

گ

 • گالامبوس برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظه‌ای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینه‌رود با استفاده از تحلیل دوبعدی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 333-347]
 • گچی مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده‌بندی خاک‌های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1081-1091]
 • گل گهر تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1231-1242]
 • گوگرد بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1093-1107]
 • گونه‌های مرتعی بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت‌های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 755-764]
 • گیاه‌پالایی کارایی نیتریلوتری استیک اسید در آبشویی و پالایش کادمیوم از خاک توسط گیاه ذرت [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 593-608]

ل

 • لایسیمتر شبیه‌سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 579-592]
 • لایه‌های فازی پهنه‏ بندی مناطق حساس به فرسایش خندقی با استفاده از منطق فازی‏ (حوزه آبخیز قلعه گرگ شوشتر) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1033-1045]
 • لندست بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 43-54]
 • لندست 8 طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 55-71]
 • لوبیا معرفی کی‌لیت‌های اسید آمینه و کیتوسان آهن به عنوان منبع قابل دسترس آهن در محلول غذایی برای گیاهان با استراتژی I و II [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1061-1079]

م

 • مؤلفه هموارساز آشکارسازی چگونگی واکنش خطی-غیرخطی و ترکیبی تبخیر پتانسیل به متغیرهای هواشناختی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1175-1188]
 • مادیس ارزیابی کیفیت محصولات بخار آب باندهای IR و Near-IR مادیس در ایران [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1367-1381]
 • مالیک تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر تولید اسیدهای آلی و غلظت سرب و کادمیوم در گیاه کلم [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 737-754]
 • متغیر محیطی کارایی روش‌های مختلف انتخاب متغیر کمکی در نقشه‌برداری رقومی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 973-987]
 • متغیرهای کمکی کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 689-705]
 • متغیرهای محیطی توزیع مکانی جیوه در خاک‌های اطراف کارخانه سیمان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 85-95]
 • محیط زیست بررسی زیست‌محیطی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه ششتمد (شمال‌شرق ایران) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 721-735]
 • مدل GLDAS ارزیابی کارایی سامانه GLDAS در برآورد تابش سطح روزانه در ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 501-513]
 • مدل HADGEM2 درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهره‌وری از منابع آب موجود [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 255-268]
 • مدل SEAWAT تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان) [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-316]
 • مدل SWAT اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 225-239]
 • مدل بلیس پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1309-1322]
 • مدل ترکیبی آشکارسازی چگونگی واکنش خطی-غیرخطی و ترکیبی تبخیر پتانسیل به متغیرهای هواشناختی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1175-1188]
 • مدل‌سازی ارزیابی تأثیر نسبت‌های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 661-673]
 • مدل‌سازی کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 689-705]
 • مدل سازی قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 623-635]
 • مدل غیرخطی ماسکینگام کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 365-378]
 • مدل های هوشمند کاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره‌رود، استان اردبیل) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 827-845]
 • مدیریت آبیاری شبیه‌سازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 349-364]
 • مدیریت یکپارچه تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]
 • مرتع قرق اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص‌های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1257-1275]
 • مرحله ابتدایی رشد برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه کلزا در دو اقلیم‌ استان اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 781-795]
 • مرحله توسعه رشد برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه کلزا در دو اقلیم‌ استان اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 781-795]
 • مساحت خیس شده شبیه‌سازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره‌ای پالسی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 349-364]
 • مساحت قابل استفاده وزنی طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرین‌گل با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیه‌سازی زیستگاه [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 515-532]
 • مطلوبیت زیستگاه طراحی و تحلیل رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرین‌گل با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیه‌سازی زیستگاه [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 515-532]
 • مقاومت فروروی جداسازی باکتری‌های کارا در رسوب زیستی کربنات‌کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 143-154]
 • مقاومت کششی خاکدانه ارزیابی اثر کاربری جنگل و مرتع بر فرسایش بین‌شیاری و برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در جنوب شرقی ایران [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 455-469]
 • مقیاس‌سازی ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]
 • منابع آب درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهره‌وری از منابع آب موجود [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 255-268]
 • مناطق کوهستانی بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت‌های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 755-764]
 • منحنی رطوبتی خاک نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 609-622]
 • منحنی کمیت-شدت ارزیابی همبستگی ویژگی‌های خاک با پارامترهای منحنی Q/I پتاسیم در خاک‌های آهکی استان لرستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 379-391]
 • منحنی‌های سختی-مدت-فراوانی تحلیل مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی تحت تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد کاپولا در استان فارس [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1157-1173]
 • منطق فازی کارایی روش‌های مختلف انتخاب متغیر کمکی در نقشه‌برداری رقومی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 973-987]
 • منطق فازی ارزیابی تناسب اراضی برای برنج بر مبنای مدل فائو و با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی تصمیم‌گیری چندمعیاری فازی (مطالعه موردی: مؤسسه تحقیقات برنج آمل، استان مازندران) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 879-895]
 • مواد آلی اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 637-648]
 • میانگین دمای روزانه الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1141-1156]
 • میانگین وزنی مرتب شده (OWA) ارزیابی تناسب اراضی برای برنج بر مبنای مدل فائو و با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی تصمیم‌گیری چندمعیاری فازی (مطالعه موردی: مؤسسه تحقیقات برنج آمل، استان مازندران) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 879-895]
 • میکرومورفولوژی تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 209-223]
 • میوه ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر تبخیر تعرق، ضریب گیاهی و عملکرد عناب (Ziziphus jujuba Mill.) در شرایط لایسیمتر [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 847-860]

ن

 • نانوذرات CMC-nZVI تأثیر غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنی‌های انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 195-207]
 • نخل خرما ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای کبکاب در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 921-932]
 • نرم‌افزار ENVI طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 55-71]
 • نفوذ ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 27-42]
 • نفوذسنج برآورد نفوذ در آبیاری موجی با استفاده از روش نقطه‌ای نفوذسنج موجی [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1219-1230]
 • نقشه برداری خاک کارایی روش‌های مختلف انتخاب متغیر کمکی در نقشه‌برداری رقومی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 973-987]
 • نقشه‌برداری رقومی کاربرد دو تکنیک داده‌کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه) [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 689-705]
 • نگهداشت تأثیر غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحنی‌های انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-nZVI در محیط متخلخل اشباع [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 195-207]
 • نمونه گیری سیستماتیک الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1141-1156]
 • نم ویژه تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1337-1349]
 • نواحی روستایی تحلیلی بر اثرات سامانه‌های آبیاری نوین بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان محمدآباد، شهرستان عنبرآباد) [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 765-780]
 • نیاز آبی برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه کلزا در دو اقلیم‌ استان اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 781-795]
 • نیاز آبی ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر تبخیر تعرق، ضریب گیاهی و عملکرد عناب (Ziziphus jujuba Mill.) در شرایط لایسیمتر [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 847-860]
 • نیاز استاندارد اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 637-648]
 • نیاز جریان زیست‌محیطی بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 565-577]
 • نیترات ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQI [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1203-1218]
 • نیتروژن زی‌توده میکروبی اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص‌های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1257-1275]
 • نیتریلوتری‌استیک‌اسید (NTA) کارایی نیتریلوتری استیک اسید در آبشویی و پالایش کادمیوم از خاک توسط گیاه ذرت [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 593-608]
 • نیمرخ ارتفاعی وضعیت ماده آلی خاک در توده‌های جنگلی ارسباران [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]

و

 • واجذب تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]
 • ورمی‌کمپوست تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 423-437]
 • ورمی‌کمپوست ارزیابی تأثیر نسبت‌های مختلف اجزاء کود زیستی بر انحلال پتاسیم توسط باکتری Pseudomonas fluorescens [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 661-673]
 • ورمی‌کمپوست بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1093-1107]
 • وزن هزار دانه اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

ه

 • هدایت الکتریکی تأثیر شوری آب آبیاری بر میزان رشد و زنده‌مانی کرم خاکی (E. fetida) [دوره 34، شماره 6، 1399، صفحه 1277-1285]
 • هلیل‌رود تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 209-223]
 • همبستگی خاک مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده‌بندی خاک‌های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 5، 1399، صفحه 1081-1091]
 • همدما تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]
 • هم‌دماها اثرات حذف کربنات‌ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک‌های آهکی استان کرمان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 637-648]
 • هیپوکلریت سدیم تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 97-114]