بررسی پالایش برخی فلزات سنگین خاک توسط ذرت و کلزا در سیستم کشت منفرد و مخلوط

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گیاه پالایی یکی از کم هزینه ترین روش های پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین می باشد. هدف این مطالعه بررسی توان گیاه پالایی دو گیاه ذرت و کلزا تحت سیستم کشت منفرد و مخلوط بود. بدین منظور آزمایشی گلخانه ای به صورت کشت گلدانی بر روی یک خاک آهکی آلوده به سرب و روی انجام شد. تیمارها شامل کشت منفرد ذرت، کشت منفرد کلزا و کشت مخلوط (ذرت و کلزا) بودند. نتایج نشان داد فعالیت ریشه گیاه با کاهش pH و افزایش کربن آلی محلول خاک، زیست فراهمی فلزات سرب، روی، مس و نیکل را افزایش داد. جذب فلزات سرب، روی، مس و نیکل در ریشه کشت مخلوط کمتر از ریشه ذرت و بیشتر از ریشه کلزا بود. جذب روی و نیکل توسط شاخساره کلزا و کشت مخلوط بیشتر از ذرت بود. همچنین نتایج مربوط به جذب فلزات در کل زیست توده (جمع ریشه و شاخساره) نشان داد جذب مس و نیکل در زیست توده کشت مخلوط کمتر از ذرت و بیشتر از کلزا بود در حالی که جذب سرب و روی در زیست توده ذرت و کشت مخلوط بیشتر از کلزا بدست آمد. همچنین کشت مخلوط باعث افزایش عملکرد ذرت و کلزا نسبت به کشت منفرد شد. بنابراین به نظر می رسد استفاده از سیستم کشت مخلوط می تواند فلزات روی و نیکل را بیشتر از ذرت منفرد و مس را بیشتر از کلزای منفرد استخراج کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remediation of Some Soil Heavy Metals by Corn and Canola in Single and Mixed Culture System

نویسندگان [English]

  • Y. Azimzadeh
  • H. Shariatmadari
چکیده [English]

Phytoremediation is one of the lowest-cost methods for remediation of soils contaminated with heavy metals. This study was conducted to investigate the phytoremediation potential of corn and canola, grown under single and mixed culture systems. Thus, a pot experiment was carried out on a calcareous soil contaminated by Pb and Zn. Treatments included single culture of corn, single culture of canola and mixed culture of corn and canola. Results showed that bioavailability of metals, lead, zinc, nickel and copper increased with decreasing soil pH and increasing DOC as influenced by root activity. Root uptake of metals; lead, zinc, copper and nickel in mixed culture, was more than that of in canola and lower than that of in corn. Zinc and nickel uptake by shoots of canola and mixed culture, were more than corn. Also, the results concerning the uptake of metals in the total biomass (sum of roots and shoots) showed uptake of copper and nickel in corn was more than mixed culture and it was more than canola while, uptake of lead and zinc in corn and mixed culture was more than canola. Also, the total yield of corn and canola in mixed culture increased. Therefore, it seems use of mixed culture system may extract metals, zinc and nickel more than corn, and copper more than canola, in single culture systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phytoremediation
  • Heavy metals
  • Mixed culture
  • corn
  • Canola
CAPTCHA Image