اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~valizadeh/
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: 15  

سردبیر

دکتر امیر فتوت

استاد علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

afotovat.profcms.um.ac.ir/
afotovatum.ac.ir
0000-0002-5551-7002

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین اوستان

استاد علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?oustan
oustanhotmail.com
0000-0002-4291-341X

h-index: 16  

دکتر جواد بذرافشان

دانشیار هواشناسی پردیس کشاورزی ، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jbazr
jbazrut.ac.ir
0000-0002-6721-8990

h-index: 10  

دکتر عبدالمجید لیاقت

استاد آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

h-index: 18  

دکتر فرهاد خرمالی

استاد علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormali.profcms.gau.ac.ir/
fkhormaligau.ac.ir
0000-0001-6805-7343

h-index: 22  

دکتر امین علیزاده

استاد آبیاری و زهکشی آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

alizadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
alizadehum.ac.ir
0000-0002-6139-3376

h-index: 14  

دکتر محمد موسوی بایگی

استاد هواشناسی کشاورزی هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~mousavib
mousavibum.ac.ir
0000-0002-4446-4005

h-index: 11  

دکتر امیر لکزیان

استاد علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
,

lakzian.profcms.um.ac.ir/index.php/my-cv
alakzianyahoo.com
0000-0003-3972-5802

h-index: 16  

دکتر ابوالفضل مساعدی

استاد آبیاری و مهندسی عمران دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

mosaedi.profcms.um.ac.ir
mosaedium.ac.ir
0000-0002-9698-5005

h-index: 6  

دکتر رضا خراسانی

دانشیارخاکشناسی دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

khorasani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
khorasanium.ac.ir
0000-0003-3397-3987

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر صالح تقوائیان

دانشیار آبیاری دانشگاه اوکلاهما، امریکا

experts.okstate.edu/saleh.taghvaeian
saleh.taghvaeianokstate.edu
0000-0002-9438-6682

h-index: 14  

دکتر حسین قدیری

استادخاکشناسی گروه خاکشناسی، دانشگاه گریفیت، استرالیا

app.secure.griffith.edu.au/phonebook/phone-details.php?id=5434581&string=Hossein+Ghadiri
h.ghadirigriffith.edu.au
0000-0002-8127-7532

h-index: 27  

مدیر داخلی

سمیه توانا

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

jswa3um.ac.ir

کارشناس نشریه

سمانه محمدی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

jswa3um.ac.ir