تأثیر بازدارنده ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

کارایی پایین مصرف فسفر در خاکهای آهکی یکی از معضلات تولید گندم در مزارع سرتاسر دنیاست. به منظور بررسی تأثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) و سطوح فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم (Triticum aestivum L.)، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل نوع کود نیتروژنه در پنج سطح (1- شاهد: بدون مصرف کود نیتروژنه، 2 و 3- کود سولفات آمونیوم با و بدون بازدارنده نیترات سازی DMPP و 4 و 5- کود سولفات نیترات آمونیوم با و بدون بازدارنده نیترات سازی DMPP همگی به میزان 100 میلی گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک) و فسفر در چهار سطح (صفر، 30، 60 و 90 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک) با سه تکرار در سال 1389 بر روی گندم بهاره رقم پیشتاز در دانشگاه شهرکرد انجام شد. براساس نتایج حاصله کاربرد بازدارنده نیترات سازی DMPP به همراه هر دو کود سولفات آمونیوم و سولفات نیترات آمونیوم منجر به افزایش معنی دار فسفر قابل استفاده خاک در انتهای آزمایش و همچنین افزایش معنی دار آمونیوم خاک و به طور عکس کاهش معنی دار نیترات خاک در طول آزمایش در مقایسه با تیمارهای مشابه اما بدون بازدارنده شد. نتایج نشان داد کاربرد بازدارنده نیترات سازی DMPP همراه با کود سولفات نیترات آمونیوم در کلیه سطوح فسفر مصرفی منجر به افزایش معنی دار (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nitrification Inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate (DMPP) and Phosphorus (P) on the Yield and P Use Efficiency of Wheat

نویسندگان [English]

  • Sh. Kiani
  • alireza hosseinpuor
چکیده [English]

Low phosphorus use efficiency in calcareous soils is one of the problems of wheat production in the fields, all over the world. This experiment was conducted to elucidate the effects of nitrification inhibitor (NI) 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) and phosphorus (P) levels on the yield and P use efficiency of wheat (Triticum aestivum L.). A factorial experiment in randomized complete block design was carried out with two factors of type of nitrogen fertilizer (1- control: with no added N fertilizer, 2 and 3- ammonium sulfate fertilizer (ASF) with and without nitrification inhibitor DMPP, 4 and 5- ammonium sulphate nitrate fertilizer (ASNF) with and without nitrification inhibitor DMPP with rate of 100 mg N Kg-1 soil) and different levels of P (0, 30, 60 and 90 mg P kg-1 soil) on spring wheat cv. Pishtaz during 2010 at ShahreKord University with three replicates. According to results, application of nitrification inhibitor DMPP with both of ASF and ASNF resulted to meaningful increase of soil available P at the end of experiment as well as significant increase of NH4+ and also significant decrease of NO3- in the soil during experiment as compared to similar treatments but without NI. The results indicated that application of nitrification inhibitor DMPP with ASNF at all P applied led to significant increase (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrification inhibitor
  • yield
  • Phosphorus use efficiency
  • Wheat (Triticum aestivum L.)
  • 3
  • 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP)
CAPTCHA Image