ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

چکیده

چکیده
نفوذ، مهمترین‌ترین و مشکل‌ترین پارامتر ارزیابی سامانه‌های آبیاری سطحی است. اهمیت دانستن معادله نفوذ جهت تشریح هیدرولیک آبیاری سطحی، همراه با مشکلات تخمین قابل اطمینان پارامترهای آن، موجب صرف وقت و هزینه زیادی برای طراحی یک سامانه آبیاری می‌شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی روش‌های مختلف تخمین پارامترهای نفوذپذیری و ارائه روش دو نقطه‌ای جدیدی براساس معادله نفوذ فیلیپ است. در این راستا از هفت سری داده صحرایی با شرایط مختلف مزرعه‌ای از جمله طول، شیب و دبی ورودی استفاده گردید. همچنین با استفاده از مدل هیدرودینامیک نرم افزار SIRMOD و با تخمین پارامترهای معادله نفوذ به روش پیشنهادی و روش‌های دو نقطه‌ای الیوت و واکر، پیشروی بِنامی و اُفِن، یک نقطه‌ای شپارد و همکاران و یک نقطه‌ای والیانتزاس و همکاران، مراحل پیشروی و پسروی آبیاری شبیه‌سازی شدند تا دقت روش‌های مختلف تخمین پارامترهای معادله نفوذ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در برآورد میزان آب نفوذیافته به خاک در آبیاری نواری روش پیشنهادی (8/4درصد) و در آبیاری جویچه‌ای روش شپارد و همکاران (9/13درصد) و روش پیشنهادی (2/14درصد) دارای کمترین خطای نسبی می‌باشند. در پیش‌بینی مرحله پیشروی در آبیاری جویچه‌ای و نواری به ترتیب روش پیشروی بنامی و افن (5/19درصد) و روش پیشنهادی (6/6درصد) و در پیش‌بینی مرحله پسروی در آبیاری جویچه‌ای و نواری به ترتیب روش شپارد و همکاران (3/1درصد) و روش پیشنهادی (2/2درصد) دارای کمترین خطای استاندارد بودند.

واژه‌های کلیدی: روش دو نقطه‌ای، تخمین پارامترهای نفوذ، آبیاری جویچه‌ای، آبیاری نواری

عنوان مقاله [English]

ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها

نویسندگان [English]

  • H. Ebrahimian 1
  • B. Ghanbarian-Alavijeh 1
  • F. Abbasi 2
  • A. Hourfar 3
1 University of Tehran
2 Agricultural Engineering Research Institute (AERI)
3 University of Tehran
چکیده [English]

چکیده
نفوذ، مهمترین‌ترین و مشکل‌ترین پارامتر ارزیابی سامانه‌های آبیاری سطحی است. اهمیت دانستن معادله نفوذ جهت تشریح هیدرولیک آبیاری سطحی، همراه با مشکلات تخمین قابل اطمینان پارامترهای آن، موجب صرف وقت و هزینه زیادی برای طراحی یک سامانه آبیاری می‌شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی روش‌های مختلف تخمین پارامترهای نفوذپذیری و ارائه روش دو نقطه‌ای جدیدی براساس معادله نفوذ فیلیپ است. در این راستا از هفت سری داده صحرایی با شرایط مختلف مزرعه‌ای از جمله طول، شیب و دبی ورودی استفاده گردید. همچنین با استفاده از مدل هیدرودینامیک نرم افزار SIRMOD و با تخمین پارامترهای معادله نفوذ به روش پیشنهادی و روش‌های دو نقطه‌ای الیوت و واکر، پیشروی بِنامی و اُفِن، یک نقطه‌ای شپارد و همکاران و یک نقطه‌ای والیانتزاس و همکاران، مراحل پیشروی و پسروی آبیاری شبیه‌سازی شدند تا دقت روش‌های مختلف تخمین پارامترهای معادله نفوذ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در برآورد میزان آب نفوذیافته به خاک در آبیاری نواری روش پیشنهادی (8/4درصد) و در آبیاری جویچه‌ای روش شپارد و همکاران (9/13درصد) و روش پیشنهادی (2/14درصد) دارای کمترین خطای نسبی می‌باشند. در پیش‌بینی مرحله پیشروی در آبیاری جویچه‌ای و نواری به ترتیب روش پیشروی بنامی و افن (5/19درصد) و روش پیشنهادی (6/6درصد) و در پیش‌بینی مرحله پسروی در آبیاری جویچه‌ای و نواری به ترتیب روش شپارد و همکاران (3/1درصد) و روش پیشنهادی (2/2درصد) دارای کمترین خطای استاندارد بودند.

واژه‌های کلیدی: روش دو نقطه‌ای، تخمین پارامترهای نفوذ، آبیاری جویچه‌ای، آبیاری نواری

CAPTCHA Image