دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389 
بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

10.22067/jsw.v0i0.3894

مهدی زنگی آبادی؛ عبد الصالح رنگ آور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا؛ محمدرضا بی همتا