فرایند پذیرش مقالات

  • نویسنده مسئول

   - ثبت نام نویسنده مسئول از طریق سامانه نشریه                                               

   - ثبت نویسندگان مقاله (ایمیل، شماره تماس، اسامی فارسی و انگلیسی و مرتبه علمی و دانشگاه)

   - ارسال مقاله (تعهد نامه و فرم تعارض منافع و داوران پیشنهادی)

    

   نویسندگان

   - نویسندگان محترم با مراجعه به سایت می توانند مقاله ارسال شده و مراحل آن را در قالب نویسنده همکار مشاهده نمایند.

    

   دبیرخانه نشریه

   - دریافت مقاله توسط کارشناس نشریه (درصورت دارا نبودن فرمت نشریه، تعهد نامه و فرم‌ها و همچنین وجود نقص در درج اسامی  نویسندگان، مقاله برگشت داده می‌شود).

   - ارسال مقاله برای اعضای هیات تحریریه و تعیین داوران

   - ارسال مقاله برای داوری (حداقل 4 داور)- در این مدت در صورت عدم پاسخگویی دوران در مهلت مقرر، مجددا داور جدید انتخاب می‌شود و هر 10 روز داوری پیگیری می‌شود.

    

   نویسنده مسئول

   - در صورت دریافت دو جواب مثبت از سوی داوران، ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات (از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی و یا نویسنده با مراجعه به سامانه مطلع می‌شود).

   - سپس در صورت انجام اصلاحات و ارسال آن به نشریه، مقاله برای داوری نهایی ارجاع می‌شود.

   - در صورت دریافت جواب منفی توسط داوران، مقاله رد می‌شود و از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی و یا نویسنده با مراجعه به سامانه مطلع می‌شود.

   - در صورت مثبت بودن جواب داوری نهایی درخواست پرداخت هزینه انتشار به مبلغ دو میلیون ریال از طریق ایمیل به نویسنده اطلاع‌رسانی می‌شود.

   - پرداخت هزینه انتشار توسط نویسنده (پرداخت از طریق درگاه اینترنتی موجود در سامانه نشریه امکان‌پذیر می‌باشد).

   - در صورت پرداخت هزینه، نویسنده مسئول می‌تواند صدور نامه پذیرش را از طریق ایمیل درخواست نماید.

    

   دبیرخانه نشریه

   - صدور نامه پذیرش به نویسنده مسئول

   - قرار گرفتن در نوبت چاپ (فرایند ویراستاری و آماده‌سازی نهایی مقاله و نیز اطلاع رسانی به دیگر نویسندگان، برعهده نویسنده مسئول می‌باشد).