نویسنده = فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی
کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت‌های مختلف خاک

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 41-51

10.22067/jsw.v30i1.37153

شفیعه وزیرپور آرانی؛ حامد ابراهیمیان؛ حامد رفیعی؛ فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی


مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1360-1371

10.22067/jsw.v0i0.19247

بهاره حسن پور؛ فرهاد میرزایی؛ صالح ارشد؛ هانیه کوثری