نویسنده = سید سعید موسوی ندوشنی
ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1440-1460

10.22067/jsw.v0i0.48161

فرشاد فتحیان؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ سید سعید موسوی ندوشنی


مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9217

سمیه پوربخشیان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سید سعید موسوی ندوشنی؛ شهرام منصوری


شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2921

مرضیه خضریان؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سید سعید موسوی ندوشنی