تجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سودوموناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تجزیه زیستی نرمال - هگزادکان به وسیله باکتری ها به عنوان یکی از روش های مهم زیست پالایی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تجزیه زیستی نرمال - هگزادکان با سطح آلودگی 2500 میلی گرم بر کیلوگرم بوسیله باکتری های سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)، پوتیدا (Pseudomonas putida) و باکتری های بومی مناطق آلوده در حضور منبع غذایی N:P:K (شامل سه نوع کود اوره با 46% نیتروژن، فسفات آمونیوم با 21% نیتروژن و 46% فسفر و سولفات پتاسیم با 40% پتاسیم) در شرایط آزمایشگاهی بوده است. آزمایش به صورت طرح آماری فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی (چند مشاهده ای) با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش سطح باکتری (سودوموناس آئروژینوزا (PA) و پوتیدا (PP)، سه جدایه از مناطق آلوده اهواز (IA)، سرخس (IS) و تهران (IT) و بدون باکتری)، دو سطح کود شیمیایی (صفر و دو تن در هکتار) دو محیط خاکی (استریل (SS) و غیراستریل (NS)) و دو بازه زمانی (30 و 60 روز) بود. سپس در نمونه های مورد مطالعه میزان کربن آلی کل (TOC) خاک بعنوان شاخص تجزیه نرمال - هگزادکان اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که تجزیه نرمال - هگزادکان در خاک‌های غیراستریل بیشتر از خاک های استریل بود. بیشترین میزان تجزیه نرمال - هگزادکان توسط جدایه سرخس صورت گرفت و میزان تجزیه توسط این جدایه در حضور ماده غذایی به 45% رسید در حالیکه میزان تجزیه در عدم حضور ماده غذایی کمتر بود (تقریباً یک سوم). بررسی ها نشان داد که با افزایش زمان، میزان تجزیه نرمال - هگزادکان در بین جدایه های باکتری افزایش معنی داری داشت. میزان تجزیه نرمال - هگزادکان در حضور تیمار کودی NPK پس از 60 روز، 4 برابر تیمار بدون کود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodegradation of Normal-Hexadecane in Soil by Pseudomonas and Selected Native Bacteria from Crud Oil Contaminated Regions

نویسندگان [English]

  • S. Saeidi
  • A. Fotovat
  • A. Lakzian
چکیده [English]

The biodegradation of normal-hexadecane by bacteria is one of the important aspects of bioremediation.
The aim of this study was to investigate degradation of normal hexadacane (with level of contamination,
2500 mg.kg-1) by Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida and native bacteria of contaminated regions in the presence of NPK (three types of fertilizer: urea with 46% nitrogen, ammonium phosphate with 21% nitrogen and 46% phosphor and potassium sulphate with 40% potassium) as nutritious source. The experiment was carried out as a completely randomized design (CRD) with factorial arrangement in three replications. Experimental factors included six levels of bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, three strains from contaminated regions Ahvaz, Sarakhs and Tehran and control), three levels of fertilizers treatment (0 and 2 ton.ha-1 of NPK) and two levels of soil condition (sterile and non-sterile) at two times (30 and 60 days). Then, soil total organic carbon (TOC) as index for the degradation of normal hexadacane in samples was measured. The results showed that degradation of normal hexadecane in sterilized soil samples were higher than non sterilized soil samples. the highest degradation of normal hexadecane was observed in the presence of Sarakhs strain. The amount of degradation by this strain with nutritious source was 45% whereas this value was lower (one third) in the absence of NPK. Moreover, the results indicated that the amount of degradation by the bacteria increased with time. Biodegradation value in the presence of NPK was 4-fold higher compared to no-NPK treatment after 60 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseud
CAPTCHA Image