دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مرداد و شهریور 1395 
13. بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens culinaris L)

صفحه 817-828

10.22067/jsw.v30i3.40474

محسن آذرنیا؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ حمیدرضا عیسوند؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


20. شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی

صفحه 904-919

10.22067/jsw.v30i3.41629

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجف علی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی