نویسنده = علی اصغر خشنود یزدی
تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 604-614

10.22067/jsw.v0i0.34661

محمدمهدی چاری؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی


ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2468

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی


تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2284

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ فریده فتحعلیان؛ علی اصغر خشنود یزدی