نویسنده = �������� �������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12159

احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ علی اشرف صدرالدینی


2. مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3904

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ صداقت شهمراد