نویسنده = حمید زارع ابیانه
نقش ورمی‌کمپوست در تغییر مؤلفه‌های فیزیکی، شیمیایی، هیدرولیکی و آبشویی یک خاک لومی‌شنی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 609-622

10.22067/jsw.v34i3.80755

حسین باقری؛ حمید زارع ابیانه؛ عزیزاله ایزدی


اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 463-476

10.22067/jsw.v0i0.76431

حمید زارع ابیانه؛ فرزانه حیدری؛ غلامرضا حیدری؛ مهدی جوزی


پایش وضعیت‌های رطوبتی و روند آن‌ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) در نواحی مختلف آب و هوایی ایران

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1700-1717

10.22067/jsw.v0i0.47565

محمد قبائی سوق؛ حمید زارع ابیانه؛ ابوالفضل مساعدی؛ سیده زهرا صمدی


پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-111

10.22067/jsw.v30i1.38212

حمید زارع ابیانه؛ علی افروزی؛ محسن میرزائی؛ حسین باقری


پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 374-392

10.22067/jsw.v0i0.36472

حمید زارع ابیانه؛ محمد قبائی سوق؛ ابوالفضل مساعدی


ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9483

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی


برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7503

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مجید وظیفه دوست؛ خلیل اژدری


ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3246

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی؛ رضا امیری چایجان


مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1033

علی اکبر سبزی پرور؛ فرزین تفضلی؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد غفوری؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ زهره مریانجی