نویسنده = علیزاده علیزاده
تعداد مقالات: 10
1. مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8523

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ فرید حسینی فرید حسینی؛ بنایان اول بنایان اول


2. تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2480

احد علیزاده؛ نجفی مود نجفی مود؛ موسوی موسوی؛ علیزاده علیزاده


4. بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2283

احد فعالیان؛ حق نیا حق نیا؛ علیزاده علیزاده؛ فتوت فتوت


5. رزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی (مطالعه موردی: منطقه گلستان)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1692

احد فعالیان؛ قهرمان قهرمان؛ علیزاده علیزاده


7. کاربرد رادارهای هواشناسی باند X در برآورد میزان بارندگی در حوضه های کوچک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1534

احد فعالیان؛ کمالی کمالی؛ علیزاده علیزاده


9. بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1044

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ محمدیان محمدیان؛ موسوی موسوی


10. افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1046

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ کمالی کمالی؛ فیضی فیضی