دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392 
کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

صفحه 61-69

10.22067/jsw.v0i0.22202

میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ مجید نوری محمدیه؛ علی اسکندری؛ سید محمود محاطی


نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

صفحه 103-112

10.22067/jsw.v0i0.22211

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ مسعود کاووسی؛ محمد رضا یزدانی


یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

صفحه 145-157

10.22067/jsw.v0i0.22223

علی اصغر ذوالفقاری؛ مهدی شرفا؛ محمدحسین محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالحسین هورفر؛ منوچهر گرجی اناری


مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

صفحه 235-246

10.22067/jsw.v0i0.22236

فرزانه صاحبی وایقان؛ داوود فرسادی زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر