دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387 

مقالات پژوهشی

1. مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک

10.22067/jsw.v0i22.977

احد فعالیان؛ قلاوند قلاوند؛ مدرس ثانوی مدرس ثانوی؛ اصغرزاده اصغرزاده


2. تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

10.22067/jsw.v0i22.980

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ خاوازی خاوازی؛ اصغر زاده اصغر زاده


17. تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

10.22067/jsw.v0i22.1017

احد فعالیان؛ مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی؛ برخورداری برخورداری


18. مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

10.22067/jsw.v0i22.1018

احد فعالیان؛ امیری تکلدانی امیری تکلدانی؛ ابوالقاسمی ابوالقاسمی؛ هورفر هورفر


20. مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

10.22067/jsw.v0i22.1020

احد فعالیان؛ شفاعی بجستان شفاعی بجستان؛ کاشفی پور کاشفی پور


22. مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

10.22067/jsw.v0i22.1022

احد فعالیان؛ صادقی صادقی؛ خالدی درویشان خالدی درویشان؛ تلوری تلوری


24. تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

10.22067/jsw.v0i22.1024

احد فعالیان؛ موسوی موسوی؛ رزمجو رزمجو؛ مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد


28. مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

10.22067/jsw.v0i22.1033

احد فعالیان؛ تفضلی تفضلی؛ زارع ابیانه زارع ابیانه؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ غفوری غفوری؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ مریانجی مریانجی


39. بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

10.22067/jsw.v0i22.1045

احد فعالیان؛ صدقیانی پور صدقیانی پور؛ صداقت کردار صداقت کردار