نویسنده = رسول قبادیان
بررسی تاثیر ضرایب غیرتعادلی روی انتقال رسوب در رودخانه‌ها با استفاده از مدل عددی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

10.22067/jsw.v32i1.65319

صباح محمدی؛ رسول قبادیان؛ سیدمحمود کاشفی پور


واسنجی روش های استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیدرومتری حوضه رودخانه قره سو

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1216-1224

10.22067/jsw.v0i0.21200

انسیه مرآتی؛ رسول قبادیان؛ عبدالله طاهری تیزرو


مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3885

مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ جواد احدیان؛ رسول قبادیان