دوماه نامه
تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی

اکرم حلاج نیا؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ عاطفه رمضانیان

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1388

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.2466

چکیده
  افزایش غلظت دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای در سال‌های اخیر و در نتیجه آن افزایش دمای کره زمین ممکن است بر چرخه های بیوشیمیای عناصر در خاک تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی تأثیر دما و غلظت گاز دی اکسید کربن و اثر متقابل آنها بر شکل‌های نیتروژن محلول خاک آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با دو سطح دمایی 25 و 35 درجه ...  بیشتر

تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

امیر لکزیان؛ اکرم حلاج نیا؛ غلامحسین حق نیا؛ عاطفه رمضانیان

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1388

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.2315

چکیده
  چکیده آلودگی خاک به عناصر سنگین و جذب آن توسط گیاه منجر به ورود این عناصر به زنجیره غذایی می گردد. از این رو بررسی عوامل موثر بر مقدار جذب این عناصر توسط گیاه در خاکهای آلوده از قبیل فراهمی عناصر غذایی حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی و مقایسه تأثیر فراهمی عناصر کم مصرف روی و مس بر تجمع کادمیوم در اندام‌های هوایی و ریشه آزمایشی با ...  بیشتر

تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق نیا؛ عاطفه رمضانیان

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.1724

چکیده
  چکیده گیاهان از نظر مقدار جذب عناصر سنگین و توزیع آنها در بافتهای خود متفاوت عمل می کنند. علاوه بر تفاوتهای ژنتیکی عوامل محیطی مختلف از جمله برهمکنش عناصر سنگین با عناصر غذایی ضروری گیاه می تواند بر میزان جذب این فلزات توسط گیاهان موثر باشد. در این مطالعه تاثیر فراهمی آهن و منگنز بر تجمع کادمیوم در ریشه و اندام هوایی در دو گیاه آفتابگردان ...  بیشتر