نویسنده = محمدرضا مجدزاده طباطبائی
مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9217

سمیه پوربخشیان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سید سعید موسوی ندوشنی؛ شهرام منصوری


شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2921

مرضیه خضریان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1017

محمدرضا پیرستانی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ ندا برخورداری