دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388 
4. تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

10.22067/jsw.v0i0.1724

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ حق نیا حق نیا؛ رمضانیان رمضانیان


13. مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

10.22067/jsw.v0i0.1734

احد فعالیان؛ خداشناس خداشناس؛ فغفور مغربی فغفور مغربی؛ اسماعیلی اسماعیلی؛ کورش وحید کورش وحید