اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~valizadeh/
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: 14  

سردبیر

دکتر امیر فتوت

علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد

afotovat.profcms.um.ac.ir/
afotovatum.ac.ir
0000-0002-5551-7002

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین اوستان

علوم خاک استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?oustan
oustanhotmail.com
.
0000-0002-4291-341x

h-index: 15  

دکتر عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
.
0000-0002-3224-6529

h-index: 22  

دکتر فرهاد خرمالی

علوم خاک استاد، علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormali.profcms.gau.ac.ir/
fkhormaligau.ac.ir
.
0000-0001-6805-7343

h-index: 20  

دکتر امین علیزاده

آبیاری و زهکشی استاد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

alizadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
alizadehum.ac.ir
.
0000-0002-6139-3376

h-index: 2  

دکتر محمد موسوی بایگی

هواشناسی کشاورزی استاد،هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~mousavib
mousavibum.ac.ir
.
0000-0002-4446-4005

h-index: 10  

دکتر غلامعلی کمالی

هواشناسی کشاورزی دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)

faculty.srbiau.ac.ir/gh-kamali/fa
a.kamalisrbiau.ac.ir
.
0000-0002-5219-6258

h-index: 14  

دکتر امیر لکزیان

علوم خاک استاد، علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد

lakzian.profcms.um.ac.ir/index.php/my-cv
alakzianyahoo.com
.
0000-0003-3972-5802

h-index: 21  

دکتر ابوالفضل مساعدی

آبیاری و مهندسی عمران استاد، آبیاری و مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

mosaedi.profcms.um.ac.ir
mosaedium.ac.ir
0000-0002-9698-5005

h-index: 5  

دکتر رضا خراسانی

خاکشناسی دانشیارگروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

khorasani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
khorasanium.ac.ir
0000-0003-3397-3987

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر صالح تقوائیان

آبیاری دانشیار، آبیاری، دانشگاه اوکلاهما، امریکا

water.okstate.edu/connect/faculty-members/taghvaeian
saleh.taghvaeianokstate.edu
0000-0002-9438-6682

h-index: 12  

دکتر حسین قدیری

خاکشناسی استاد، گروه خاکشناسی، دانشگاه گریفیت، استرالیا

app.griffith.edu.au/phonebook/phone-details.php?id=1742557
h.ghadirigriffith.edu.au
0000-0002-8127-7532

h-index: 38  

مدیر داخلی

سمیه توانا

.

jswa3um.ac.ir
.

کارشناس نشریه

سمانه محمدی

.

jswa3um.ac.ir