انتخاب‌پذیری و جذب پتاسیم توسط بنتونیت‌های اشباع شده با کلسیم، منیزیم و سدیم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، داشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

انتخاب­گری نسبی و ظرفیت تبادل­کاتیونی تبادل‌گر از جمله عوامل مهم و تعیین­کننده در جذب و نگهداشت کاتیون­ها محسوب می‌گردند. در این پژوهش، تأثیر مقدار جاذب، pH و زمان تماس بر انتخاب­پذیری پتاسیم توسط بنتونیت­های اشباع شده با کلسیم، منیزیم و سدیم در سیستم­های دوتایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، به­منظور ارزیابی تأثیر نسبت­های اکیوالانی مختلف پتاسیم محلول (1/0، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0، 9/0 و 1) و کاتیون همراه بر مقدار جذب پتاسیم، آزمایش­های ایزوترم پتاسیم در حضور این جاذب­ها انجام شد. نتایج نشان داد که جذب پتاسیم توسط بنتونیت­های کلسیمی، منیزیمی و سدیمی با افزایش زمان تماس، افزایش پیدا کرد و در زمان 24 ساعت به بیشترین مقدار خود رسید. معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم نسبت به معادله شبه مرتبه اول بهتر توانست روند جذب پتاسیم توسط بنتونیت­ها را باگذشت زمان توصیف نماید. جذب پتاسیم توسط بنتونیت­های اشباع ‌شده با منیزیم و سدیم، با افزایش مقدار جاذب در دامنه 2-1/0 گرم، روند نزولی داشت، در حالی­که، بنتونیت کلسیمی بیشترین جذب پتاسیم را در مقدار 2/0 گرم نشان داد. با افزایش pH، درصد جذب پتاسیم از فاز محلول‌‌‌ افزایش ‌یافت؛ به‌گونه‌ای که در pH برابر 9 به بیشترین مقدار خود رسید. میزان جذب پتاسیم توسط بنتونیت­ سدیمی و منیزیمی در تمام pHها، تقریباً به یک اندازه و در عین حال، بیشتر از بنتونیت کلسیمی صورت گرفت. نتیجه جالب توجه این پژوهش در شباهت بیشتر رفتار بنتونیت منیزیمی به بنتونیت سدیمی نسبت به بنتونیت کلسیمی بود. ضرایب انتخاب­پذیری وانسلو، گینز-توماس و گاپون تحت تأثیر زمان تماس، مقدار جاذب و pH تغییر کردند. مقایسه نتایج بررسی اثر فاکتورهای اشاره شده با نتایج ضرایب انتخاب­پذیری نشان داد که این ضرایب نمی­توانند ملاک قطعی برای قضاوت در مورد ترجیح­پذیری یک کاتیون نسبت به کاتیون دیگر برای جذب در مکان­های تبادلی باشند. بررسی ایزوترم جذب پتاسیم نشان داد که میزان جذب پتاسیم در فاز جامد با افزایش کسر اکیوالانی پتاسیم محلول، روند صعودی داشت؛ به‌گونه‌ای که حداکثر جذب پتاسیم، در بالاترین غلظت اولیه پتاسیم (30 میلی اکیوالان در لیتر، معادل کسر اکیوالانی 1)، مشاهده شد. بیشترین مقدار ضریب جذب خطی (Kd)، 3/151 لیتر در کیلوگرم و کمترین آن، 9/11 لیتر در کیلوگرم، به ترتیب در بنتونیت سدیمی و بنتونیت کلسیمی به دست آمد. پارامتر گرمای تبادل در معادله تمکین، به ترتیب برای بنتونیت­های سدیمی، منیزیمی و کلسیمی برابر 5/4، 0/5 و 1/19  (J mol-1)به دست آمد. هر سه معادله خطی ساده، تمکین و فروندلیچ به خوبی به داده­های جذب پتاسیم برازش شدند. بیشترین مقدار ضریب تعیین برای معادله خطی ساده و کمترین خطای استاندارد برای معادله فروندلیچ برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selectivity and Adsorption of Potassium by Bentonites Saturated with Calcium, Magnesium and Sodium

نویسندگان [English]

 • Shabnam Jalilian 1
 • Faranak Ranjbar 2
1 Department of Soil Science, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Soil Science, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah,,Iran
چکیده [English]

Introduction
The relative preference and the cation exchange capacity of the exchanger are among the important and determining factors in the adsorption and retention of cations. Studies have shown that factors such as valency, the size of the hydrated radius or the relative hydration energy of ions, the type of clay mineral, the concentration of the solution phase, the amount of organic matter, the structural characteristics, and the charge density of the exchanger determine the preferential adsorption of cations in the soil. The aims of this study were: 1) to investigate the effect of contact time, adsorbent dose, and pH on potassium selectivity by bentonite in binary systems including K-Ca, K-Mg, and K-Na based on Gapon, Vanslow, and Gaines-Thomas equations and 2) to investigate the potassium adsorption isotherms by bentonites saturated with calcium, magnesium, and sodium.
Materials and Methods
To saturate bentonite, 1 M solutions of calcium, magnesium, and sodium chloride were separately used. The effects of contact time (10-1440 min), adsorbent dose (0.1-2 g), and pH (3-9) on potassium adsorption and selectivity by bentonites saturated with calcium, magnesium, and sodium in binary systems were investigated. In these experiments, 20 mL of a solution containing 24 meq L-1 of potassium and 6 meq L-1 of the competing cation (Ca, Mg, or Na) were added to the adsorbent. The selectivity coefficients of Gapon, Valselow, and Gaines-Thomas were calculated. Isotherm experiments were also performed to evaluate the effect of different equivalent fractions of potassium (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, and 1) and the competing cation in the solution phase on potassium adsorption. Simple linear, Freundlich, and Temkin equations were fitted to the isotherm data.
Results and Discussion
This study results showed that the adsorption of potassium by Ca-, Mg-, and Na-bentonites increased with increasing contact time and reached its highest value in 24 hours. The pseudo-second-order kinetic equation was better able to describe the process of potassium adsorption by bentonites over time than the pseudo-first-order equation. Potassium adsorption by Mg- and Na-bentonites had a downward trend with increasing the absorbent dose in the range of 0.1-2 g, while Ca-bentonite showed the highest adsorption of potassium in the dose of 0.2 g. With increase in pH, the percentage of potassium adsorbed from the solution phase increased; and reached its maximum value at pH 9. The amount of potassium adsorption by Mg- and Na-bentonite in all pHs was almost the same and at the same time more than Ca-bentonite. The interesting result of this research was that the behavior of Mg-bentonite was more similar to Na-bentonite than to Ca-bentonite. An increase in the negative charge of aluminosilicates with an increase in pH can occur due to the loss of protons by silanol and aluminol groups. The selectivity coefficients of Gapon, Vanslow, and Gaines-Thomas changed under the influence of contact time, adsorbent dose, and pH. Comparing the results of the investigation of the mentioned factors with the results of the selectivity coefficients showed that these coefficients cannot be a definitive criterion for judging the preference of one cation over another cation for adsorption in exchange sites. The isotherm experiment indicated that the amount of potassium adsorption in the solid phase increased with the increase of the potassium equivalent fraction in the solution phase; so the maximum adsorption was observed at the highest initial concentration of potassium (30 meq L-1, which corresponded to the equivalent fraction of 1). The linear adsorption coefficient in the simple linear equation (Kd) showed that potassium adsorption by Na-bentonite was higher than the two others. The highest amount of Kd, 56.0 L kg-1, and the lowest value, 11.9 L kg-1, were obtained for bentonites saturated with sodium and calcium, respectively. The parameter bT, the heat of exchange in the Temkin equation, was estimated to be 4.5, 5.0, and 19.1 (J mol-1) for bentonites saturated with sodium, magnesium, and calcium, respectively. Three simple linear equations, Freundlich, and Temkin were able to describe the adsorption process well. However, based on the highest value of the coefficient of determination (R2) and the lowest value of the standard error (SE), it can be said that the Freundlich equation showed the best fit to the data.
Conclusion
The highest adsorption of potassium occurred at a contact time of 24 h, a dose of 0.1 g for Mg- and Na-bentonite and 0.2 g for Ca-bentonite and pH 9. The pseudo-second-order equation described well the kinetics of potassium adsorption by bentonites over time. The results showed that the behavior of Mg-bentonite was more similar to Na-bentonite than Ca-bentonite. The selectivity coefficients of Vanslow, Gaines-Thomas, and Gapon changed under the influence of contact time, adsorbent dose, and pH. The results revealed that it is not possible to definitely determine the preference or non-preference of a cation based only on selectivity coefficients. The isotherm experiment showed that the amount of potassium adsorption increased with the increase of the initial equivalent fraction of potassium in the solution. The highest value of R2 and the lowest value of SE were obtained for simple linear and Freundlich equations, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cation exchange
 • Gapon
 • Gaines-Thoma
 • Isotherm
 • Vanselow
 1. Bower, C.A., Reitmeir, R.F., & Fireman, M. (1952). Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. Soil Science 73: 251– http://dx.doi.org/10.1097/00010694-195204000-00001.
 2. Braz, A.M.S., Fernandes, A.R., Ferreira, J.R., & Alleoni, L.R.F. (2013). Prediction of the distribution coefficients of metals in Amazonian soils. Ecotoxicology and Environmental Safety 95: 212–220. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2013.05.007.
 3. Evangelou, V.P., & Lumbanraja, J. (2002). Ammonium-potassium-calcium exchange on vermiculite and hydroxy-aluminum vermiculite. Soil Science Society of America Journal 66(2): 445–455. https://doi.org/10.2136/sssaj2002.4450.
 4. Ho, S. (1995). Adsorption of heavy metals from waste streams by peat. Ph.D Thesis, University of Birmingham, Birmingham. http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/8742.
 5. Ho, Y.S., & McKay, G. (1998). A comparison of chemisorption kinetic models applied to pollutant removal on various sorbents. Process Safety and Environmental Protection 76(4): 332–340. https://doi.org/10.1205/0957582985296966.
 6. Jalali, M. (2012). Soil Fertility. Bu Ali Sina University Publishing. 541 pages. (In Persian)
 7. Jalali, M., Mohammadi Arian, T., & Ranjbar, F. (2020). Selectivity coefficients of K, Na, Ca, and Mg in binary exchange systems in some calcareous soils. Environmental Monitoring and Assessment 192: 80. https://doi.org/10.1007/s10661-019-8022-y.
 8. Khalilirad, M., & Towfighi, H. (2017). Binary K-Ca exchange on a clay separated from a soil with dominant illite (mica) mineralogy: 2- Determination of selectivity coefficients and thermodynamic parameters and effects of K-depletion on them. Iranian Journal of Soil and Water Research 48(3): 599– https://doi.org/10.22059/ijswr.2017.209678.667477. (In Persian)
 9. ‏Lin, J., Yanhui, Zh., & Zhiliang, Zh. (2011). Evaluation of sediment cropping with active barrier systems (ABS) using calcite/zeolite mixtures to simultaneously manage phosphorus and ammonium release. Science of Total Environment 409: 638– https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.10.031.
 10. Liu, X., Lu, X., Sprik, M., Cheng, J., Meijer, E.J., & Wang, R. (2013). Acidity of edge surface sites of montmorillonte and kaolinite. Geochimica et Cosmochimica Acta 117: 180– https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.04.008.
 11. Malakouti, M.J., Shahabi, A.A., & Bazargan, K. (2016). Potassium in agriculture: the role of potassium in the production of healthy agricultural products. Moballeghan Publishing. 352 pages. (In Persian with English abstract)
 12. Pagnanelli, F., Esposito, A., Toro, L., & Veglio, F. (2003). Metal speciation and pH effect on Pb, Cu, Zn and Cd biosorption onto Sphaerotilus natans: Langmuir-type empirical model. Water Research37(3): 627–633. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00358-5.
 13. ‏Rafatullah, M., Sulaiman, O., Hashim, R., & Ahmad, A. (2009). Adsorption of copper (II), chromium (III), nickel (II) and lead (II) ions from aqueous solutions by Meranti sawdust. Journal of Hazardous Materials 170: 969–977. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.066.
 14. Ranjbar, F., & Jalali, M. (2016). Empirical and mechanistic evaluation of sodium exchange isotherms on natural mineral and organic adsorbents and organically functionalized nanoparticles. International Journal of Environmental Science and Technology 13(8): 1891–1916. http://dx.doi.org/10.1007/s13762-016-0983-6.
 15. Shaheen, S.M., Tsadilas, C.D., & Rinklebe, J. (2013). A review of the distribution coefficients of trace elements in soils: Influence of sorption system, element characteristics, and soil colloidal properties. Advances in Colloid and Interface Science 201: 43–56.‏ https://doi.org/10.1016/j.cis.2013.10.005.
 16. Shainberg, I., Oster, J.D., Wood, J.D. (1980). Sodium/calcium exchange in montmorillonite and illite suspensions. Soil Science Society of America Journal 44: 960–964. https://doi.org/10.2136/sssaj1980.03615995004400050017x.
 17. Sparks, D.L. (2003). Environmental Soil Chemistry. Elsevier.‏ 345 pages.
 18. Takahashi, Y., Dahlgren, R.A., Kanno, H., Nanzyo, M., & Takahashi, T. (2018). Mechanisms for high potassium selectivity of soils dominated by halloysite from northern California, USA. Soil Science and Plant Nutrition 64(1): 90–99. https://doi.org/10.1080/00380768.2017.1411167.
 19. Visconti, F., De Paz, J.M., & Rubio, J.L. (2012). Choice of selectivity coefficients for cation exchange using principal components analysis and bootstrap ANOVA of coefficients of variation. European Journal of Soil Science63(4): 501–‏https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2012.01474.x.

 

CAPTCHA Image