درباره نشریه

این نشریه از سال 1364 بنام علوم و صنایع کشاورزی ( تمام گرایش ها) به چاپ رسیده است و
از سال 1386 به صورت تخصصی بنام آب و خاک مقالات را به چاپ می رساند.


هدف از انتشار این نشریه  افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است.  مقالات علمی پژوهشی محققین محترم را درزمینه های
آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی را که  برای اولین بار منتشر می شود ، می پذیرد

 بر اساس مصوبه وزارت عتف از سال 1398، کلیه نشریات دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.


پروانه انتشار نشریه آب و خاک کلیک کنید(کد ارسال شود)

دوره انتشار

دوماهنامه - 6 شماره در سال-

شناسه دیجیتالی مقاله

DOI

نوع داوری

دو سو ناشناس

سیستم مشابهت یابی

https://hamyab.sinaweb.net

سیاست دسترسی و انتشار

دسترسی آزاد

اخلاق نشر

این نشریه عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE)

قالب متن مقالات

PDF, HTML

مجوز انتشار و حق مولف

Creative Commons license CC-BY

هزینه انتشار

یک میلیون ریال