Volume 38 (2024)
Volume 37 (2023)
Volume 36 (2022)
Volume 35 (2021)
Volume 34 (2020)
Volume 33 (2019)
Volume 32 (2018)
Volume 31 (2017)
Volume 30 (2016)
Volume 29 (2015)
Volume 28 (2014)
Volume 27 (2013)
Volume 26 (2012)
Volume 25 (2011)
Volume 23 (2009)
Volume 22 (2008)
Research Article
اهمّیت زمان پیمایش بین خطوط هم زمان تمرکز در دقّت تخمین سیلاب از آب نمود واحد لحظه ای کلارک

S.H.R. Sadeghi; H. Asadi

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3882

Abstract
  چکیده آب نمود واحد یکی از مهم ترین و رایج ترین روش های پیش بینی دبی سیل از داده های مشاهده ای است. در حوزه های آبخیز فاقد داده های بارش و روان آب، امکان تهیه آب نمود واحد ...  Read More

Research Article
Seasonal and Annual Trend of Relative Humidity and Dew Point Temperature in Several Climatic Regions of Iran

A. Gharekhani; N. Ghahreman

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3883

Abstract
         Long term trend analysis of meteorological variables has a great importance in climate change detection studies. The purpose of this study was to assess changes in relative humidity and dew point temperature over the period 1973-2003. Monthly data of relative humidity ...  Read More

Research Article
تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری

F. Noruzi Fard; M.H. Salehi; H. Khademi; A.R. Davoudian Dehkordi

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3884

Abstract
  چکیده ماده ‌‌مادری از مهم‌ترین فاکتورهای خاک سازی در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مواد مادری آذرین، دگرگونی و رسوبی بـر روی برخی ...  Read More

Research Article
مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی

M. Daryaee; M. Kashefipoor; J. Ahadiyan; R. Ghobadiyan

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3885

Abstract
  چکیده احداث ساختمان ها و سازه های مختلف، باعث به هم فشرده شدن ذرات خاک و در نتیجه نشست خاک می گردد. نشست خاک تابع عوامل مختلفی مانند تغییر شکل فشاری، خارج شدن هوا و آب ...  Read More

Research Article
تدوین الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی اقتصادی سیستم‌های آبیاری تحت فشار

B. Ababaei; T. Sohrabi

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3886

Abstract
  چکیده از جمله روش‌های مرسوم طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار، می‌توان به روش افت بار واحد (حداکثر گرادیان هیدرولیکی)، روش حداکثر سرعت جریان و روش درصد افت بار اشاره ...  Read More

Research Article
مقایسه سیستم‌های هوش مصنوعی ANN) و (ANFIS در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران

K. Ahmadzadeh Gharah Gwiz; S.M. Mirlatifi; K. Mohammadi

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3887

Abstract
  چکیده تبخیر-تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و تخمین نیاز آبیاری است. در سال های اخیر استفاده از سیستم های هوشمند برای برآورد پدیده های هیدرولوژی افزایش چشمگیری ...  Read More

Research Article
ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها

H. Ebrahimian; B. Ghanbarian-Alavijeh; F. Abbasi; A. Hourfar

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3890

Abstract
  چکیده نفوذ، مهمترین‌ترین و مشکل‌ترین پارامتر ارزیابی سامانه‌های آبیاری سطحی است. اهمیت دانستن معادله نفوذ جهت تشریح هیدرولیک آبیاری سطحی، همراه با مشکلات تخمین قابل ...  Read More

Research Article
بررسی و تحلیل خصوصیات هیدرولیک جریان در مجاری ریز قطره چکان های مارپیچی با استفاده از نرم افزار FLUENT

M. Delghandi; M. Behzad; S. Broomandnasab

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3891

Abstract
  چکیده قطره چکان مهمترین قسمت آبیاری قطره ای محسوب می گردد برای طراحی و ساخت قطره چکان های با کارایی بالا، لازم است اطلاعات کاملی از چگونگی مکانیسم جریان درون مجاری آن ...  Read More

Research Article
واسنجی مدل آبدهی ماهانه برای حوزه‌های آبخیز کوچک

A. Rezaei

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3892

Abstract
  چکیده برای انجام اقدامات آبخیزداری و برنامه‌ریزی مدیریت بهینه منابع آب بویژه در حوزه‌های آبخیز کوچک، شناخت روابط هیدرولوژیکی از جمله برآورد سری زمانی مقدار رواناب ...  Read More

Research Article
آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی

H. Hamidifar; M.H. Omid; M. Nasrabadi

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3893

Abstract
  چکیده به منظور پیشگیری از آبشستگی گسترده ناشی از جریان پرسرعت خروجی در پایین دست سازه های هیدرولیکی مانند دریچه های کشویی، معمولاً از یک کف بند صلب استفاده می شود. اگرچه ...  Read More

Research Article
بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

M. Zangiabadi; A.S. Rangavar; H. Gh. Rafahi; M. Shorafa; M. R. Bihamta

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3894

Abstract
  چکیده فرسایش خاک یک معضل برای کشاورزی در نواحی استوایی و نیمه خشک می‌باشد و به علت اثرات دراز مدتش بر روی حاصلخیزی خاک و کشاورزی پایدار، از اهمیت زیادی برخودار است. فرسایش ...  Read More

Research Article
پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه‌خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA)

Y. Parvizi; M. Gorji; M.H. Mahdian; M. Omid

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3895

Abstract
  چکیده کربن آلی مهمترین مشخصه کیفی خاک بوده که حفاظت از آن محور اصلی کشاورزی پایدار و حفظ زیست بوم خاک است. پراکندگی کربن آلی خاک بیش از هر متغیر دیگری وابسته به وضعیت مدیریتی ...  Read More

Research Article
تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر

R. Mirabbasi Najafabadi; Y. Dinpazhoh

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3901

Abstract
  چکیده روند جریان رودخانه های منطقه شمال غرب ایران در سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه با روش من_کندال با حذف اثر کلیه ضرایب خودهمبستگی معنی دار مورد آزمون قرار گرفت. داده ...  Read More

Research Article
کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای

M.J. Nahvinia; A. Liaghat; M. Parsinejad

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3902

Abstract
  چکیده در مدیریت آبیاری سطحی، تابع نفوذ از اهمیت زیادی برخوردار است. معادلات ریاضی که تاکنون برای نفوذ توسعه یافته اند، توابع تک متغیره ای از زمان فرصت نفوذ می باشند. در ...  Read More

Research Article
ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

F. Abbasi; A. Liaghat; H. A. Alizadeh; Y. Abbasi; A. Mohseni

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3903

Abstract
  چکیده در این تحقیق، به منظور مطالعه و بررسی اثرات کودآبیاری بر تلفات نیترات از طریق رواناب سطحی در آبیاری جویچه ای و همچنین ارزیابی یک مدل ریاضی کودآبیاری، 12 آزمایش ...  Read More

Research Article
مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی

S. Besharat; A. H. Nazemi; A. Ashraf Sadraddini; S. Shahmorad

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3904

Abstract
  چکیده حرکت آب در خاک بر اساس جذب آب توسط ریشه کلید مراحل رشد گیاه و انتقال آب و املاح در سیستم خاک-گیاه می‌باشد. هدف از این تحقیق حل معادلات حاکم در انتقال آب در خاک و ارائه ...  Read More

Research Article
برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی

A. Haghverdi; B. Ghahraman; A.A. Khoshnood Yazdi; Z. Arabi

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3905

Abstract
  چکیده ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم مهمترین نقاط پتانسیلی در مدل سازی و مدیریت آب مورد نیاز محصولات کشاورزی می باشند. روش های مستقیم تعیین میزان رطوبت هزینه بر و گران می ...  Read More

Research Article
بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)

A. Alizadeh; N. Sayari; M.R. Hessami Kermani; M. Bannayan Aval; A.R. Farid-Hosseini

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3907

Abstract
  چکیده تغییر اقلیم دارای اثرات مستقیمی بر فرآیندهای هیدرولوژیکی نظیر تبخیر از سطح آب، تعرق از گیاه، تغذیه آبهای زیرزمینی، رواناب یا ذوب برف دارد. در این مقاله اثرات احتمالی ...  Read More

Research Article
بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک

M. Mousavi Baygi; B. Ashraf; A. Miyanabady

Volume 24, Issue 4 , September and October 2010

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3908

Abstract
  چکیده تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین یکی از پرکاربردترین پارامترهای مورد استفاده در پروژه ها و مدل سازی های هیدرولوژی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی می باشد. با توجه به ...  Read More