نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 12-22

10.22067/jsw.v0i0.23918

پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ هاجر طاهری سودجانی