نویسنده = آمنه میان آبادی
ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 919-927

10.22067/jsw.v0i0.31185

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان اول؛ علیرضا فریدحسینی


بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1536

آمنه میان آبادی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ احمد نظامی