اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~valizadeh/
rvalizadhyahoo.com
0000-0002-6814-7354

سردبیر

دکتر امیر فتوت

علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد

afotovat.profcms.um.ac.ir/
afotovatum.ac.ir
0000-0002-5551-7002

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین اوستان

علوم خاک استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?oustan
oustanhotmail.com
.
0000-0002-4291-341x

دکتر عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aliaghat
aliaghatut.ac.ir
.
0000-0002-3224-6529

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسین قدیری

خاکشناسی استاد، گروه خاکشناسی، دانشگاه گریفیت، استرالیا

app.secure.griffith.edu.au/phonebook/phone-details.php?type=B&id=1696223
h.ghadirigriffith.edu.au
.
0000-0002-8127-7532

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهاد خرمالی

علوم خاک استاد، علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormali.profcms.gau.ac.ir/
fkhormaligau.ac.ir
.
0000-0001-6805-7343

دکتر امین علیزاده

آبیاری و زهکشی استاد، آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~alizadeh
alizadehum.ac.ir
.
0000-0002-6139-3376

دکتر محمد موسوی بایگی

هواشناسی کشاورزی استاد،هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~mousavib
mousavibum.ac.ir
.
0000-0002-4446-4005

دکتر غلامعلی کمالی

هواشناسی کشاورزی دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)

faculty.srbiau.ac.ir/gh-kamali/fa
a.kamalisrbiau.ac.ir
.
0000-0002-5219-6258

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر صالح تقوائیان

آبیاری استادیار، آبیاری، دانشگاه اوکلاهما، امریکا

water.okstate.edu/connect/faculty-members/taghvaeian
saleh.taghvaeianokstate.edu
.
0000-0002-9438-6682

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیر لکزیان

علوم خاک استاد، علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد

lakzian.profcms.um.ac.ir/index.php/my-cv
alakzianyahoo.com
.
0000-0003-3972-5802

دکتر ابوالفضل مساعدی

آبیاری و مهندسی عمران استاد، آبیاری و مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

mosaedi.profcms.um.ac.ir
mosaedium.ac.ir
0000-0002-9698-5005